Breaking News

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

TCAS รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : รอประกาศ

 

TCAS รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : รอประกาศ

 

TCAS รอบ 2 โควตา

โควตาพื้นที่ 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 11 มกราคม – 10 เมษายน 2565

 

โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT-PAT 

โครงการรับตรงใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2565

 

โครงการรับตรงสอบข้อเขียน 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 1 มีนาคม 2565

 

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. ปวส.

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-28 เมษายน 2565

 

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ : รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : รอประกาศ

 

TCAS รอบ 3 Admission

⇒ประกาศรับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ

โครงการรับตรง (รอบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ปวส.

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 11 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2565

 

กำหนดการรับสมัครวุฒิ รอประกาศ

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

*กรณีพี่นัทลงผิดหรือลงไม่ครบ หรือมีการอัพเดทใหม่  รบกวนน้อง และพี่ๆ แจ้งพี่นัทตามช่องทางด้านล่าง

 

เรียนที่กรุงเทพมหานคร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  หลักสูตร 5 ปี , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  หลักสูตร 5 ปี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ,วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ),วิศวกรรมขนถ่ายวัสดี,วิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทักษาภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์,เคมีอุตสาหกรรม ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ,เทคโนโลยีชีวภาพ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบางวิชา) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ,หลักสูตรสองภาษา) ,สถิติประยุกต์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,สถิติธุรกิจและการประกันภัย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,สถิติธุรกิจและประกันภัย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),ฟิสิกส์วิศวกรรม(หลักสูตรสองภาษา),วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

⇒สาขาวิชา ออกแบบภายใน,ออกแบบผลิตภัณฑ์นัวตกรรมเซรามิกส์,ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์,การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธูรกิจ

 

วิทยาลัยนานาชาติ

⇒สาขาวิชา การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิพม์และเครื่องมือ, เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม,เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล, เทคโนโลยียานยนต์, เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง, เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี, เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน, การจัดการเทคโนโลยีผลิตและสารสนเทศ

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

⇒สาขาวิชา วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทเทศ,คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ,เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิตมวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ,วิศวกรรมเกษตรและอาหาร,วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ,วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ,นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

⇒สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม,บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

 

เรียนที่ระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ , วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

คณะบริหารธุรกิจ

⇒สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ การบัญชี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 

*กรณีพี่นัทลงผิดหรือลงไม่ครบ หรือมีการอัพเดทใหม่  รบกวนน้อง และพี่ๆ แจ้งพี่นัทตามช่องทางด้านล่าง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0