มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ อย่าลืมสมัครกันนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ปีการศึกษา2567

 

*ไม่เข้าร่วม TCAS67

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบสุดท้าย

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 3 เมษายน – 30 เมษายน 2567

หรือ

สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 3 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2567

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

เฉพาะครุศาสตร์ ทุกสาขา ลืิอกและอื่นๆ

สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

รายงานตัว : ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567

 

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 10 พฤศจิกายน -12 เมษายน 2567

หรือ

สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 10 พฤศจิกายน – 28 เมษายน 2567

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  : วันที่ 30 เมษายน 2567

*เลือกสาขาใหม่ เฉพาะสาขาที่เปิดไม่ได้ : วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

รายงานตัว : ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567

 

 

 

 

รอบ รับตรง

สมัครกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน : วันที่ 15 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2566

หรือ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2566

หรือ

สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 15 พฤศจิกายน – 3 มกราคม 2567

 

ประกาศรายชื่อผู้ผู้สมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 8 มกราคม 2567

สอบคัดเลือก : วันที่ 14 มกราคม 2566

เฉพาะครุศาสตร์ ทุกสาขา  และอื่นๆ

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มกราคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 มกราคม 2567

เฉพาะครุศาสตร์ ทุกสาขาและอื่นๆ

 

ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 23 มกราคม 2567

รายงานตัว : ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

 

รอบทั่วไป 

สมัครกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน : วันที่ 5-กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

หรือ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 5- 5-กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

หรือ

สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 8 มีนาคม 2567

สอบคัดเลือก : วันที่ 17 มีนาคม 2567

เฉพาะครุศาสตร์ ทุกสาขา  และอื่นๆ

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 19 มีนาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 มีนาคม 2567

เฉพาะครุศาสตร์ ทุกสาขา และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 

ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 26 มีนาคม 2567

รายงานตัว : ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เรียนที่เลย

สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมการออกแบบและผลิต วิศศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโยธาและการบริหารรงานก่อสร้าง

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียนที่เลย

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีประยุกต์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์

 

เรียนที่ขอนแก่น

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรียนที่เลย

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์

 

เรียนที่ขอนแก่น

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์

 

คณะวิทยาการจัดการ 

เรียนที่เลย

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การลงทุน บัญชี การจัดการ การตลาดดิจิทัล การัจดการทรัพยกรมนุษย์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   เศรษฐศาสตร์

 

เรียนที่ขอนแก่น

สาขาวิชา การบัญชี การจัดการ การตลาดดิจิทัล

 

คณะครุศาสตร์

เรียนที่เลย

สาขาวิชา พลศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป การประถมศึกษา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ศึกษา  ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ บรรณารักษศาสตร์และภาษอังกฤษ

 

เรียนที่ขอนแก่น

สาขาวิชา การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,553 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

สอบข้อเขียน เฉพาะครุศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์

สอบสัมภาษณ์  เฉพาะครุศาสตร์ กับ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

 

6.ค่าสมัครสอบ

200 ที่นั่ง

 

รายละเอียเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย <<คลิกอ่านที่นี่>>

ใบสมัครรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย <<คลิกโหลดที่นี่>>

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

วิธีสมัคร

1.กดลงทะเบียนได้เลย

 

2.เข้าระบบ แล้วกดสมัครเข้าศึกษาต่อ เลือกโครงการที่พี่นัทลงตามรูปด้านล่าง แล้วกรอกข้อมูลไปเรื่อยๆเลย

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

 

รอบมหกรรมวิชาการ

สมัครกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566

หรือ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566

หรือ

สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 1 สิงหาคม – 14 กันยายน 2566

 

ประกาศรายชื่อผู้ผู้สมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 19 กันยายน 2566

สอบคัดเลือก : วันที่ 24 กันยายน 2566

เฉพาะครุศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 กันยายน 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 ตุลาคม 2566

เฉพาะครุศาสตร์ ทุกสาขา และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 

ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 10 ตุลาคม 2566

รายงานตัว : ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0