ทุนให้เปล่า ม.ปลาย อาชีวะ อุดมศึกษา มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ชวนน้องๆมาสมัคร ทุนให้เปล่า ม.ปลาย อาชีวะ อุดมศึกษา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆของทุนดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนให้เปล่า ม.ปลาย อาชีวะ อุดมศึกษา มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2566

 

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคมนี้

 

ระดับปวช

เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-31 ธันวาคม ของทุกปี

 

ระดับปวช

เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 ธันวาคม -31 มกราคม ของทุกปี

 

ทุนเพื่อศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา

เปิดรับสมัคร 15 ม.ค. 2566 – 15 ก.พ. 2566

 

******************************************************

คลิกค้นหาทุนและทุนเรียนต่อต่างประเทศ <<คลิกหาที่นี่>>

******************************************************

 

 

1.ระดับทุนที่ให้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับปวช

ระดับปวส

 

ระดับอุดมศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ / สหเวชศาสตร์ * 2 ทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 4 ทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ทุน
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ** 4 ทุน
* คณะสหเวชศาสตร์ รวมถึง – คณะเทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด / เทคนิครังสี
** กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึง – คณะเกษตรศาสตร์ / อุตสาหกรรมการเกษตร / เทคโนโลยีการเกษตร / ผลิตกรรมการเกษตร / วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

2.จำนวนทุน

ระดับอื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะ

เฉพาะระดับอุดมศึกษา 9 ทุน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ครอบครัวยากจน มีความจำเป็นและสมควรได้รับความช่วยเหลือ
 2. มีผลการเรียน 3 ปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75 ในทุกภาคการศึกษา และมีความประพฤติดี
 3. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาจากที่อื่นอยู่แล้ว

 

ระดับปวช

 • เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในภาคที่สองของมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เคยต่ำกว่า 2.0 และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 • สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนวิชาชีพอื่นๆ ของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพในแขนงวิชาที่เรียน
 • ผู้รับทุนต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นในเวลาเดียวกัน (ทุน กยศ. ไม่นับเป็นทุนการศึกษา)
 • ไม่เป็นผู้เรียนอยู่ในระดับ ปวช. อยู่แล้ว

 

ระดับปวส

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของ ปวช. หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ผลการเรียนระดับ ปวช./มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในทุกภาคการศึกษา
 • ต้องการเรียนต่อในระดับ ปวส. ในสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนวิชาชีพอื่นๆ ของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพในแขนงวิชาที่เรียน
 • ผู้รับทุนต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นในเวลาเดียวกัน (ทุน กยศ. ไม่นับเป็นทุนการศึกษา)
 • ไม่เป็นผู้เรียนอยู่ในระดับ ปวส. อยู่แล้ว

 

ระดับอุดมศึกษา

 • ผู้ที่สามารถสมัครรับทุนระดับอุดมศึกษาของมูลนิธิฯ
  1. ผู้ที่เรียนจบมัธยมปลายหรือเรียนในภาคสุดท้ายของชั้น ม.6 เพื่อศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 3.0 ในทุกภาคการศึกษา
  2. ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ สมัครรับทุนเพื่อศึกษาต่อจนจบหลักสูตร ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 ในทุกภาคของ 3 ปีที่ผ่านมา (ผลการเรียนในชั้นมัธยมปลายหรือในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ แล้วแต่กรณี)
 • สอบเข้าศึกษาในสาขา/ภาควิชาที่ตั้งใจในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น (กยศ. ไม่นับเป็นทุนการศึกษา)
 • ไม่เคยได้รับปริญญาอื่นในระดับอุดมศึกษา
 • ไม่เป็นนักศึกษาย้ายคณะ/ภาควิชา/สถาบันการศึกษา
 • ผู้รับทุนจะถูกพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครขอรับทุนทั้งหมด และต้องศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยตามที่แจ้งในใบสมัครรับทุนเท่านั้น (ทุนจะถูกยกเลิกหากมีการเปลี่ยนแปลงคณะหรือสถาบันการศึกษา)

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เกรดเฉลี่ย

การกรอบเอกสารการสมัคร

 

5.รายละเอียดของทุน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าเป็นเงิน 5,000 บาท ต่อทุน/ต่อปี
 • มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติให้ทุนกับโรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 100 คน

 

ระดับปวช

 • ทุนการศึกษาระดับ ปวช. เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า 7,000 บาท ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ตามหลักสูตร ปวช.
 • มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติให้ทุนแก่นักเรียนโดยตรง

 

ระดับปวส

 • ทุนการศึกษาระดับ ปวส. เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า 20,000 บาท ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ตามหลักสูตร ปวส.
 • มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติให้ทุนแก่นักศึกษาโดยตรง

 

ระดับอุดมศึกษา

 • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นทุนให้เปล่าทุนละ 40,000 บาท ต่อปี
 • มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติให้ทุนโดยตรงแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการและใบสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

2 comments

 1. วรุณฤดี ทับไทยดี

  กำลังจะเข้าศึกษาระดับ ปวส.ยังสามารถสมัครได้อยู่ไหมคะ

 2. วรุณฤดี ทับไทยดี

  กำลังจะเข้าศึกษาระดับ ปวส.ตอนนี้ยังสามารถสมัครได้อยู่ไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0