Breaking News

รับตรง63 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง63 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

 

เส้นทางพิชิตฝัน 

ประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครูศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

32 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2562 เท่านั้น
 3. เป็นผู้ที่เป็นนักเรียนยากจนตามความหมายในประกาศนี้
 4. เป็นผู้ที่บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่ง เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร
 5. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนสะสม (เกรดเฉลี่ยสะสม) 5 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6.  เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน
 7.  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
 8.  เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
 9.  เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

แฟ้มสะสมงาน

 

5.รายละเอียดของทุน

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 40,000 บาท/คน/ปี
 2. ค่าที่พัก จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน
 3. ค่าครองชีพรายวัน จำนวน 6,000 บาท/คน/เดือน
 4. ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน

 

 

6.พื้นที่

 1. โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180
 2.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 4 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
 3.  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด หมู่ 0 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
 4.  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น หมู่ 2 ตำบลหว้ยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
 5.  โรงเรียนบ้านกิ่วเคยีน หมู่ 12 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
 6.  โรงเรียนบ้านหว้ยน้ำไซ หมู่ 16 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
 7.  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง หมู่ 10 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
 8.  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ตำบลบา้นแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
 9.  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา หมู่15 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
 10.  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา หมู่ 4 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
 11.  โรงเรียนบ้านพร้าว หมู่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
 12.  โรงเรียนบ้านนาหนอง หมู่ 20 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
 13.  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุิทศ หมู่ 6 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
 14.  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง หมู่ 3 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
 15.  โรงเรียนบ้านห้วยลาด หมู่ 4 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
 16.  โรงเรียนบ้านเข็กน้อย หมู่ 8 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
 17.  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า หมู่ 13 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
 18.  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพยีงดิน หมู่ 8 ตำบลบา้นเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
 19.  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง หมู่ 8 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
 20.  โรงเรียนบ้านน้ำลัด หมู่ 27 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
 21.  โรงเรียนบ้านเพชรนยิม หมู่ 2 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
 22.  โรงเรียนอรณุเมธา หมู่ 2 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
 23.  โรงเรียนรวมไทยพฒันา 1 หมู่ 10 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
 24.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 หมู่ 2 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
 25.  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ หมู่ 5 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
 26.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ หมู่ 3 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
 27.  โรงเรียนบ้านแม่ตาว หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
 28.  โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง หมู่ 10 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
 29.  โรงเรียนบ้านวะหลวง หมู่ 4 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
 30.  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ หมู่ 4 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
 31.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา หมู่ 3 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

4 comments

 1. นฤมล ธนากุลค้าไกล

  สนใจค่ะ

 2. เปิดรับสมัครยังค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *