Breaking News
Home / รีวิวคณะและมหาวิทยาลัย / รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ

ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

สวัสดีครับน้องๆ พี่นัทได้รวบรวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต 

รับตรง61 ประกาศมาแล้วนะว่ารับตอนไหน พี่นัทจะรวบรวมให้อีกรอบนะ

หวังว่าเมื่อน้องรู้ว่าแล้วที่ไหนเปิดบ้าง ก็ขอให้มีความพยายามที่จะพิชิตฝันตัวเองให้ได้ เอาแต่ฝันแต่ไม่ลงมือทำแล้วเมื่อไรความฝันจะสำเร็จ

การแนะนำนี้พี่นัทได้รวบรวมมาเอง ไม่อนุญาตินำบทความและรูปภาพลงไปเว็บไซต์อื่นๆยกเว้นจะได้รับอนุญาติพี่นัทแล้ว

 

 

อัพเดทวันที่ 5 กรกฏาคม 2560

 

ภาคเหนือ
มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
2.วิทยาลัยบรมราชชนนี นครลำปาง
3.วิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา
4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
5.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถาบันการศึกษาเอกชน 
8.คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิด มหาวิทยาลัยพายัพ
9.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

สถาบันที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข
10.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรสิทธิประสงค์ (จังหวัดอุบลราชธานี)
4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี อุดรธานี
6.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
7.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น
9.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
10.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
11.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สถาบันการศึกษาเอกชน
14.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
15.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
16.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
17.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (จังหวัดขอนแก่น)
18.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (จังหวัดนครราชสีมา)
19.คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรีมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น

สถาบันที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
20.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาคกลาง
มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช(จังหวัดราชบุรี บ้านโป่ง)
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
4.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
5.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นพรัตน์วชิระ
6.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (จังหวัดพิษณุโลก)
7.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
8..วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี
9.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สระบุรี
10.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี
11.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สรรค์ประชารักษ์นครสรรค์ (จังหวัดนครสรรค์)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
12.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
13.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
15.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (หลักสูตรต่อเนื่อง)
16.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
19.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
21.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถาบันเอกชน
22.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
23.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
24.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25.คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (กรุงเทพ)
26.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
27.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
28..คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
29.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย (จังหวัดปทุมธานี)
30.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
31.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
32.คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น
33.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
34.คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

35.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

 

สังกัดกระทรวงกลาโหม

36.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
37.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
38.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
39.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

สังกัดกรุงเทพมหานคร
40.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถาบันที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยรัฐบาล

*41.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

สถาบันการศึกษาเอกชน
41.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภาคตะวันออก
มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ชลบุรี
2.วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา

ภาคใต้
มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ตรัง
2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
4.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา
5.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุราษฏร์ธานี
6.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
7.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
8.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
10.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

11.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ยังไม่มีผู้ที่สำเร็จการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
12.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อที่สภาการพยาบาลรับรอง  คลิกที่นี้

เว็บไซต์สภาการพยาบาล             คลิกที่นี้

 

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter

คลิกติดตามข่าวทาง google+

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

 

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
หวังว่าบทความนี้จะให้แรงบังดาลใจน้องเพื่อพิชิตฝันนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

9 comments

 1. ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับ แต่คุณควรแยกด้วยอะไรคือผู้ช่วยพยาบาล อะไรคือไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาล เห็นคุณลงโฆษณาโรงเรียนที่อ้างว่าเค้าสอนผู้ช่วยพยาบาลแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ ผู้ช่วยพยาบาลต้องได้รับรองจากสภาพยาบาลซิครับ ไม่ใช่จะเปิดเรียนได้กันมั่วๆ เช่นดิษฐาการบริบาล นั่นไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาล จะทำให้ผู้ที่เข้ามาอ่านข้อมูลเกิดความสับสนได้ นะครับ

  • ขอชี้แจ้งนะครับ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่คุณกรเห็น เป็นad จากgoogle นะครับ ทางgoogle จะดึงโฆษณามาเอง ทางเว็บไม่ได้รับโฆษณาจากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล อย่างที่ท่านเข้าใจไว้ครับ

   ซึ่งโฆษณาที่ท่านเห็น ก็สุ่มมา

   โดยถ้าน้องเข้ามาอ่านถ้าเข้ามาอ่านดีๆจะไม่มีปัญหาแน่นอนครับ ขอขอบพระคุณสำหรับความห่วงใยนะครับ ทางเว็บจะปรับปรุงข้อมูลให้เรื่อยๆครับ

 2. แอดมิน น่า อัฟเดรทข้อมูลด้วยนะครับ คณะพยาบาลบางมหาวิทยาลัย ไม่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลนะครับ และยังเปิดรับนักศึกษาอยู่ เรียนไปจบออกมาก็ทำงานไม่ได้นะครับ

 3. แอดมินค่ะ อยากทราบว่า.คณะพยาบาล ม.ทักษิณวิทยาเขตพัทลุงผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลยังคะ

  • พี่นัทยังไม่ได้เช็คข้อมูลนะจ้า กำลังเช็คให้นะ เดี้ยวจะเขียนพิมพ์อีกที พรุ่งนี้จ้า

  • แอดมินค่ะ อยากทราบว่า.คณะพยาบาล ม.ทักษิณวิทยาเขตพัทลุงผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลยังคะ

   ค่ะ ขอบคุณมากๆน่ะคะ💓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *