Breaking News

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ

ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

สวัสดีครับน้องๆ พี่นัทได้รวบรวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต โดยมีหลายที่ที่ใกล้หมดเขตแล้ว และมีทุนให้เรียนฟรีก็มี อย่าลืมเข้าไปดูนะครับ

หวังว่าเมื่อน้องรู้ว่าแล้วที่ไหนเปิดบ้าง ก็ขอให้มีความพยายามที่จะพิชิตฝันตัวเองให้ได้ เอาแต่ฝันแต่ไม่ลงมือทำแล้วเมื่อไรความฝันจะสำเร็จ

การแนะนำนี้พี่นัทได้รวบรวมมาเอง ไม่อนุญาตินำบทความและรูปภาพลงไปเว็บไซต์อื่นๆยกเว้นจะได้รับอนุญาติพี่นัทแล้ว

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter   

คลิกติดตามข่าวทาง google+

 

ภาคเหนือ
มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
2.วิทยาลัยบรมราชชนนี นครลำปาง
3.วิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา
4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
5.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถาบันการศึกษาเอกชน 
8.คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิด มหาวิทยาลัยพายัพ
9.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

สถาบันที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข
10.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรสิทธิประสงค์ (จังหวัดอุบลราชธานี)
4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี อุดรธานี
6.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
7.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น
9.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
10.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
11.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สถาบันการศึกษาเอกชน
14.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
15.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
16.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
17.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (จังหวัดขอนแก่น)
18.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (จังหวัดนครราชสีมา)
19.คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรีมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น

สถาบันที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
20.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาคกลาง
มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช(จังหวัดราชบุรี บ้านโป่ง)
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
4.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
5.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นพรัตน์วชิระ
6.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (จังหวัดพิษณุโลก)
7.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
8..วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี
9.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สระบุรี
10.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี
11.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สรรค์ประชารักษ์นครสรรค์ (จังหวัดนครสรรค์)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
12.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
13.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
15.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (หลักสูตรต่อเนื่อง)
16.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
19.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
21.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถาบันเอกชน
22.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
23.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
24.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25.คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (กรุงเทพ)
26.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
27.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
28..คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
29.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย (จังหวัดปทุมธานี)
30.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
31.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
32.คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น
33.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
34.คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สังกัดกระทรวงกลาโหม
35.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
36.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
37.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
38.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

สังกัดกรุงเทพมหานคร
39.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถาบันที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
สถาบันการศึกษาเอกชน
40.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
41.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภาคตะวันออก
มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ชลบุรี
2.วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา

ภาคใต้
มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ตรัง
2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
4.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา
5.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุราษฏร์ธานี
6.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
7.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
8.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
10.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ยังไม่มีผู้ที่สำเร็จการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
11.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
12.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อที่สภาการพยาบาลรับรอง  คลิกที่นี้

เว็บไซต์สภาการพยาบาล             คลิกที่นี้

 

  ———————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รวมข่าวต่างๆจาก           ชมรมคนรักการศึกษา

รีวิวคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ  คลิกที่นี้

รวมรับตรงวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คลิกที่นี้
ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
หวังว่าบทความนี้จะให้แรงบังดาลใจน้องเพื่อพิชิตฝันนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *