Breaking News

รับตรงพร้อมทุน63 โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่14(แบบออนไลน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2563

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรงพร้อมทุน63 โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่14(แบบออนไลน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2563

 

 

กำหนดการรับสมัคร 

หมายเหตุ

➤ ค่าใช้จ่ายที่ชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการสอบเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมการใช้สิทธิอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเมื่อสมัครและชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาแล้ว โครงการ ฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

➤ ผู้เรียนรุ่นที่ 14/1 สามารถสมัครเรียนและสอบ ในรุ่นที่ 14/2 ได้ และสามารถเลือกระดับผลคะแนนที่ดีทีสุดเพื่อยื่นสมัครใน TCAS รอบที่ 1/2563 ได้

➤ ข้อกำหนดและแนวปฎิบัติการเข้าสอบ (คลิก)

➤ รายละเอียดพร้อมคะแนนรับเข้าแต่ละคณะ (คลิก)

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

1.1 ผู้ที่ต้องการความรู้

                 – นักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไปสามารถเรียนและสอบวัดผลได้

1.2 ผู้ที่ต้องการเข้าเป็นนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2563

                 – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75 และได้ผลการเรียน(เกรด)ตามเงื่อนที่คณะที่ต้องการเข้าศึกษากำหนด

 

 
 

 

2. สิทธิที่จะได้รับ

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

1. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้ผลการสอบวิชาที่เรียนล่วงหน้าในการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในปีการศึกษา 2563  ได้โดยตรงโดยแต่ละคณะกำหนดเกณฑ์คัดเลือก (เฉพาะปีการศึกษาที่ระบุ) ดังแสดงในตาราง

2. นักเรียนที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า   แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

3. นักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรงจากโครงการนี้ หากได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 โดยวิธีอื่น ๆ ก็สามารถขอใช้ผลการเรียนจากโครงการเรียนล่วงหน้าเทียบโอนหน่วยกิตได้เช่นกันหากผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

4. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรงจากโครงการนี้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากโครงการฯและจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับนักเรียน นิสิต     และบุคคลทั่วไป

1. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ที่สมัครสอบวัดผลจะได้รับหนังสือรับรองผลการเรียนแต่ละรายวิชา

2. ผลการเรียนจะถูกเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการเทียบโอนเมื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยมีการจัดสรรทุนการศึกษาทั้งในส่วนของคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการมอบทุนการศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย

 

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะต่างๆ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563  โปรดศึกษารายละเอียดของเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะต่าง ๆ โดยละเอียด  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50  และจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75

และหากตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ  และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครและเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ clearing-house  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด  หากไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ clearing-house แล้ว ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะดำเนินการนำรายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบต่อไป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดำเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว

กรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับคะแนนของผลการเรียนผู้ที่มีผลการเรียนสูงกว่าจะได้รับการคัดเลือกก่อน  ทั้งนี้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะวิชาที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สิทธิ์รับเข้าศึกษาในแต่ละคณะวิชา เฉพาะนักเรียนที่เข้าศึกษาในรุ่นที่ 14  ผู้เข้าเรียนไม่สามารถขอใช้สิทธิ์นี้ในปีการศึกษาอื่น ๆ  ใช้ได้เฉพาะปีการศึกษา 2563 เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึงรุ่นที่เคยรับเข้าศึกษาก่อนหน้านี้

 

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะและวิทยาเขตต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 

 

3.คณะและสาขาที่เปิดรับ

-จำนวนรับหลังจากวัดผลการเรียนแล้ว

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  (ต้องอ่านเพื่อรักษาสิทธิ์ของน้อง)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่14  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร โครงงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *