Breaking News

กำหนดการ TCAS67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ กำหนดการรับสมัคร ทุกรอบ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการ TCAS67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

กำหนดการรับสมัคร

TCAS รอบ1 Portfolio

โควตาเรียนดี ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566

โควตาเรียนดี ครั้งที่ 2 : วันที่ 1 ธันวาคม 2566  – 10 มกราคม 2567

 

โควตากีฬา/ศิลปวัฒนธรรม : ประมาณ เดือนตุลาคม

โควตานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ : วันที่ 1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2566

 

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

 

TCAS รอบ2 โควตา

โควตาพื้นที่ ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567

โควตาพื้นที่ ครั้งที่ 2 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567

 

โครงการรับตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT : วันที่ 10 มกราคม 2567 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการรับตรงใช้คะแนน A-Level : วันที่ 1-31 มีนาคม 2567

โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.) : วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 28 กุมภาพันธ๋ 2567

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช ปวส : วันที่ 1 เมษายน 2567- 20 พฤษภาคม 2567

 

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

 

TCAS รอบ3 Admission 

สมัครกับ ทปอ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

 

TCAS รอบ4 รับตรงอิสระ

โครงการรับตรง สำหรับวุฒิ ปวช และปวส : วันที่ 1-15 มิถุนายน 2567

โครงการรับตรง สำรหับผู้มีวุฒิ ม.6 ครั้งที่ 1 : วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 8-11 มิถุยายน 2567 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 17-19 มิถุนายน 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่กรุงเทพมหานคร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  หลักสูตร 5 ปี , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  หลักสูตร 5 ปี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ,วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ),วิศวกรรมขนถ่ายวัสดี,วิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทักษาภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์,เคมีอุตสาหกรรม ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ,เทคโนโลยีชีวภาพ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบางวิชา) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ,หลักสูตรสองภาษา) ,สถิติประยุกต์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,สถิติธุรกิจและการประกันภัย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,สถิติธุรกิจและประกันภัย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),ฟิสิกส์วิศวกรรม(หลักสูตรสองภาษา),วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

⇒สาขาวิชา ออกแบบภายใน,ออกแบบผลิตภัณฑ์นัวตกรรมเซรามิกส์,ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์,การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธูรกิจ

 

วิทยาลัยนานาชาติ 

⇒สาขาวิชา การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

⇒สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ, เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง, เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล) ,เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมมาคม คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและควบคุม การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์),เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต) , วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

สาขาวิา เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

⇒สาขาวิชา วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ , การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ), คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ,เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิตมวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ,วิศวกรรมเกษตรและอาหาร,วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) , เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ,วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ,นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

⇒สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม,บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

 

เรียนที่ระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อ

⇒สาขาวิชา กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ , วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

คณะบริหารธุรกิจ 

⇒สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ การบัญชี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

2.จำนวนรับทั้งหมด

อ้างอิงจากปีที่แล้ว ทุกรอบ 13,791 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 สำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปวช ปวส ตามสาขาระบุไว้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0