Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พระนครเหนือ รอบพอร์ต 65) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ รับตรง และในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 14 ธันวาคม 2563

 

1.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. และโควตาที่พิจารณาจาก Portfolio ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565  คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ, วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม,  ประเภท Portfolio รับเกรด 2.50 ขึ้นไป 

 

2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ, นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ประเภท Portfolio รับเกรด 2.00 ขึ้นไป 

 

3. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม, บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการค้า  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวช.(นักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.) และ ปวส. <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ  เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิพม์และเครื่องมือ, เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม,เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล, เทคโนโลยียานยนต์, เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง, เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี, เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน, การจัดการเทคโนโลยีผลิตและสารสนเทศ เฉพาะม.6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่่ำกว่า 2.75 ในโครงการปกติ 2.50 โครงการสมบทพิเศษ

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

5.  ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ  เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอรค์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง, เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ, วิศวกรรมเกษตรและการอาหาร, วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

 

6. ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนานาชาติ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

7. ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การบัญชี, บริหารธุรกิจอะุตสาหกรรมและโลจิสติกส์,  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

8. ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

9. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส. <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา, วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ, วิศวกรรมแมคคราทรอนิกส์และหุ่นยนต์, วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

 

10. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาด้วย PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจพ.กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)

<<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา เรียนที่กทม. วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมการบินและอวกาศ, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมการผลิต, วิศกรรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ, วิศวกรรมโลจิสติกส์, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ),

เรียนที่ปราจีนบุรี วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

 

11.  ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนวัติ, เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์, เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี, เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

กำหนดการรับสมัคร

โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 64 10 ม.ค. 65
โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ 1 ต.ค. 64 12 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการโควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 64 10 ม.ค. 65
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64
โครงการ Portfolio คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 64 10 ม.ค. 65
โครงการ Portfolio คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการ Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการ Portfolio คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการโควตา ปวส.(เรียนดี) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 16 ส.ค. 64 29 ต.ค. 64
โครงการโควตา ปวส.(พื้นที่) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 16 ส.ค. 64 29 ต.ค. 64
โครงการต่อยอด ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 64 10 ม.ค. 65
โครงการโควตา MOU คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64
โควตาเรียนดี สำหรับนักศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 64 12 พ.ย. 64
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค. 64 1 ธ.ค. 64

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *