Breaking News

รวมรับตรง13 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

รวมรับตรง13 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

1.รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

คณะและสาขาที่เปิดรับ

3 วิทยาลัย 76 สาขาวิชา  พิมพ์เยอะเดียวน้องไม่อ่าน ให้เข้าไปอ่านด้านล่างเลยนะ

ระเบียบการรับสมัครแบบละเอียด  คลิกอ่านที่นี้
2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (คณะวิทยาศาสตร์)

รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
?สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาฟิสิกส์
?สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาเคมี (กศ.บ. 5 ปี)

รูปแบบการคัดเลือก
?ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร
?ต้องเคยแข่งขันหรือผ่านการคัดเลือกค่าย สอวน. มาก่อน (โปรดติดตามระเบียบการอีกครั้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง)

 

 3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

เปิดรับสมัคร :  19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย)
คณะมนุษยศาสตร์
?สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

คณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
?สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
?สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะสังคมศาสตร์
?สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
?สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
?สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม

คณะเศรษฐศาสตร์
?หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)

รูปแบบการคัดเลือก :
?จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
?ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร
?ต้องเป็นบุคคลที่ทิศตนเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือกิจกรรมภายในโรงเรียน หรือ กิจกรรมของชุมชน หรือ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์
? มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานการช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน

4. โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนในเครือข่าย

เปิดรับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560
คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
?สาขาวิชาการออกแบบการสื่อสาร
?สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
?สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก)
คณะทันตแพทยศาสตร์
?หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ใช้วิชา GAT + PAT1 + PAT2)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
?สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
?สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะพลศึกษา
?สาขาวิชาวิทยาศาสตาร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
?สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ
?สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

คณะเภสัชศาสตร์
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
?สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
?สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์
?สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาเคมี
?สาขาวิชาจุลชีวิวทยา
?สาขาวิชาชีววิทยา
?สาขาวิชาฟิสิกส์
?สาขาวิชาเคมี (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาอัญมนีและเครื่องประดับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
?สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
?สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
?สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
?สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
?สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
?สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะกายภาพบำบัด
?สาขาวิชากายภาพบำบัด
?สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

คณะสังคมศาสตร์
?สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(ทุกสาขาวิชาที่รับผ่านโครงการนี้ : ใช้วิชา GAT และ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย + วิชาภาษาอังกฤษ)
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
?สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตร์
?หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)
?หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
?ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตรและปทุมวัน) หรือโรงเรียนในเครือข่ายตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ
5. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย และ ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

คณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
?สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
?สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะพลศึกษา
?สาขาวิชาวิทยาศาสตาร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
?สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – สาธารณสุขชุมชน
?สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม
?สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
?สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) (ใช้วิชา GAT + PAT 5 และ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

คณะเภสัชศาสตร์
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

คณะวิทยาศาสตร์
?สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาเคมี
?สาขาวิชาจุลชีวิวทยา
?สาขาวิชาชีววิทยา
?สาขาวิชาฟิสิกส์
?สาขาวิชาอัญมนีและเครื่องประดับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
?สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
?สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
?สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
?สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
?สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
?สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะศิลปกรรมศาสตาร์
?สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะกายภาพบำบัด
?สาขาวิชากายภาพบำบัด
?สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
?สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตร์
?หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)
?หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
?ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนในจังหวัดนครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว โดยต้องอยู่ในสังกัด “เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7” เท่านั้น
?ต้องได้ผลการเรียนตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ

6. โครงการความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่น

รูปแบบการคัดเลือก :
ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560
สิ่งที่ต้องมีเพื่อสมัครโครงการนี้ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คณะพยาบาลศาสตร์
?หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
7. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

รูปแบบการคัดเลือก 
?ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560
สิ่งที่ต้องมีเพื่อสมัครโครงการนี้ : ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนในเครือข่าย ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์
?สาขาวิชาคณิตศาสตร์
?สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาสถิติ
?สาขาวิชาเคมี
?สาขาวิชาจุลชีววิทยา
?สาขาวิชาชีววิทยา
?สาขาวิชาฟิสิกส์
?สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาเคมี (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี)

8. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
รูปแบบการคัดเลือก :  ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560
สิ่งที่ต้องมีเพื่อสมัครโครงการนี้ : ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

9. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รูปแบบการคัดเลือก :  ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560
สิ่งที่ต้องมีเพื่อสมัครโครงการนี้ : ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลมาแล้ว

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คณะพยาบาลศาสตร์
?หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

10. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล และหลักสูตรนานาชาติ

เปิดรับสมัคร : 19 มกราคม – 1 มีนาคม 2560
คุณสมบัติ : ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนไทย หรือโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนจากต่างประเทศ โดยต้องมีผลการเรียนภาษาอังกฤษ หรือ ผลการสอบ TOEFL / IELTS / CU-TEP ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ

คณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ภาษา)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
?สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์
?สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
?สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตร์
?หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รูปแบบการคัดเลือก :  จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย

สิ่งที่ต้องมีเพื่อสมัครโครงการนี้
ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนไทย หรือโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนจากต่างประเทศ โดยต้องมีผลการเรียนภาษาอังกฤษ หรือ ผลการสอบ TOEFL / IELTS / CU-TEP ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ

11. โครงการเพชรในตม

เปิดรับสมัคร : 11 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2560

 

รูปแบบการคัดเลือก :  ใช้ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัค
คณะศึกษาศาสตร์
?สาขาวิชาการประถมศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
?ต้อง มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือ เป็นบุตรธิดา ของ ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ (จังหวัดละ 1 คน)

ระเบียบการฉบับละเอียด  คลิกอ่านที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
?ที่มาของบทความเว็บไซต์พี่มศวพาน้องสอบ  คลิกอ่านที่นี้
?ระเบียบการรับสมัคร คลิกอ่านที่นี้
?เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิกที่นี้

—————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รวมข่าวต่างๆจาก           ชมรมคนรักการศึกษา

ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
หวังว่าบทความนี้จะให้แรงบังดาลใจน้องเพื่อพิชิตฝันนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0