Breaking News

กำหนดการรับสมัคร TCAS มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ปีการศึกษา2565 รอบ1 2 3 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ อย่าลืมเตรียมตัวเองให้พร้อม

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการรับสมัคร TCAS มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565

 

 

สรุปค่าเทอมมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ(ภาคการศึกษาปกติ) อัพเดทล่าสุด  <<คลิกอ่านที่นี่

 

กำหนดการสอบ NET SAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่

 

กำหนดการรับสมัคร

TCAS รอบ 1 Portfolio 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  วันที่ 6 มกราคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10-11 มกราคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรอง : วันที่  17-18 มกราคม 2565

ผู้ผ่านอันดันสำรอง ยืนยันสิทธิ์คัดเลือก : วันที่ 22 มกราคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

⇒รายงานตัวเข้าศึกษา : วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2565

 

TCAS รอบ 2 โควตา

โควตาพื้นที่ 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  วันที่18 เมษายน 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20-21 เมษายน 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา :วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

⇒รายงานตัวเข้าศึกษา : วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2565

 

TCAS รอบ 3 Admission

⇒ประกาศรับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ

รอประกาศ

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1. คณะและสาขาที่เปิดรับ

*พี่นัทอาจมีตกไปบ้าง รบกวนน้องช่วยทักมาหาพี่ให้เพิ่มเติม ตามช่องทางด้านล่างด้วยนะ

 

คณะแพทยศาสตร์ 

สาขาวิชา เวชนิทัศน์ รังสีเทคนิค

หลักสูตรแพทยศาสตร์

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

สาขาวิชา วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิชาเอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คณะเภสัชศาสตร์ โครงการปกติ โครงการพิเศษ โครงการพิเศษนานาชาติ

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกกีฏวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน พืชไร่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สัตวศาสตร์) เศรษฐศาสตร์เกษตร

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ สถิติและวิทยาการข้อมูล (วิชาเอกคณิตศาสตร์) ภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติและวิทยาข้อมูล (วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล) วัสดุและนาโนเทคโนโลยี

 

คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการผลิต

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี(ปกติ นานาชาติ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาติ) วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ)

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ การออกนิเทศศิลป์ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ

 

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดเฉพาะรอบ3.1

วิชาเอก คณิตศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนภาษาไทย สังคมศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาญี่ปุ่น คอมพืวเตอร์ศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา  4ปี

สาขาวิชา การสอนาภาษาอังกฤษให้ผุ้มีพืนฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 4 ปี

สาขาวิชา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 5 ปี

 

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน

สาขาวิชา ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา (วิชาเอก พัฒนาสังคม สังคมวิทยาและมานุษวิทยา)

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม, การตลาด, การจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน,การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, บัญชี

สาขาวิชา ผู้ประกอบการดิจิทัล

 

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปกติ นานาชาติ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา ทัศนศิลป์, การออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ (วิชาเอก ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง)

 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

สาขาวิชา การจัดการปกครองท้องถิ่น การจัดการการคลัง

 

วิทยาลัยนานาชาติ

วิชาเอก การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศ

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอก วารศาสตร์ระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

 

วิทยาเขตหนองคาย

คณะสหวิทยาการ

วิชาเอก การเงินธุรกิจ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เทคโนโลยีผลิตสัตว์น้ำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เศรฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

 

 

สรุปค่าเทอมมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ(ภาคการศึกษาปกติ) อัพเดทล่าสุด  <<คลิกอ่านที่นี่

 

กำหนดการสอบ NET SAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *