Breaking News

คณะ สาขา ที่ใช้ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร NETSAT เพื่อยื่นเข้า รอบ2 และรอบ4 รวม คณะ สาขา ที่ใช้คะแนนสอบแล้ว เตรียมตัวสมัครกันด้วย

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

คณะ สาขา ที่ใช้ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สถิติและวิทยาการ ข้อมูล (วิชาเอก สถิติศาสตร์ สารสนเทศ สถิติ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวล้อม ชีวเคมี ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

*สควค สอบ TGAT และTPAT3

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา กีฎวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน พืชไร่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สัตวศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง เกษตรนวัตกรรม ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส สาขา จำนวนรับ รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)**
ปกติ โครงการพิเศษ 101
NETSAT1 ภาษาไทย
102
NETSAT1 ภาษาอังกฤษ
103
NETSAT1 คณิตฯ
202
NETSAT2 เคมี
204
NETSAT2 ฟิสิกส์
30
PAT3
10392 วิศวกรรมกระบวนการเคมี หลักสูตรนานาชาติ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 35 20 (25) 30 (20) 10 30 10
10387 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 53 30 30 (20) 20 (20) 20
10389 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 45) 44 10 10 30 30 20
10388 วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 25 10 10 30 30 20
10385 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 15 25 (20) 15 25 (20) 20
10393 วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 30 30 10
10383 วิศวกรรมอุตสาหการ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 40 25 30 25 20
10382 วิศวกรรมเกษตร (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 29 20 30 30 20
10386 วิศวกรรมเคมี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 5 10 30 15 30 10
10384 วิศวกรรมเครื่องกล (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 70 10 25 10 25 30
10390 วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 32 30 (30) 30 (30) 30 (25) 10
10380 วิศวกรรมโยธา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 64 10 35 35 20
10391 วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 31 30 (20) 30 (20) 20 20
10381 วิศวกรรมไฟฟ้า (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 23 20 30 (30) 30 (30) 20

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

รหัส สาขา จำนวนรับ รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)**
ปกติ โครงการพิเศษ 101
NETSAT1 ภาษาไทย
102
NETSAT1 ภาษาอังกฤษ
103
NETSAT1 คณิตฯ
201
NETSAT2 วิทย์และเทคโนโลยี
202
NETSAT2 เคมี
203
NETSAT2 ชีวะฯ
204
NETSAT2 ฟิสิกส์
013
จีน
014
ญี่ปุ่น
021
ดนตรี
051
ความถนัดทางศิลป์
052
สมรรถนะทางกาย
10311 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 12 25 25 10 40
10312 การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 24 10 (40) 90 (60)
10313 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 12 25 25 25 25
10307 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 7 20 20 20 40
10302 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 16 65 (30) 30 (25) 5 (20)
10300 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 24 20 20 40 20
10561 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 24 20 25 (25) 25 (25) 30
10310 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 8 20 20 10 50 (60)
10308 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 24 15 30 15 20 20
10301 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 24 15 30 15 19 7 (25) 7 (25) 7 (25)
10309 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 10 30 20 10 40
10306 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 16 20 35 15 30

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 75 ที่นั่ง ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะแพทยศาสตร์

รหัส สาขา จำนวนรับ รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)**
ปกติ โครงการพิเศษ 101
NETSAT1 ภาษาไทย
102
NETSAT1 ภาษาอังกฤษ
103
NETSAT1 คณิตฯ
201
NETSAT2 วิทย์และเทคโนโลยี
202
NETSAT2 เคมี
203
NETSAT2 ชีวะฯ
204
NETSAT2 ฟิสิกส์
061
เทคโนโลยี
062
ศิลป์สำหรับเวชนิทัศน์
9601 รังสีเทคนิค (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 10 (20) 15 (20) 15 (30) 15 (20) 22.5 (30) 22.5 (30)
9753 เวชนิทัศน์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 10 15 15 20 25 25
10069 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (MD03-0301) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 15 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10070 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดนครพนม (MD03-0302) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 10 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10071 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดมุกดาหาร (MD03-0303) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 2 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10073 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดสกลนคร (MD03-0305) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 13 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10072 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดเลย (MD03-0304) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 12 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10077 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ (MD11-1101) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 6 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10078 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดบึงกาฬ (MD11-1102) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 14 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10079 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (MD11-1103) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 4 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10080 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด (MD11-1104) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 8 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10081 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย (MD11-1105) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 4 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10075 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดหนองคาย (MD05-0502) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 5 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10076 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู (MD05-0503) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 12 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10074 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (MD05-0501) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 19 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10942 แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดเลย (MD05-0504) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 4 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)
10068 แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) 20 10 (30) 30 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 (30)

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัส สาขา จำนวนรับ รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)**
ปกติ โครงการพิเศษ 101
NETSAT1 ภาษาไทย
102
NETSAT1 ภาษาอังกฤษ
103
NETSAT1 คณิตฯ
201
NETSAT2 วิทย์และเทคโนโลยี
011
ฝรั่งเศส
012
เยอรมัน
013
จีน
014
ญี่ปุ่น
015
เกาหลี
016
สเปน
9983 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 26 40 30 15 15
9906 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 15 50 50
9907 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
10047 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9911 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9908 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9913 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกภาษาสเปน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9912 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกภาษาเกาหลี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9909 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9922 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 17 50 50
9926 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9925 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9927 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9923 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9929 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกภาษาสเปน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9928 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกภาษาเกาหลี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9924 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9914 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 16 50 50
9915 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9918 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9919 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9916 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9921 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกภาษาสเปน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
10048 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกภาษาเกาหลี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9917 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 40
9931 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน แผน A (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 33 20 40 40
9932 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน แผน B (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 17 20 40 40
9930 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 31 20 40 40
9933 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 15 20 40 40
9934 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 49 20 80
9935 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 33 60 40
9936 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 30 20
9939 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 30 20
9940 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 30 20
9937 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 30 20
9942 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกภาษาสเปน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 30 20
9941 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกภาษาเกาหลี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 30 20
9938 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 30 20
9951 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 35 30 15 20
9987 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 32 40 30 15 15
9943 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 15 50 50
9944 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 40 40 20
9947 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 40 40 20
9948 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 40 40 20
9945 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 40 40 20
9950 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกภาษาสเปน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 40 40 20
9949 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกภาษาเกาหลี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 40 40 20
9946 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 40 40 20
10030 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 27 30 40 15 15

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะสาธาณสุขศาสตร์

สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ (วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปปลอดภัยโครงการพิเศษ ) ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรปกติ โครงการพิเศษ และนานาชาติ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเทคโนโลยี

รหัส สาขา จำนวนรับ รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)**
ปกติ โครงการพิเศษ 101
NETSAT1 ภาษาไทย
102
NETSAT1 ภาษาอังกฤษ
103
NETSAT1 คณิตฯ
201
NETSAT2 วิทย์และเทคโนโลยี
202
NETSAT2 เคมี
203
NETSAT2 ชีวะฯ
204
NETSAT2 ฟิสิกส์
10921 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 47 25 (10) 25 (10) 25 (5) 25 (10)
9763 เทคโนโลยีการอาหาร (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 28 10 (15) 15 (20) 10 (15) 20 (20) 20 (20) 15 (20) 10 (15)
9762 เทคโนโลยีชีวภาพ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 32 10 (15) 10 (15) 10 (15) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 10 (15)
9787 เทคโนโลยีธรณี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 28 15 (20) 15 (20) 20 (15) 20 (20) 10 (20) 20 (15)
9761 เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 35 20 (20) 20 (25) 20 (20) 20 (20) 20 (15)

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัส สาขา จำนวนรับ รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)**
ปกติ โครงการพิเศษ 102
NETSAT1 ภาษาอังกฤษ
103
NETSAT1 คณิตฯ
201
NETSAT2 วิทย์และเทคโนโลยี
041
ความถนัดทางสถาปัตย์ฯ
042
ความถนัดทางการออกแบบ
10164 การออกแบบ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 25 10 25 25 40
10163 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 35 15 15 20 50

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก การเงิน การจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม การจัดกรรมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการดิจิทัล  ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรบัญชี ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

 

คณะนิติศาสตร์ ใช้ NETSAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ใช้NETSAT วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาดเว้น ทดสอบทัศนศิลป์

สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ใช้NETSAT วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาดภาพเพื่อการสื่อสาร ออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ ใช้NETSAT วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดนตรี

 

วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใช้NETSAT วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

หลักสูตรอื่นๆ ใช้NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ

 

คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รหัส สาขา จำนวนรับ รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)**
ปกติ โครงการพิเศษ 101
NETSAT1 ภาษาไทย
102
NETSAT1 ภาษาอังกฤษ
103
NETSAT1 คณิตฯ
201
NETSAT2 วิทย์และเทคโนโลยี
011
ฝรั่งเศส
012
เยอรมัน
013
จีน
014
ญี่ปุ่น
10722 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 49 20 35 20 25
10674 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ สมรรถนะด้านภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 35 25 20
10675 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ สมรรถนะด้านภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 35 25 20
10676 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ สมรรถนะด้านภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 35 25 20
10677 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ สมรรถนะด้านภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 35 25 20
10678 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 56 20 35 20 25
10680 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) สมรรถนะด้านภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 35 25 20
10681 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) สมรรถนะด้านภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 35 25 20
10682 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) สมรรถนะด้านภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 35 25 20
10683 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) สมรรถนะด้านภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 35 25 20
10666 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 51 20 35 20 25
10667 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง สมรรถนะด้านภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 35 25 20
10669 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง สมรรถนะด้านภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 35 25 20
10671 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง สมรรถนะด้านภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 35 25 20
10672 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง สมรรถนะด้านภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 20 35 25 20

 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

รหัส สาขา จำนวนรับ รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)**
ปกติ โครงการพิเศษ 101
NETSAT1 ภาษาไทย
102
NETSAT1 ภาษาอังกฤษ
103
NETSAT1 คณิตฯ
201
NETSAT2 วิทย์และเทคโนโลยี
203
NETSAT2 ชีวะฯ
9808 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 30 30 50 5 15
9817 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 45 60 20 10 10
9814 นิติศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 110 65 10 10 15
9802 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 35 60 10 20 10
9811 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 50 20 20 10
9807 บัญชีบัณฑิต (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 40 35 20 30 15
9809 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 40 50 5 5
9804 รัฐประศาสนศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 70 65 15 15 5
9813 วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 70 40 10 25 25
9810 วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 70 40 10 25 25
9812 วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 40 35 30 35
9815 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 45 20 35
9806 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 45 20 35
9816 เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 50 15 35 50
9805 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) 40 75 10 10 5

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี64 ของเดิม ภาคปกติ 3,232 ที่นั่ง และ โครงการพิเศษ 524 ที่นั่ง  ปรับจำนวนรับใหม่เป็น 4,584 ที่นั่ง 

ปี65 4,154 ที่นั่ง ปรับจำนวนรับใหม่เป็น 5,278 ที่นั่ง 

ปี66 4,270 ที่นั่ง

ปี67 4,935 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *