Breaking News

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567 มีทั้งหมด 6 รอบ โโยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 4

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2567

ชำระเงิน : 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

สอบ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

รอบ 3

สมัครออนไลน์ : วันที่ 4-12 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 16 มกราคม 2567

สอบ : วันที่ 18 มกราคม 2567

ประกาศผล : วันที่ 23 มกราคม 2567

 

รอบ 2 โควตา 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9-30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 4 ธันวาคม 2566

สอบ : วันที่ 8 ธันวาคม 2566

ประกาศผล : วันที่ 13 ธันวาคม 2566

 

 

รอบ 1 SRU roadsnow 

สมัครทาง onsite หรือสมัครด้วยตัวเอง ที่มหาวิทยาลัย : เดือนสิงหาคม – กันยายน 2566

*เตรียมใบเกรดไปด้วย

*สอบสัมภาษณ์แบบ online เมื่อสมัครแล้ว จะทราบวันสอบสัมภาษณ์

*สมัครแล้ว ทราบผลใน 1 เดือน

 

รอบ 3 SRU roadshow online

สมัครออนไลน์ : เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

 

รอบ 5 กลุ่มภาคี 

สมัครออนไลน์ : เดือนมีนาคม – เมษายน 2567

 

รอบ 6 รับตรงอิสระ 

สมัครทางออนไลน์ : เดือนพฤษภาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ 

คณะครุศาสตร์

⇒สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ดนตรีสากล,  , สารสนเทศและบรรณารักษ์ศาสตร์, นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื พัฒนาชุมชน (ตรี-โท),

⇒สาขาวิชา การจัดการวัฒนธรรม, หลักสูตรไม่เจาะจง

⇒สาขาวิชา จิตรกรรม, พัฒนาชุมชน, พัฒนาชุมชน (ตรี-โท),  นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

⇒สาขาวิชา ภาษาจีน,

⇒สาขาวิชา  รัฐศาสตร์, ภาษาไทย, รัฐประศาสนศาสตร์, ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ,  รัฐศาสตร์ (ตรี-โท)

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา ชีววิทยา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, พืชศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สัตวศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์ (เอก สาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม), นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีดิจิทัล (วิชาเอก มัลติมีเดีย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร), เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม , การจัดการอุตหกรรม เทียบโอน)

⇒สาขาวิชา การจัดการภัยพิบัติ, คณิตศาสตร์, เคมี,

 

คณะวิทยาการจัดการ

⇒สาขาวิชา การเงินและการลงทุน, การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการทั่วไป, การบริหารธุรกิจ (วิชาเอก การตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็นผู้ประกอบการ), ธุรกิจเกษตร, นิเทศศาสตร์ (วิชาเอก การสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล, นวัตกรรมการสื่อสารองค์กร), บัญชี, เศรษฐกิจดิจิทัล, สารสนเทศทางธุรกิจ, การจัดการค้าปลีก, การจัดการค้าปลีก

 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

⇒สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริหาร (วิชาเอก การท่องเที่ยว การโรงแรม การธุรกิจการบิน)

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะนิติศาสตร์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  (ปวช.)

*สมัครได้ทั่วประเทศ พี่นัทลองสมัครแล้ว

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบ 1 SRU roadshow สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

รอบ 2 โควตา สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียนออนไลน์

รอบ 3 SRU roadshow online สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ยกเว้น คณะครุศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

รอบ 4 สอบตรง สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ onsite

รอบ5 กลุ่มภาคี พิจารณาจาก GPA และสัมภาษณ์

รอบ 6 รับตรงอิสระ พิจารณาจาก GPA และคุณสมบัติ

 

5.ค่าสมัครสอบ

300 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

เฉพาะรอบ roadshow

วันสมัครด้วยตัวเอง ให้ยื่นใบรายงานผลการศึกษา


เอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ โดยมีการสัมภาษณ์ออนไลน์
สำหรับคณะ มนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
1. ใบรายงานผลการศึกษา 4 ภาคเรียน
2. แฟ้มสะสมงาน
3. บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา เพื่อแสดงตน
—————————————
สำหรับคณะครุศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี (Onsite)
หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยแจ้ง ณ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ใช้สอบสัมภาษณ์ คือ
1. ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับ 4 ภาคเรียน
2. แฟ้มสะสมงาน
3. บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา เพื่อแสดงตน
4. เฉพาะสาขาประถมศึกษา -จิตวิทยา ฯ ต้องใช้ใบรับรองความประฤติ จากโรงเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  <<คลิกอ่านและที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ขั้นตอนการสมัคร

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ โดยใช้หลักฐาน คือ ใบรายงานผลการศึกษา
————————————-
1. ไปที่เมนูลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ (หากลงทะเบียนแล้วไปที่เมนุเข้าสุ่ระบบ)
2. ในการสมัครไปที่ เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อ
3. เลือกสาขา ก่อนเลือกสาขากรุณาตรวจสอบคุณสมบัติ
4.ไม่ต้องแนบไฟล์เอกสาร
5.พิมพ์ใบชำระเงิน หรือใบสมัครที่เมนูผลการสมัคร
6. ผู้สมัครต้องชำระเงินผ่านธนาคาร ตามเอกสารในใบชำระเงิน
7. เริ่มพิมพ์ใบสมัครได้หลังชำระ 3 วันทำการ ให้เข้าตรวจสอบการพิมพ์ใบสมัคร
8. ในกรณีที่มีปัญหาติดต่อได้ที่ ไลน์กลุ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

 

*พี่นัทแนะนำน้อง ก่อนจะไปสมัครก่อน แนะนำให้โทรไปสอบถาม มหาวิทยาลัย เอาชัวร์นะ ไปวันเวลาราชการนะ 

 

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

 

 

 สาขาวิชา ปีการศึกษา ช่วงวันที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ สมัครแล้ว
 รอบ 4 SRU ENTRANCE 2567   
 ครุศาสตร์    0
  101 : การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  103 : ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  104 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตรบัณฑิต รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  106 : ศิลปศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  108 : คอมพิวเตอร์ ครุศาสตรบัณฑิต รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  109 : เคมี ครุศาสตรบัณฑิต รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  110 : ฟิสิกส์ ครุศาสตรบัณฑิต รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  112 : ชีววิทยา ครุศาสตรบัณฑิต รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0
  201 : การจัดการทางวัฒนธรรม รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  203 : จิตรกรรม รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  204 : ดนตรีสากล รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  206 : ภาษาจีน รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 1 0
  207 : ภาษาไทย รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 1 0
  209 : รัฐประศาสนศาสตร์ รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 1 0
  210 : สารสนเทศและบรรณารักษ์ศาสตร์ รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 10 0
  211 : นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 10 0
  212 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 1 0
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    0
  317 : สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 1 0
 วิทยาการจัดการ    0
  401 : การเงินและการลงทุน รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  404 : การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  405 : การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  406 : การเป็นผู้ประกอบการ รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  407 : ธุรกิจเกษตร รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว    0
  501 : การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  503 : ธุรกิจการบิน รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  505 : ศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ (เรียนสมุย) รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
  506 : การจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ (เรียนสมุย) รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0
 พยาบาลศาสตร์    0
  601 : พยาบาลศาสตร์ รอบ4 1/2567 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 5 0

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0