Breaking News

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) ปีการศึกษา2563 สมัครกับทปอ.

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

⇒สมัครทางออนไลน์กับเว็บทปอ : วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

⇒ประกาศผลกับเว็บทปอ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 เฉพาะบางสาขา

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2563

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 7-8 มิถุนายน 2563

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1 เรียนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมอุตสาหกรรม  กำหนดPAT2 และPAT3 75 คะแนน

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์  ไม่มีการกำหนดคะแนนชั่นต่ำ

 

คณะแพทยศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค  ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะวิทยาการจัดการ

⇒สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ,การตลาด,การเงิน,การจัดการทรัยากรมนุษย์,การจัดการ,บัญชีบัณฑิต,การจัดการโลจิกติกส์และโซ่อุปทาน,การจัดการไนซ์,รัฐประศาสนศาสตร์ บางสาขามีการกำหนดโอเน็ตขั่นต่ำ

 

คณะทรัพยาการธรรมชาติ

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์,สัตวแพทยศาสตร์,วาริชศาสตร์ ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา เภสัชกรรมอุตสาหการ,การบริบาลทางเภสัชกรรม มีการกำหนดคะแนนโอเน็ตทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน GAT PAT2 75 คะแนน

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

⇒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีการกำหนดคะแนนโอเน็ตทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน GAT PAT1  PAT2 75 คะแนน

 

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์,เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะศิลปศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ชุมชนศึกษา การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริหาร บางคะแนนกำหนดทั้งโอเน็ตและ PAT7

 

คณะนิติศาสตร์

⇒ภาคปกติและภาคสมบท ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ 

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ธูรกิจเกษตรและการจัดการ กำหนดคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 20 คะแนนGAT 90 คะแนน PAT1 60 คะแนน

 

คณะการแพทย์แผนไทย

⇒สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย กำหนดคะแนนโอเน็ตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 

คณะเทคนิคการแพทย์

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กำหนดโอเน็ต GAT ไม่ต่ำกว่า60คะแนน PAT2 ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

 

วิทยาลัยนานาชาติ

⇒สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย นานาชาติ กำหนดโอเน็ตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต กำหนดโอเน็ตไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน GAT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน PAT2 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

 

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ไทย-จีน

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง นานาชาติ กำหนดโอเน็ตภาษาอังกฤษ 25 คะแนน PAT2 ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

 

2.เรียนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทางการศึกษา,พลศึกษา,สุขศึกษา,การประถมศึกษา,ศิลปศาสตร์,จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว,เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ มีการกำหนดโอเน็ต GAT PAT ตามคณะและสาขา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา เทคโนโลโยียาง,เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์),คณิตศาสตร์ประยุกต์,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ,เคมีอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์,โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร,เทคโนโลยีการประมง, กำหนดคะแนนขั่นต่ำบางสาขา

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภูมิศาสตร์,การจัดการสารสนเทศ,ประวัติศาสตร์,พัฒนาสังคม,ภาษาวรรณคดีไทย,ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี,ภาษามลายู,มลายูศึกษา,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ,ภาษายุโรป,ภาษาอังกฤษ,ภาษายุโรป,สังคมสงเคราะห์,เศรษฐศาสตร์,ปรัชญาและศาสนา,บริหารธุรกิจ กำหนดโอเน็ตบางสาขา

 

คณะวิทยาการอิสลามศึกษา

⇒สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม,อิสลามศึกษา,อิสลามศึกษา นานาชาติ,การสอนอิสลามศึกษา,กฎหมายอิสลาม ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์,ออกแบบประยุกต์ศิลป์,ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย, ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะวิทยาการสื่อสาร

⇒สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ  ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะรัฐศาสตร์

⇒สาขาวิชา การปกครอง,การปกครองท้องถิ่น,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,นโยบายสาธารณะ ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

3.เรียนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต

คณะการบริหารและการท่องเที่ยว

⇒สาขาวิชา  การจัดการการท่องเที่ยว(นานาชาติ),การจัดการการบริการ,การจัดการนวัตกรรมการบริการ ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะวิเทศศึกษา

⇒สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติ ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม,วิทยาศษสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

วิทยาลัยคอมพิวเตอร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมดิจิทัล นานาชาติ ,การคอมพิวเตอร์,ธุรกิจดิจิทัล ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

4.เรียนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา,เคมีเพื่ออุตสาหกรรม,การจัดการวิศวกรรม,อาชีวอนามัยเพื่อความปลอดภัย,สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน  ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

⇒สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,การพัฒนาธุรกิจ,การจัดการรัฐกิจ,การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว,บัญชีบัณฑิต(อย่าลืมเช็คแผนการเรียนที่เปิดรับ) ไม่มีการกำหนดคะแนนชั่นต่ำ

 

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ,ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

5.เรียนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

⇒สาขาวิชา การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง,การบัญชี,การตลาด,การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,การบัญชี,การตลาด,การจัดการการท่องเที่ยว,การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์,การจัดการรัฐกิจ,ภาษาอังกฤษธุรกิจ,ศิลปะการแสดงและการจัดการ  ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

6.จำนวนรับทั้งหมด

4,049 ที่นั่ง

 

7.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

มีเกรดเฉลี่ยและหน่วยกิตที่ระบุไว้ เฉพาะสาขาที่กำหนด

มีคะแนนสอบตามที่คณะและสาขาระบุไว้

 

8.ค่าสมัครสอบ

(แบบเรียงลำดับ) โดยสาขาวิชาแรก 150 บาท สาขาวิชาถัดไป สาขาวิชาละ 50 บาท

– เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา = 150 บาท
– เลือกสมัคร 2 สาขาวิชา = 200 บาท (150+50)
– เลือกสมัคร 3 สาขาวิชา = 250 บาท (150+50+50)
– เลือกสมัคร 4 สาขาวิชา = 300 บาท (150+50+50+50)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง TCAS  ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

สำหรับน้องที่ต้องการรับข่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *