กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ในแต่ละรอบแล้ว เปิดรับสมัครวันไหน ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

 

รอบที่1.1  เฉพาะลำปางและพัทยา ปีการศึกษา2565

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2-16 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 2 ธันวาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 , 11 , 12 ธันวาคม 2564

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 20 ธันวาคม 2565

สละสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  และ ครั้งที่ 2 วันที่  6 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์

 

รอบที่ 1.2 Portfolio ปีการศึกษา2565

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 ธันวาคม 2565  – 10 มกราคม 2565

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29-30 มกราคม 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

 

ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  และ ครั้งที่ 2 วันที่  6 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 

รอบ1 Pofortfolio 1.1 และ 1.2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านต่อที่นี่>>

 

สมัครสอบวิชาเฉพาะ ใช้ในรอบ2-3

สมัครสอบ : วันที่ 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565

สอบข้อเขียน : วันที่ 24-31 มีนาคม 2565

 

รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา2565

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2565

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29-30 เมษายน 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

สละสิทธิ์ :  วันที่  6 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รอบที่3 แอดมิชชั่น ปีการศึกษา2565

ประกาศรับสมัครกับทปอ. : วันที่ 2-10 พฤภาคม 2565

ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่2 อัตโนวัติ

สละสิทธิ์ : –

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านต่อที่นี่>>

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะนิติศาสตร์  

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (รังสิต) ,หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

⇒หลักสูตร บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ

 

คณะรัฐศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา หลักสูตรการเมืองและการระหว่างประเทศ (BIR) ,การเมืองการปกครอง ,การระหว่างประเทศ ,บริหารรัฐกิจ

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

⇒สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) ,ศูนย์ลำปาง

 

คณะศิลปศาสตร์

⇒สาขาวิชา จิตวิทยา ,ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  ,ภาษาศาสตร์ ,บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,ประวัติศาสตร์,ปรัชญา,ภาษาและวัฒนธรรมจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมัน,สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา,ภาษาอังกฤษ ,ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ,รัสเซียศึกษา,เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,

⇒สาขาวิชา  รัสเซียศึกษา,ฝรั่งเศส (แบบไม่มีความรู้ภาษาฝรังเศส) ,ภาษาไทย

 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

⇒สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต,การวิจัยสังคม

 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

⇒สาขาวิชา วาสารศาสตรบัณฑิต

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา เคมี,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ,วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ,เทคโนโลยชีวภาพ ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ,เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์,วัสดุศาสตร์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,เทคโนโลยีการเกษตร,เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ(ภาคพิเศษ) ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) ,คณิตศาสตร์การจัดการ ,คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ประยุกต์,สถิติ(ปกติ โครงการพิเศษ), คณิตศาสตร์(โครงการพิเศษ) ,วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมเคมี ,วิศยวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมโยธา ,วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ TEP TEPE ,

 

คณะสหเวชศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ ,กายภาพบำบัด ,วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ,รังสีเทคนิค โครงการพิเศษ ,การจัดการกีฬา โครงการพิเศษ ,

⇒สาขาวืชา การจัดการกีฬา โครงการพิเศษ  , การฝึกสอนกีฬา พิเศษ โครงการพิเศษ

คณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่แล้วมีทุนการศึกษา

⇒หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกสิ่งทอ เอกแฟชั่น ,การละคอน ,ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง)

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต ,สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ,สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ,การผังเมือง ,การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต ,

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (รังสิต ลำปาง) ,อนามัยสิ่งแวดล้อม (รังสิต ลำปาง) ,การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม (รังสิต) , อนามัยชุมชน (ลำปาง)

 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และระบบโลจิสติกส์ (นานาชาติ) , วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ, การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ นานาชาติ

 

วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์

⇒สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) 

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

⇒สาขาวิชา สหวิทยาการสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ,

 

วิทยาลัยสหวิทยากร ท่าพระจันทร์ 

⇒สาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์รังสิต 

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นานาชาติ  ,การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ,

 

วิทยาพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมการพัฒฯนามนุษย์และสังคม

 

คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทศาสตร์ เภสัชศาสตร์

 

Thammasat Frontier School

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รอบ1 Pofortfolio 1.1 และ 1.2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านต่อที่นี่>>

 

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กสพท 65 กำหนดการสอบ จำนวนรับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *