Breaking News

รับตรง63 พยาบาล การบิน บริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประกาศรับสมัครนักศึกษา โดยทั้งเข้าระบบTCAS และมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเอง ปีการศึกษา2563

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง63 พยาบาล การบิน บริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา2563

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

2.ปฏิทินการรับสมัคร

รอบที่4 รับกลางร่วมกัน admission2 สมัครกับทปอ.

⇒เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 9-20 พฤษภาคม 2563

⇒ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

 

รอบที่1 Portfolio ในระบบTCAS  หมดเขตแล้ว

⇒เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

⇒ประกาศผล : วันที่ 30 มกราคม 2563

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบTCAS : วันที่ 30-31 มกราคม 2563

⇒สละสิทธิ์กับทปอ : วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

⇒ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย : วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563

 

รอบที่2 Portfolio ของมหาวิทยาลัย ไม่เข้าร่วมระบบTCAS หมดเขตแล้ว

⇒เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 4 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562

⇒ประกาศผล : วันที่ 30 มกราคม 2563

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบTCAS : วันที่ 30-31 มกราคม 2563

⇒สละสิทธิ์กับทปอ : วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

⇒ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย : วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563

 

รอบที่3 รับตรง มหาวิทยาลัยจัดเอง  ไม่เข้าระบบTCAS หมดเขตแล้ว

⇒เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่4 พฤศจิกายน – 24 เมษายน 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27-30 เมษายน 2563

⇒ประกาศผล : วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563

⇒ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบที่1 และ รอบที่4

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4-6 วิทย์-คณิต

⇒อายุ 17 ปีบริษรูณ์ ในวันรับสมัคร น้ำหนักไม่น่อยกว่า 40 กิโลกรัม

⇒GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับรอบที่1 TCAS ยื่น Portfolio

⇒GPAX  ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับรอบที่4 รับกลางร่วมกัน

 

รอบที่2และ3

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4-6 วิทย์-คณิต หรือจบปริญญาตรีสาขาอื่นๆที่มีแผนการเรียนวิทย์-คณิต

⇒อายุ 17 ปีบริษรูณ์ ในวันรับสมัคร น้ำหนักไม่น่อยกว่า 40 กิโลกรัม

⇒GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับรอบที่2 TCAS ยื่น Portfolio+ GPAX

⇒GPAX  ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับรอบที่3 รับตรง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่1 .ใช้ Portfolio

รอบที่2 เกรดเฉลี่ยและ Porfolio

รอบที่3 GAT PAT2 และวิชาสามัญ โดยผู้ที่จบปริญญาตรี ที่มีวุฒิม.6 วิทย์-คณิต ไม่ต้องยื่น GAT PAT2 และวิชาสามัญ

รอบที่4 GAT PAT2 และวิชาสามัญ

 

5.ค่าสมัครสอบ 

300 บาท

 

สำหรับ รอบที่4

(แบบเรียงลำดับ) โดยสาขาวิชาแรก 150 บาท สาขาวิชาถัดไป สาขาวิชาละ 50 บาท

– เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา = 150 บาท
– เลือกสมัคร 2 สาขาวิชา = 200 บาท (150+50)
– เลือกสมัคร 3 สาขาวิชา = 250 บาท (150+50+50)
– เลือกสมัคร 4 สาขาวิชา = 300 บาท (150+50+50+50)

 

6.ลักษณะหอพัก 

พี่นัทเคยไปเยี่ยมหอมา ถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะครับ ข้างล่างหอมี shop และโรงอาหารให้อีก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวืทยาลัยเกษมบัณฑิต  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

คณะอื่นๆที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) Bachelor of Accountancy (B.Acc.) หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน (ปวส.ทุกสาขา)

 1. สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.) หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน (ปวส.ทุกสาขา)

 1. สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
 2. สาขาวิชาการจัดการ (Management)
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
 4. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking)
 5. สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ (International Transportation)
 6. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 7. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Innovation)
 • คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Communication Arts Program (B.Comm.Arts.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาการโฆษณา (Department of Advertising)
 2. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Department of Public Relations)
 3. สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (Department of Broadcasting and Digital Media)
 4. สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Department of Film and Digital Media)
 5. สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (Department of Social Media and Digital Content)
 6. สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (Department of Contemporary Performing Arts Communication)
 • คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Law Program (LL.B.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ (Law)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science & Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science Program (B.Sc.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information Science)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering Program (B.ENG.) หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronic and Telecommunication Engineering)
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-นักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot)
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aircraft maintenance technician)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) Bachelor of Industrial Technology Program (B.Ind.Tech.) หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Technology)
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 • คณะจิตวิทยา (Faculty of Psychology)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Psychology (B.A.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture Program (B.Arch.) หลักสูตร 5 ปี

 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design)
 2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
 3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
 • คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Liberal Arts Program (B.A.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management)
 2. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program (B.A.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
 2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Management)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (Faculty of Sports Science)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science Program in Sports Science (B.Sc.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Sports and Recreation Management for Health (B.A.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Sport and Recreation Management for Health)
 • คณะพยาบาลศาสตร์(Faculty of Nursing Science)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) Bachelor of Nursing Science Program (B.N.S.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน(Aviation Personnel Development Institute (APDI))

ปริญญาตรี

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Airline Business (B.A.)

ปริญญาโท

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ศศ.ม.) Master of Arts Program in Aviation Management (M.A.)

International Program

 1. Bachelor of Business Administration Program in Aviation Industry Management (B.B.A.)

หลักสูตรระยะสั้น โดยความร่วมมือกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 1. หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน (Preparation Course for Flight Attendants)
 • INTERNATIONAL PROGRAMS

Undergraduate Programs

 1. Bachelor of Arts in Hotel Management (B.A.)
 2. Bachelor of Arts in English for Communication (B.A.)
 3. Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

Thai Language for foreigners Program

 1. Bachelor of Arts in Thai Language for foreigners (B.A.)

Graduate Program

 1. Master of Business Administration (M.B.A.)
 • Marketing
 • Management
 • Finance
 • Management Information Systems

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *