Breaking News

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ปีการศึกษา2565 รอบ1 2 3 และ4 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

TCAS รอบ 1 Portfolio

โครงการเด็กดีมีที่เรียน สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564

โครงการกีฬา, ศิลปวัฒนธรรม, โครงการต่างๆ : วันที่ 1-20 ธันวาคม 2564

 

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ : โครงการเด็กดีมี่ที่เรียน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 , โครงการกีฬา,ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 15 มกราคม 2565 โครงการต่างๆ วันที่ 26 มกราคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : โครงการเด็กดีมี่ที่เรียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 , โครงการกีฬา,ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 18 มกราคม 2565 โครงการต่างๆ วันที่ 27 มกราคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

TCAS รอบ 2 โควตา

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 29 เมษายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 30 เมษายน 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

TCAS รอบ 3 Admission

⇒ประกาศรับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ

ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัคร : วันที่ 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ประกาศผล : วันที่ 5 มิถุนายน 2565

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565

*ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

 

ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัคร : วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13 มิถุนายน 2565

ประกาศผล : วันที่ 15 มิถุนายน 2565

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565

*ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 21 มิถุนายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1. คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม  รับใชระบบกสพท.

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ , โภชนศาสตร์ กำหนดการ และอาหาร ,อนามัยสิ่งแวดล้อม ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ สถิติ จุลชีววิทยา

 

คณะเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์(วิชาเอกพืชสวน วิชาเอกพืชไร่) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สัตวศาสตร์ ประมง

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สื่อนฤมิต, ภูมิสารสนเทศ,  นิเทศศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม 5 ปี สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี ภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี  นฤมิตศิลป์  การจัดการงานก่อสร้าง

 

คณะการบัญชีและการจัดการ

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาตะวันออก(ภาษาญี่ปุ่น) ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและสังคม ภูมิศาสตร์ ภาษาาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม) ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาจีน ฝรั่งเศส ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี)

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยา  วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

⇒สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต   ดนตรีศึกษา

 

คณะนิติศาสตร์

⇒สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *