Breaking News

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ อย่าลืมมา สมัครเรียน ที่นี่กันนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

 

*ไม่เข้าร่วม TCAS

 

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อัพเดทล่าสุด! คลิกอ่านที่นี่ <<

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบรับตรงทั่วไป

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

 

สอบคัดเลือกรอบที่ 2

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2567

ประกาศผล : วันที่ 10 เมษายน 2567

 

ยื่น รอบ Portfolio ครั้งที่ 2

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 29 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผล : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

รอบ Portfolio

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-17 พฤศจิกายน 2566

 

สอบคัดเลือกรอบที่ 1

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2566

 

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ของปีที่แล้ว 

คณะครุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 880 ที่นั่ง

สาขาวืชา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ เครื่องกล การสอนภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ตามสาขาที่ระบุ

 

คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 66 ที่นั่ง แบ่งเป็น Portolio 25 ที่นั่ง สอบคัดเลือก 41 ที่นั่ง

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ในรอบPortfolio  รอบสอบคัดเลือก ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

สาขาวิชา ศิลปกรรมพื้นถิ่น สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 540 ที่นั่ง ทั้งหมด รับตรงตรงทั่วไป

สาขาวิชา วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนวัติ วิศวกรรมอัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิศวกรรมพลังงาน การจัดการอุตสาหกรรม โยธาสถาปัตยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 1,130 ที่นั่ง ทั้งหมด รับตรงตรงทั่วไป

สาขาวิชา การเงิน  คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต(บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธูรกิจ) การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศและสื่อใหม่ การประชาสัมพันธ์และสื่อองค์การ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอล) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา การบัญชี การจัดการ การตลาด การตลาด(สหกิจ) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา การบัญชี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 1,040 ที่นั่ง

สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์กราฟิ นิติศาสตร์ ดนตรี สารสนเทศศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภูมิสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์)  ดนตรี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีน ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 754 ที่นั่ง 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร รับเฉพาะรับตรงทั่วไป ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รับเฉพาะรับตรงทั่วไป ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับเฉพาะรอบ Portfolio ถ้าเต็มจะไม่รับรอบต่อไป ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

4,440 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบPortfolio

ผลงาน

คุณสมบัติ

 

รอบสอบคัดเลือก

คุณสมบัติ

สอบวัดแววความเป็นครู เฉพาะครุศาสตร์ และมีบางสาขาสอบปฏิบัติ อ่านต่อระเบียบการ

สอบวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศาสตร์ เฉพาะพยาบาลศาสตร์

สอบความรู้ทั่วไป เฉพาะ สาธารณสุขศาสตร์

สาขาอื่นๆ สอบสัมภาษณ์

 

รอบรับตรงทัวไป

คุณสมบัติ

 

5.ค่าสมัครสอบ

ประเภททั่วไป และโครงการสำหรับผู้พิการ 200 บาท

ประเภทกิจกรรมดีเด่นทางด้านกีฬา 300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ สมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2567 <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อัพเดทล่าสุด! คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0