Breaking News

TCAS64 รอบ3 Admission1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS64 รอบ3 Admission1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ3 Admission1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครกับเว็บไซต์ทปอ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่1 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ยืนยันิสทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่2 : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่2 : วันที่  1 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

ณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6 อาชีวะและเด็กซิ่

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒คะแนนสอบ O-NET , V-NET , N-NET

 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมซอฟต์แวร์,นวัตกรรมดิจิทัล,เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6 อาชีวะและเด็กซิ่ว

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒คะแนนสอบ O-NET , V-NET , N-NET

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร,ธุรกิจอาหารและโภชนาการ,สัตวศาสตร์,เกษตรศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6 อาชีวะและเด็กซิ่ว

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒คะแนนสอบ O-NET , V-NET , N-NET

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดรับ การจัดการโลจิสติกส์,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สมาร์ตแอ็ปพลิเคชั่น,เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์,วิศวกรรมเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีไฟฟ้า,เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีทรอนิกส์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6 อาชีวะและเด็กซิ่ว

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒คะแนนสอบ O-NET , V-NET , N-NET

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาไทย,ธุรกิจโรงแรมและที่พัก,ภาษาอังกฤษธุรกิจ,การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ,ภาษาจีน,การพัฒนาชุมชน,การปกครองท้องถิ่น,รัฐประศาสนศาสตร์,ทัศนศิลป์,ภาษาอังกฤษ,ดนตรี,นาฏศิลป์และการละคร  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6 อาชีวะ และเด็กซิ่ว

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒คะแนนสอบ O-NET , V-NET , N-NET

 

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์,อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6 อาชีวะและเด็กซิ่ว

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒คะแนนสอบ O-NET , V-NET , N-NET

 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,การบัญชี,การตลาด,การจัดการทั่วไป,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,การจัดการธุรกิจดิจิทัล,การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ,นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์,บัญชี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6 อาชีวะและเด็กซิ่ว

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒คะแนนสอบ O-NET , V-NET , N-NET

 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

สาขาที่เปิดรับ การแพทย์แผนไทย,วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒คะแนนสอบ O-NET , V-NET , N-NET

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75  แผนการเรียนวิทย์-คณิต

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒ONET (โอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา พลศึกษา,การศึกษาปฐมวัย,สังศึกษา,ภาษาอังกฤษ,การศึกษาพิเศษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,คอมพิวเตอร์ศึกษา ,เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  เกรดเฉลี่ยตามสาขาที่ระบุ อ่านต่อที่ระเบียบการรับสมัคร

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX GPA

⇒O-NET PAT5

⇒สอบสัมภาษณ์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เนื่องจากต้องรอผู้ที่สละสิทธิ์ในรอบที่1 และ 2

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒คะแนนตามที่ระบุไว้ด้านบน

⇒สอบสัมภาษณ์ เฉพาะบางสาขา

 

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

⇒สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

⇒สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

⇒สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

⇒สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

⇒สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

⇒สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

⇒สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร 700 บาท

⇒สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท

⇒สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS64 รอบที่3 แอดมิชชั่น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่ >>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS64 รอบที่3 admission1 ทปอ.  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0