Breaking News

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดตลอดทั้งปี ดังต่อไปนี้ เตรียมตัวสมัครกันด้วยนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

 

 

กำหนดการรับสมัคร

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 10 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

สอบคัดเลือก : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

*หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สาขาอื่นๆ สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 

โควตาพิเศษ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 20 ธันวาคม 2566

สอบคัดเลือก : วันที่ 23 ธันวาคม 2566

*หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สาขาอื่นๆ สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 26 ธันวาคม 2566

 

รอบรับตรงครั้งที่ 1

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 17 ธันวาคม – 7 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 11 มกราคม 2567

สอบคัดเลือก : วันที่ 13 มกราคม 2567

*หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สาขาอื่นๆ สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 18 มกราคม 2567

 

รอบรับตรงครั้งที่ 2

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

สอบคัดเลือก : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

*หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สาขาอื่นๆ สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 

รอบรับตรงครั้งที่ 3

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 20 มีนาคม 2567

สอบคัดเลือก : วันที่ 23 มีนาคม 2567

*หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สาขาอื่นๆ สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่  26 มีนาคม 2567

 

รอบรับตรง ครั้งที่ 4

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 19 มีนาคม – 15 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 18 เมษายน 2567

สอบคัดเลือก : วันที่ 20 เมษายน 2567

*หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สาขาอื่นๆ สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 24 เมษายน 2567

 

รอบรับตรง ครั้งที่ 5

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 19 มีนาคม – 15 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

สอบคัดเลือก : วันที่ 18 พฤษภาคม 2567

*หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สาขาอื่นๆ สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1. คณะและสาขาที่เปิดรับ 

คณะค่รุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง

สาขาวิชา ศิลปศึกษา  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,  คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา, คอมพิวเตอร์ศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะนิติรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  135 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์, ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา  รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสต์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  จำนวนรับทั้งหมด 287 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบัญชี, เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ, นวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การตลาดดิจิทัล  , นวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก (มีทุน) ,  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา การจัดการ, นวัตกรรมการท่องเที่ยว, วัตกรรมการบริหารและการท่องเที่ยว (แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก) , นวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก (มีทุน)  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 384 ที่นั่ง

สาขวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า,    เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา, สัตวศาสตร์, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

ครู สาขาวิชา ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา ไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมชุมชน ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

2. จำนวนรับทั้งหมด

⇒855 ที่นั่ง

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ อาชีวะ หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอบตามสาขาวืชา สอบวัดแววครู  และ สอบสัมภาษณ์

⇒หลักสูตรอื่นๆ แฟ้มสะสมงาน สอบสัมภาษณ์

 

5. ค่าสมัครสอบ

100 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ขั้นตอนการสมัคร

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ กดที่คำว่า สมัครเรียน ภาคปกติ

2. กดสามขีดด้านบน

3.เลือกพยาบาล แล้วกดเข้าระบบได้เลย ถ้ายังไม่เคยสมัคร อย่าลืมสมัครสมาชิกกันก่อน

2 comments

  1. ราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักเรียน แพทย์ หรือยังคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0