Breaking News

รวมรับตรงTCAS รอบที่5 รับตรงอิสระ ที่ยังเปิดรับสมัครและใกล้หมดเขต ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

จริงๆมีหลายมหาวิทยาลัยที่พี่ยังไม่ได้ลงนะครับ แล้วพี่จะรีบลงให้นะ รอจำนวนอัพเดท แล้วพี่จะรีบลงให้เลยนะ สู้ๆ

 

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561

หมดเขต

1.รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
https://www.sangfans.com/tcas5-npu61/

 

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
https://www.sangfans.com/tcas5-nursebru61/

 

วันที่5 กรกฏาคม 2561

เริ่ม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษา

https://www.sangfans.com/tag/khon-kaen-university/

 

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.sangfans.com/tcas5-cmu61/

 

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

https://www.sangfans.com/tcas5-mfu61/

 

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2561

https://www.sangfans.com/directfreetu561/

 

รับตรงTCAS61 ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

tcas5-msu61/

 

หมดเขต

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://www.sangfans.com/tcas5-medmfu61/

 

วันที่6 กรกฏาคม 2561 

หมดเขต

TCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
https://www.sangfans.com/directtcas-nurestmsu61/

 

รับตรง61 วิธีพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2561

https://www.sangfans.com/directsp-tsu61/

 

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561

เริ่ม

รับตรงTCAS61 รอบอิสระ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 https://www.sangfans.com/tcas5-ramamedicmu61/

 

รับตรงพร้อมทุนเรียนฟรี TCAS61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
https://www.sangfans.com/tcas5-stin61/

 

หมดเขต

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษา

https://www.sangfans.com/tag/khon-kaen-university/

 

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.sangfans.com/tcas5-cmu61/

 

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

https://www.sangfans.com/tcas5-mfu61/

 

วันที่ 10 กรกฏาคม2561

หมดเขต

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.sangfans.com/tcas5-ssru61/ ‎

 

รับตรงTCAS61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาครั้งที่4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

https://www.sangfans.com/directsharequata4-ubu61/

 

รวมรับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยบูรพา
https://www.sangfans.com/tcas5-buu61/

 

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561

หมดเขต

รับตรง61 รอบยื่นคะแนนสอบGAT-PAT วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
https://www.sangfans.com/directgatpatslc61/

 

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2561

https://www.sangfans.com/directfreetu561/

 

วันที่ 12 กรกฏาคม 2561

หมดเขต

รับตรงพร้อมทุนเรียนฟรี TCAS61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
https://www.sangfans.com/tcas5-stin61/

 

วันที่ 13 กรกฏาคม 2561

หมดเขต

รับตรงTCAS61 ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 15 กรกฏาคม 2561
หมดเขต
รับตรงTCAS61 โครงการเพชรในตมครั้งที่2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://www.sangfans.com/tcas5-diamondkruswu61/
รับตรงTCAS61 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://www.sangfans.com/tcas5-kruswu61/
รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://www.sangfans.com/tcas5-swu61/

 

วันที่ 16 กรกฏาคม 2561

เริ่ม

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ 2โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://www.sangfans.com/tcas5-mednu61/

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://www.sangfans.com/tcas5-nu61/

 

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561

เริ่ม

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.sangfans.com/tcas5-phrmarysu61/

 

รับตรงTCAS61 รอบอิสระ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.sangfans.com/tcas5-educationchula61/

 

วันที่ 18 กรกฏาคม 2561

หมดเขต

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

tcas5-msu61/

 

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ 2โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://www.sangfans.com/tcas5-mednu61/

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://www.sangfans.com/tcas5-nu61/

 

วันที่ 19 กรกฏาคม 2561

หมดเขต

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.sangfans.com/tcas5-nursessru61/

 

รับตรงTCAS61 รอบอิสระ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.sangfans.com/tcas5-educationchula61/

 

วันที่ 20 กรกฏาคม 2561

เริ่ม

รับตรง61 รอบรับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ไม่ได้เข้าร่วม tcas
https://www.sangfans.com/directfree-pi61/

 

หมดเขต

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

https://www.sangfans.com/tcas5-bsru61-2/

 

รับตรงTCAS61 รอบอิสระ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 https://www.sangfans.com/tcas5-ramamedicmu61/

 

รับตรงTCAS61 รอบที่5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
https://www.sangfans.com/tcas5-edumsu61/

 

รับตรง61 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย รับสาขาละ15 ที่นั่ง
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ก.ค.2561
• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Notebook ฟรี)
• คณะศิลปศาสตร์
– สาขาวิชาจีนศึกษา (รับทุนไปเรียนที่ประเทศไต้หวัน)
• คณะสาธารณสุขศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อ.จิ๋ว 095-496-9903
อ.ดาว 089-201-8976
อ.โฟม 097-107-2994
อ.อ้อ 096-770-9192

ลิ้งสมัครออนไลน์
http://application.eastern-asia.net/

 

วันที่ 22 กรกฏาคม 2561

หมดเขตทุกวิทยาเขต
รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.sangfans.com/tcas5-mu61

 

วันที่ 27 กรกฏาคม 2561

หมดเขต

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.sangfans.com/tcas5-phrmarysu61/

 

วันที่ 31 กรกฏาคม 2561

หมดเขต

รับตรง61 รอบรับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้เข้าร่วม tcas
https://www.sangfans.com/directfree-pi61/

 

รับตรงTCAS61 รอบที่5 รับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.sangfans.com/tcas5-nursessru61/

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

หมดเขต

รับตรง61 รอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ไม่เข้าร่วมtcas
https://www.sangfans.com/diretct-pharmacyrsu61/

 

รู้หรือเปล่าทำไมพี่ถึงใช้รูปกระดานเป็นหน้าปก เพราะต้องการสื่อให้น้องควรจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดเพื่อมาปรับปรุงตัวเองได้แแล้ว แต่จะไม่มีโอกาสในปีนี้แล้วนะ ถ้าพลาด คือต้องรอปีหน้านะจ้า ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0