Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2567

 

<< รอบ1 ช่วงที่2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2567

 

<< รอบ1 ช่วงที่1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2567 

 

<<รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์กับ ระบบ มทส : วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

*สาขาที่ปรับแนบไว้ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม

 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์   จำนวนรับ 47 ที่นั่ง ปรับเป็น 51 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิด ทัศนศิลป์ (5 ปี) ,  สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) ใช้วิชาเฉพาะและเกรดเฉลี่ย

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง ปรับเป็น 57 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ สถาปัตยกรรม (5 ปี) , สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) ใช้ GPAX TGAT TPAT4 A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ

 

คณะโบราณคดี จำนวนรับ 245 ที่นั่ง ปรับเป็น 267 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ โบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชามานุษยวิทยา ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์ 2 สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*⇒สาขาที่เปิดรับ โบราณคดี รูปแบบ 2  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชามานุษยวิทยา  ใช้  TGAT A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาไทย ใช้ GPAX TGAT A-Level ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ TGAT A-Level ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ใช้ A-Level ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ใช้  TGAT A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะอักษรศาสตร์ จำนวนรับ 688 ที่นั่ง ปรับเป็น 785 ที่นั่ง

⇒ หลักสูตรอักษรศาสตร์ ไม่แยกสาขาวิชาเอก ใช้ GPAX TGAT A-Level ใช้สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ *คณิตศาสตร์2 หรือ กลุ่มภาษา เลือกมา 1วิชาเท่านั่น*

⇒สาขาที่เปิด ภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ,ปรัชญา นาฏยสังคีต (การละคร) ประวัติศาสตร์ ใช้ A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒สาขาวิชา ภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) ใช้ A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน) ใช้ A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน

⇒สาขาที่เปิดรับ  สาขาวิชา ภาษาไทย สังคมศาสตร์การพัฒนา ใช้ A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒(โครงการพิเศษ) สาขาที่เปิดรับ  สาขาวิชา เอเซียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม   ใช้ TGAT A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒(โครงการพิเศษ) สาขาที่เปิดรับ ยุโรปศึกษา กลุ่มภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ใช้ TGAT A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 387 ที่นั่ง ปรับเป็น 553 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ ประถมศึกษา,การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาปฐมวัย,คณิตศาสตร์,เทคโนโลยีการศึกษา,จิตวิทยา,สังคมศึกษา,ศิลปศึกษา,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,วิทยาศาสตร์การกีฬา,ภาษาไทย ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

⇒โครงการพิเศษ สาขาที่เปิดรับ การศึกษาปฐมวัย,เทคโนโลยีการศึกษา,จิตวิทยา,ศิลปศึกษา,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาจีน(หลักสูตร 2 ปริญญา) ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 595 ที่นั่ง ปรับเป็น 735 ที่นั่ง

รูปแบบที่ 1

 

รูปแบบที่ 2

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ประยุกต์,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล,เคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT3

⇒โครงการพิเศษ สาขาที่เปิดรับ คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ประยุกต์,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาการข้อมูล ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT3

⇒โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT3 TPAT5

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 125 ที่นั่ง

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต โครงการปกติและโครงการพิเศษ ใช้TPAT1 A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับ 360 ที่นั่ง ปรับเป็น 395 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ ใช้คะแนนสอบ TGAT 

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร, ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT3 A-Level คณิตศาสตร์2 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ

⇒สาขาวิชา ,ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ใช้ TPAT3 A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ใช้ TPAT3 A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ 

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ใช้ TPAT3 A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี  ใช้ TPAT3 A-Level คณิตศาสตร์1 

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ใช้ TGAT TPAT3

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ใช้ TPAT3 A-Level วิชา คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี, วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  ใช้ TGAT 

⇒สาขาวิชา ธุรกิจวิศวกรรม ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์2 ภาษาอังกฤษ

 

⇒โครงการพิเศษ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร, ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์, วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี, วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, ธุรกิจวิศวกรรม ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนรับ 360 ที่นั่ง ปรับเป็น 450 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สัตวศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ ฟิสิกส์ หรือเคมี หรือ ชีววิทยา

⇒สาขาวิชา ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและอาหาร ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level สังคมศึกษา

⇒สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตร ใช้เฉพาะ GPAX

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 2,240 ที่นั่ง ปรับเป็น 2,320 ที่นั่ง

⇒โครงการพิเศษ  สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ,การตลาด,การจัดการธุรกิจและภาษา,การจัดการโรงแรม การจัดการธุรกิจและภาษา (วิชาโท ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ,การจัดการการท่องเที่ยว ,การจัดการชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ ,บัญชีบัณฑิต  ใช้ TGAT

⇒โครงการพิเศษ สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  การจัดการโรงแรม การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ,การจัดการการท่องเที่ยว , , รัฐประศาสนศาสตร์  ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์2 หรือ สังคมศึกษา หรือ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 

โครงการพิเศษ สาขาวิชา การจัดการชุมชน ใช้A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต ใช้A-Level สังคมศึกษา คณิต1 หรือ ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา การตลาด ใช้A-Level คณิต1 หรือ คณิต2

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ใช้A-Level คณิต1 หรือ คณิต2 หรือ สังคมศึกษา หรือ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 

การจัดการธุรกิจและภาษา (วิชาโท ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) ใช้ A-Level ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาญี่ปุ่น หรื ภาษาเกาหลี หรือ ภาษาจีน

การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ, ใช้ A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนรับ 225 ที่นั่ง ปรับเป็น 290 ที่นั่ง

⇒โครงการพิเศษ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ,เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (วิชาการออกแบบอิเทอร์แอคทิฟแอปพลิเคชั่น, การออกแบบแอนิเมชั่น ,การออกแบบเกม) ตามสาขาระบุไว้

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี65 จากเดิม 4,309 ที่นั่ง ปรับใหม่ 5,068 ที่นั่ง ปี66 5,460 ที่นั่ง ปรับเป็น 6,638 ที่นั่ง

ปี67 5,302 ที่นั่ง ปรับใหม่ 6,028 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่น ตามต่อระเบียบการ

 

4.ค่าสมัครสอบ

ฟรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนรับปรับใหม่ รอบ3 ม.ศิลปากร 67  คลิกอ่านที่นี่ <<

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

<< รอบ1 ช่วงที่2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2567

 

<< รอบ1 ช่วงที่1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา25667

 

<<รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2567

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รวม เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ TCAS67 รอบ3 Admission ทั่วประเทศ

 

 

*ค่าสมัครสอบ รอบ3 Admission ฟรี

เปิดทั่วประเทศ

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

รอบ 3 Admission กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission ม.พะเยา 67          

รอบ3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 67

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร 67 คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 67 คลิกอ่านที่นี่<<

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ 3 Admission ม.กาฬสินธุ์ 67

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

                                                                                             

รอบ 3 Admission ม.ขอนแก่น67

รอบ3 Admission ม.มหาสารคาม 67 

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

                                                    

รอบ 3 Admission วพบ นครพนม 67       รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี 67

 

  รอบ3 Admission ม.นครพนม 67     

*เกือบทุกสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

รอบ3 Admission ม.อุบลราชธานี 67 รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ 3 Admisison มรภ.นครราชสีมา 67

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคกลาง

                                                         

รอบ 3 Admission กาชาด 67          รอบ 3 Admission จุฬาภรณ์ 67

                                      

รอบ 3 Admission จุฬา 67     รอบ 3 Admission มก. 67

                                                     

รอบ3 Admission ม.นวมินทราธิราช67        รอบ3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ 67

 

 

                         

รอบ3 Admission มศว 67            รอบ3 Admission  ม.ศิลปากร 67

 

                                   

รอบ3 Admission ม.มหิดล 67     รอบ 3 Admission พระนครเหนือ 67

 

รอบ3 Admission มจธ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 รอบ3 Admission ลาดกระบัง 67

 

 รอบ3 Admission สวนดุสิต 67

 

รอบ3 Admission มทร ธัญบุรี 67

 

รอบ3 Admission ราชภัฏสวนสุนันทา ปี67

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏพระนคร ปี2567 

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี2567

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคตะวันออก

 

รอบ3 Admission ม.บูรพา67

 

ภาคใต้

 

                                   

รอบ 3 Admission มนร.67    รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ 67

รอบ3 Admission ม.สงขลานครินทร์ มอ 67

รอบ3 Admission ม.วลัยลักษณ์ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0