กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ อย่าลืมเตรียมตัวเองไว้ด้วยนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2565

 

 

TCAS รอบ 1 Portfolio 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 13-24 ธันวาคม 2564 

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ : วันที่ 17 มกราคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มกราคม 2565

⇒ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : ภายใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

 

TCAS รอบ 2 โควตา

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ : รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

ประกาศผลคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

⇒นักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

TCAS รอบ 3 Admission

⇒ประกาศรับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : ภายใน วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

TCAS รอบ4 รับตรงอิสระ

รอประกาศ

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

*กรณีพี่นัทลงผิดหรือลงไม่ครบ หรือมีการอัพเดทใหม่  รบกวนน้อง และพี่ๆ แจ้งพี่นัทตามช่องทางด้านล่าง

 

คณะกายภาพบำบัด 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด,การส่งเสริมสุขภาพ

 

คณะแพทยศาสตร์ 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน,ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด,ธุรกิจเพื่อสังคม

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , สาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงแรม ,การตลาด,ธุรกิจเพื่อสังคม(เอกคู่+โครงการพิเศษ)

 

คณะพยาบาลศาสตร์
⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,สาธารณชุมชน,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา

 

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตร์  อยู่ในระบบกสพท

 

คณเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ ใช้GAT1/PAT2 วิชาสามัญ

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา,ภาษาไทย

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สารสนเทศศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วรรณกรรมสำหรับเด็ก

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ใช้PAT7.4) ภาษาญี่ปุน่ (ใช้PAT7.3) ภาษาเกาหลี (ใช้ PAT7.7)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ),ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ),

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวบูรณาการ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

 

 คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรรมโทรคมนานคม),วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร 2 ภาษา),วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา,วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ),วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (นานาชาติ),วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักสูตร (นานาชาติ)

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร2ภาษา)

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ,เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์เกษตร,นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกเดี่ยว)  การศึกษาปฐมวัย ,ประถมศึกษา,จิตวิทยาและการแนะนว,อุตสาหกรรมศึกษา,

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตร์ (เอกคู่) จิตวิทยาและการแนะแนว,การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาพิเศษ,เทคโนโลยีการศึกษา,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน,การวัดประเมินและวิจัยการศึกษา

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปกติและพิเศษ) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง ปกติและพิเศษ),ประวัติศาสตร์ (ปกติ โครงการพิเศษ),

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (ปกติ โครงการพิเศษ)

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สังคมศึกษา

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ปกติและโครงการพิเศษ

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ปกคิ โครงการพิเศษ)

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก,ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา,สื่อสารเพื่อสุขภาพ)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การจัดการธุรกิจไซเบอร์,คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(นานาชาติ)

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา),

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิวัฒนธรรม,การจัดการภูมิวัฒนธรรม

 

*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

*กรณีพี่นัทลงผิดหรือลงไม่ครบ หรือมีการอัพเดทใหม่  รบกวนน้อง และพี่ๆ แจ้งพี่นัทตามช่องทางด้านล่าง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0