Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

มหาวิทาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

แต่ละคณะ มีกำหนดการไม่เหมือนกัน

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์  จำนวนรับ 1 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 16 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 350 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ สถิติ จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์โมเลกุล นวัตกรรมทางชีวเคมี ฟิสิกส์ พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนวัติ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับ 130 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ (พืชสวย พืชไร่ ) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สัตวศาสตร์ ประมง ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 1 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมศึกษา

สาขาวิชา การจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะวิทยาการสนเทศศาสตร์  จำนวนรับ 200 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพืวเตอร์ สื่อนฤมิต วิยาการข้อมูลประยุกต์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>> และ <<คลิกอ่านที่นี่>> ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จำนวนรับ 70 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม นฤมิตศิลป์ การจัดการงานก่อสร้าง  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวนรับ 480 ที่นั่ง    <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชา การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติ, การบริหารการเงิน, ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับ 250 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ และนานาชาติ) การจัดการโรงแรม  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>> 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (หลักสูตรปกติ นานาชาติ) ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและสังคม ภาษาตะวันออก (เกาหลี) ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะศึกษาศาสตร์ <<คลิกเข้าคณะที่นี่>>

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จิตวิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 85 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง การออกแบบและผลิตภัณฑ์ การจัดการวัฒนธรรม ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

วิทยาลัยดุริยางศิลป์ <<คลิกเข้าคณะที่นี่>>

ไม่ได้แจ้งสาขา

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง <<คลิกเข้าคณะที่นี่>>

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *