Breaking News

รับตรง67 รอบ1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง67 รอบ1 ภาคปกติ ในปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง67 รอบ1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา2567

 

ทุนเรียนฟรี +รับตรง67 รอบ1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม <คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร 

:: ภาคปกติ ::

สมัครทาง online หรือด้วยตัวเอง : วันที่ 15 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 14 ตุลาคม 2566

สอบข้อเขียนออนไลน์ : วันที่ 21 ตุลาคม 2566

ประกาศผลทดสอบ : วันที่ 22 ตุลาคม 2566

ส่งผลตรวจร่างกายและPortfolio : วันที่ 22-27 ตุลาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

รายงานตัว : วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2566

ผู้สมัครสามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ได้โดยมหาวิทยาลัยฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการผู้สมัคร ณ จุดรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์

⇒สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒สาขาที่เปิดรับ การศึกษาปฐมวัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาที่เปิดรับ พลศึกษา การประถมศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟิสิกส์ เคมี อุตสาหกรรมศิลป์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมเกษตรและการจัดการ  การจัดการการผลิตพืช ไม่กำหนดเกรดขั่น่ตำ

สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.80

สาขาวิชา จุลชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมีเวชสำอาง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิศวกรรมโยธา การจัดการอาหาร อาชีวอนามัยและความปลอด วิศวกรรมไฟ้า วิทยาการข้อมูล เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม นวัตกรรมการควบคุมอัจฉริยะ เทคโนโลยีแก้วและเซรามิก  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ภาษาจีน ศิลปศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

⇒สาขาที่เปิดรับ ออกแบบดิจิทัลดาร์ต ออกแบบนิเทศศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ สารสนเทศดิจิทัลและบรรณารักษศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒สาขาที่เปิดรับ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาที่เปิดรับ นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20

⇒สาขาที่เปิดรับ ภาษาอังกฤษธ ุรกิจ การจัดการบริการ การท่องเที่ยวและสุขภาพนานาชาติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิทยาการจัดการ 

⇒สาขาที่เปิดรับ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประชาสัมพันธ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การเงินและการลงทุน  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒สาขาที่เปิดรับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒สาขาพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระเบียบการไม่กำหนดแผนการเรียน ไม่รับผู้จบประกาศนียบัตร

 

*แต่สาขาจะมีการกำหนดแผนการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ อย่าลืมไปอ่านในระเบียบการด้านล่างนะ

*เลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั่น

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

⇒3,075 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรืออาชีวะ โดยมีแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒สอบข้อเขียน เฉพาะบางคณะ เช่น ครุศาสตร์ สอบ ทดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพครู พยาบาลศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ทดสอบความถนัดทางพยาบาล

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

6.Portfolio 

⇒ประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปฟ.1 ใบแสดงความสามารถพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อื่นๆ

⇒เฉพาะพยาบาลศาสตร์ ตามด้านบน + ใบความเห็นแพทย์ ฟิล์มx-ray ผลการตรวจเลือด ผลการตรวจตาบอดสี ผลการตรวจปัสสาวะเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<รอประกาศ>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

ทุนเรียนฟรี +รับตรง66 รอบ1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม <คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

79 comments

 1. น.ส.อภิญญา กฤษณสุวรรณ

  วุฒิเทียบเท่า คือ ปวช.ปวส.ก็ได้ใช่ไหมคะ พอดีถ้าจบ ปวช.3 จะเข้าราชภัฏนครปฐม จะรับวุฒิ ปวช.มั้ยคะ

 2. คือหนูกลอกข้อมูลสมัครแร้วแต่เหลืองช่องที่ชื่อสถานศึกษาหนูกรอกขอมูลม่ด้คะ

 3. รอบพอตเราต้องไปเองหรือว่าส่งไปรษณีไปได้ค่ะ

 4. จันทร์จิรา

  พอตเราต้องนำไปตอนสอบสัมภาษ หรือว่าส่งทางอีเมล์ไปคะ

 5. ชนากานต์ มีหล้า

  คือสมัครสอบไปแล้วแต่คะแนน เกรด5เทอมใส่ผิด แก้ไขยังไงค่ะ

 6. พอตเอาวันไหนหรอค่ะ วันสอบสัมภาทหรือ ต้องส่งไปก่อน. แล้วพอตแบบไหนหรอค่ะ

 7. ศรัญญา โกแวร์

  พอตเอาวันไหนหรอค่ะ วันสอบสัมภาทหรือ ต้องส่งไปก่อน. แล้วพอตแบบไหนหรอค่ะ

 8. ใครยังไม่สมัครรีบเลยจ้า
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 28 ธ.ค. 61

 9. เอาเป็นแบบแฟ้มได้รึเปล่าค่ะ

 10. วันที่5ม.ค.ที่ประกาศรายชื่อคนมีสิทธิ์สอบ
  ดูผ่านเว็บใช่ไหมคะ หรือไปดูถึงมหาลัยคะ

 11. สุวิกาญจน์ นามงาม

  ของหนูสมัครเข้ารอบแรก มันมีทดสอบ และสัมภาษณ์ยื่นพอร์ต อยากทราบว่าทดสอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะ หนูไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอะคะ ขอบคุณนะคะ

 12. จ่ายเงินค่าสมัครเมื่อวานเเต่เข่ามาดูวันนี้ มันบอกว่ายังไม่ชำระ คืออะไรค่ะ

 13. รอบสอบตรงอิสระเปิดวันไหนครับ

 14. ติด0คณิตอยู่ ยื่นพอร์ตได้ไหมคะ

 15. เอกสารที่ต้องใส่ในพอร์ตที่ว่า ประวัติส่วนตัว(แนบท้ายประกาศ) หมายความว่ายังไงหรอคะ แล้วประวัติทางการศึกษา ใบระเบียนผล เราต้องแนบสำเนาไปด้วยไหมคะ

 16. สุวิณี​ ยิ้ม​ประเสริฐ​

  รอบสองจะเปิดรับสมัครอีกมั้ยคะ

 17. รอบ 2 จะเปิดสมัครเมื่อไหร่ค่ะ

 18. ถ้าปวส.จะเทียบโอนเข้ามาได้ไหมคะ

 19. ถ้าจะสอบ บัญชี port ต้งอเป็นแนวไหนคะ หรือว่าความสามารถอะไร ใส่ได้หมดคะ
  หรือต้องมีกิจกรรมอะไรที่คล้องจองกับสายบัญชีไหมคะ

  • ของ 63 รอประกาศอีกทีนะจ้า หลักๆเค้าจะมองเกรด ผลงานอะไรก็ได้ใสๆไป + สอบสัมภาษณ์จ้า ขอให้โชคดีนะน้อง

 20. สนใจเรียน วิชชาชีพครู ปฐมวัย 2ปี ต้องทำยังไงคะ

  • รอทางมหาวิทยาลัยนะครับว่าจะประกาศรับตอนไหน ที่เพิ่งเปิดไป คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไม่แน่ใจว่าปิดไปหรือยังนะครับ

 21. ค่าเทอมการตลาดเท่าไรค่ะ

 22. ของราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับเมื่อไรคะ

 23. ภัทรวดี เพชรแต่ง

  การไปสัมภาษณ์คือการยืนยันสิทธ์เลยรึป่าวคะ

 24. ประวัติส่วนตัว(เอกสารแนบท้ายประกาศ)คือตรงไหนครับ

 25. จบปวส IT สามารถไปเทียบโอนเรียน สาขาบัญชี ภาควันอาทิตย์ได้ไหมคะ

 26. เด็กซิ่วรับทุกรอบมั้ยคะ

 27. รบกวนถาม ลูกอยากเรียน คณะคุรุศาสตร์ แต่ไม่เห็นมีสาขาภาษาอังกฤษ ถ้าต้องเลือกตอนนี้ จะต้องไปสาขาไหนก่อน แล้วถึงจะไปต่อได้ค่ะ

 28. รอบแรก รับภาควันอาทิตย์มั้ยครับ

 29. รอบแรก portfolio รับภาควันอาทิตย์มั้ยครับ

 30. กรกนก คุ้มภัย

  ต้องสอบ Get part ไหมคะ

 31. ยื่นรอบ1 ส่งเอกสารยังไงคะ

 32. ถ้าจะจบปวส.ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ หนูสามารถไปสมัครเรียนเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อมหาลัยราชภัฏหลังเรียนจบ จะทันไหมค่ะ ถ้าไปสมัครเองที่มหาลัยเลย

 33. กิตติศักดิ์

  สมัครแล้ว แต่ยังไม่มีเวลาไปจ่ายเงินค่าสอบ เป็นอะไรมัยครับ

 34. หนูลงรอบแรกไปแล้วมีชื่อติดให้ไปสอบแต่จะเปลี่ยนสาขาสามารถไปเปลี่ยนที่มหาลัยได้มั้ยค่ะเพราะเปลี่ยนที่เว็บที่สมัครแล้วเหมือนไม่ทันอะไปเปลี่ยนที่มหาลัยได้มั้นค่ะสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 35. รอบ2เปิดอีกที่วันไหนครับ

 36. สมัครตอนนี้ได้ไหมค้าบ

 37. รอบโควต้าต้องสอบเข้ามั้ยครับรึไม่ต้องสอบ

 38. ถ้าเกรดไม่ถึง 2.00 มีโอกาสติด ครุศาสตร์ สาขา พลศึกษามั้ยครับ

 39. อยากทราบว่าพอตปีนี้ต้องเอาไปให้ที่มหาลัยหรือส่งเป็นไฟล์ตอนสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คะอ่านในเอกสารการรับสมัครแล้วงงๆค่ะ

 40. ราชภัฏนครปฐมเข้าร่วมtcas65มั้ยคะ

 41. มีรับรอบตรงมั้ยคะ

 42. ตอนนี้ยังสมัครคณะพยาบาลทันไหมค่ะ

 43. จบปวส.วิศวะไฟฟ้า สามารถเทียบโอนได้ไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0