TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ในระบบTCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

⇒สมัครทางออนไลน์กับเว็บทปอ : วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

⇒ประกาศผลกับเว็บทปอ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 เฉพาะบางสาขา

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2563

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 7-8 มิถุนายน 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.เรียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กรุงเทพ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต เสริมทักษะภาษาอังกฤษ,วิศวกรรมหุ่นยนต์และอัตโนมัติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ,วิศวกรรมเคมี เสริมทักษาภาษาอังกฤษ กับ นานาชาติ,วิศวกรรมเครื่อง หลักสูตรปกติกับนานาชาติ ,วิศวกรรมการบินและอวกาศ หลักสูตรปกติ กับ นานาชาติ,วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคปกติ  กับ หลักสูตรภาษาอังกฤษ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมโยธา ปกติ กับสมบทพิเศษ,วิศวกรรมอุตสาหกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ,วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ สมบทพิเศษ บางสาขากำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมการผลิตและอุสาหการ,วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์,วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 5ปี,วิศวกรรมโยธาและการศึกษา 5 ปี เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมและการเชื่อม,เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ แขนงวิชาเครื่องมือวัด แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต ,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาผลิตเครื่องเรือน สมบทพิเศษ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต,การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ สมบทพิเศษ, ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาคปกติ กับสมบทพิเศษ,เคมีอุตสาหกรรม ภาคปกติ กับสมบทพิเศษ,เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ กับสมบทพิเศษ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ กับสมบทพิเศษ,เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ กับสมบทพิเศษ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ กับสมบทพิเศษ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ภาคปกติ กับสมบทพิเศษ,ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ ภาคปกติ กับสมบทพิเศษ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ กับหลักสูตรสองภาษา, กับสมบทพิเศษสถิติธุรกิจและการประกันภัย ภาคปกติ กับสมบทพิเศษ,คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ กับสมบทพิเศษ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,ฟิสิกส์วิศวกรรม หลักสูตรสองภาษา,วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ,วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม มีกำหนดคะแนนโอเน็ตขั่นต่ำ

 

2.เรียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ,นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์,วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา เทคโนโนลีสารสนเทศ,การจัดการอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร,คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง,วิศวกรรมสารสนเทศและเครื่องข่าย เสริมทักษะภาษาอังกฤษ,เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

⇒สาขาวิชา ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์,การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

3.เรียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนวัติ แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนวัติ,เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ,เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี,เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโสจิสติกส์,กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติกับสมบทพิเศษ,เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ภาคปกติกับสมบทพิเศษ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การบัญชี,บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชา การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์  นานาชาติ กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาวิชา การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยาการมนุษย์ ้เสริมทักษะภาษาอังกฤษ,การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ,การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม,บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

4.เรียนที่ สถาบันสมบท กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ศาลายา ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

5.จำนวนรับทั้งหมด

⇒อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

6.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒มีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามที่คณะและสาขาระบุไว

⇒มีหน่วยกิตตามคณะและสาขาระบุไว้

 

7.ค่าสมัครสอบ

(แบบเรียงลำดับ) โดยสาขาวิชาแรก 150 บาท สาขาวิชาถัดไป สาขาวิชาละ 50 บาท

– เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา = 150 บาท
– เลือกสมัคร 2 สาขาวิชา = 200 บาท (150+50)
– เลือกสมัคร 3 สาขาวิชา = 250 บาท (150+50+50)
– เลือกสมัคร 4 สาขาวิชา = 300 บาท (150+50+50+50)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มจพ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง TCAS  ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

สำหรับน้องที่ต้องการรับข่าว 3 พระจอม บางมด พระนครเหนือ ลาดกระบัง เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

3 comments

  1. อันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากมหาลัยใช่ไหมคะ

  2. อันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากมหาลัยโดยตรงใช่ไหมคะ เห็นในเว็บมหาลัยยังไม่มีกำหนดการ รอบ4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *