Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศกำหนดการรบัสมัคร รับตรง67 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2567

 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว
2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว
3. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(ลำดับสำรอง)

 

. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ปีการศกษา 2567(ด่วนที่สุด)
1.ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดแววความเป็นครู และสอบความถนัดเชิงวิชาชีพพยาบาล
2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดแววความเป็นครู
3.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความถนัดเชิงวิชาชีพพยาบาล


4.ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
5.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
6.ห้องสอบสัมภาษณ์


(เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ เท่านั้น)
วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 ธันวาคม 2566
***ให้เตรียม ***
– ดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบและปากกา มาด้วย
– ผลการตรวจร่างกาย สำหรับผู้สมัครสาขาพยาบาลศาสตร์


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
09.00 -11.00 น สอบวัดแววความเป็นครู
13.00 น เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
09.00 -11.00 น สอบความถนัดทางวิชาชีพ
11.00 -12.00 น ประเมินสุขภาพจิต
13.00 น เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์


7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว (ทุกสาขาวิชา) : วันที่ 20 ธันวาคม 2566
8. รายงานตัว : วันที่ 26 ธันวาคม 2566

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่1 Portfolio 

สมัครผ่านครูแนะแนว : วันที่ 16 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2566

หรือ

สมัครผ่านระบบ online :วันที่ 16 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2566

หรือ

สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย : วันที่ 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 13 ธันวาคม 2566

*หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 ธันวาคม 2566

*หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายงานตัว : วันที่ 26 ธันวาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นาฏศิลป์ พลศึกษา ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีไทย,ดนตรีตะวันตก) ศิลปศึกษา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ การปฐมวัย เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ศิลปะดิจิทัล ดนตรี การพัฒนาสังคม ศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรีสากล

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา สถิติประยุกต์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ สัตวศาสตร์ ประมง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รอประกาศ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา การบัญชี

 

หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน

 

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรและครุศาสตรบัณฑิต

สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนความถนัดวิชาชีพ ทดสอบจิตวิทยา

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร เขียนข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน และเขียนตัวบรรจง

⇒ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน ฉบับจริงเท่านั้น

⇒รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยใช้ติดใบสมัคร จำนวน 1 รูป และติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือนและเป็นรูปถ่ายชุดเดียวกัน)

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

⇒แฟ้มสะสมผลงาน

 

7.รายละเอียดของ Portfolio

⇒Portfolio ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 โดยประกอบด้วย

⇒ปกหน้า คำนำ สารบัญ ปกหลัง (ไม่นับรวม)

⇒ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (1 หน้า)

⇒ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 5 รายการ พร้อมอธิบายในผลงานนั้นๆ (1 ผลงานต่อ 1 หน้า รวม 5 หน้า)

⇒ผลงานด้านจิตอาสาไม่เกิน 5 รายการ พร้อมอธิบายในผลงานนั้นๆ (1 ผลงานต่อ 1 หน้า รวม 5 หน้า)

⇒เหตุผลที่อยากเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือ สาขานั้นๆ (ความเรียง 1 หน้า)

⇒ใช้วิธีการเย็บมุมด้านบนซ้ายเท่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยของดรับแฟ้มสะสมผลงานแบบแฟ้ม ปกแข็ง/ปกอ่อน เข้าเล่ม ทุกรูปแบบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร จากทางมหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

สรุป จำนวนรับแต่ละสาขา

สาขาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 102 ภาษาอังกฤษ 50
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 105 นาฏศิลป์ 50
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 106 พลศึกษา 50
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 110 สังคมศึกษา 50
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) 25
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 114 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) 60
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 115 ภาษาไทย 50
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 116 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 50
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 119 ฟิสิกส์ 50
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 120 ศิลปศึกษา 50
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 121 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 50
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 140 คณิตศาสตร์ 50
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 186 การศึกษาปฐมวัย 50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 154 ภาษาไทย 30
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 155 ภาษาอังกฤษ 100
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 65
ศิลปกรรมบัณฑิต (ศป.บ.) 204 ศิลปะดิจิทัล(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียนได้

– กลุ่มวิชาการออกแบบกราฟฟิก

– กลุ่มวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล)

30
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 205 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 25
ศิลปกรรมบัณฑิต (ศป.บ.) 206 ดนตรีสากล 30
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) 207 ดุริยางคศิลป์ 30
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 323 การพัฒนาสังคม 30
รัฐประศาสศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 801 รัฐประศาสนศาสตร์ 120
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 901 นิติศาสตร์ 60
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 210 คณิตศาสตร์ 25
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 65
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 240 วิทยาศาสตร์ การกีฬา 65
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 249 เคมี 25
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 265 สาธารณสุขศาสตร์ 65
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 267 ชีววิทยา 25
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 273 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 25
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 418 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียนได้

– กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

– กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

– กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

– กลุ่มวิชาการพัฒนามัลติมีเดียและเกม)

100
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 419 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ 25
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 420 สถิติและวิทยาการสารสนเทศ 25
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 421 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 25
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 272 นวัตกรรมอาหารและแปรรูป 25
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 502 สัตวศาสตร์ 50
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 507 เกษตรศาสตร์(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียนได้

– กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมการผลิตพืช

– กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

30
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 555 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 25
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 557 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 50
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 559 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 25
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 561 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 50
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 562 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 25
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 563 ศิลปะและการออกแบบ 25
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี ) 352 การบัญชี 130
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 357 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 65
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 361 เศรษฐศาสตร์(กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ) 40
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 362 เศรษฐศาสตร์(กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 80
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 370 กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 65
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 371 กลุ่มวิชาการเงินและการลงทุน 30
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 372 กลุ่มวิชาการจัดการ 65
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 373 กลุ่มวิชาการตลาด 65
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 701 การสื่อสารมวลชน 30
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 955 พยาบาลศาสตร์ 40

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0