Breaking News

รับตรง60 2 โครงการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

 

เส้นทางพิชิตฝัน

 

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline
คลิกติดตามข่าวทางtwiter

คลิกติดตามข่าวทาง google+

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเทคนิคการแพทย์  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด

 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 2 ที่นั่ง  และกายภาพบำบัด 2 ที่นั่ง

 

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส

๒.๑ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓ คน
(จังหวัดปัตตานี ๑ คน, ยะลา ๑ คน และนราธิวาส ๑ คน)
๒.๒ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน ๓ คน
(จังหวัดปัตตานี ๑ คน, ยะลา ๑ คน และนราธิวาส ๑ คน)

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทยาศาสตร์
๑.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด ๖ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ โดยมีภูมิลำเนาและรับการศึกษาจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และต้องผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ จังหวัดนราธิวาส ยะลาและปัตตานี (โดยให้พิจารณาจากภูมิลำเนาของผู้สมัครเป็นสำคัญ)
๑.๔ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา
๑.๕ เป็นผู้ไม่มีไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แห่งประเทศไทย (เฉพาะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
๑.๖ มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
๑.๗ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๘ สามารถปฏิบัติการระเบียบวิธีการศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์โดยไม่มีข้อยกเว้น

 

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทยาศาสตร์
๑.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด ๖ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ โดยมีภูมิลำเนาและรับการศึกษาจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และต้องผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ จังหวัดนราธิวาส ยะลาและปัตตานี (โดยให้พิจารณาจากภูมิลำเนาของผู้สมัครเป็นสำคัญ)
๑.๔ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา
๑.๕ เป็นผู้ไม่มีไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แห่งประเทศไทย (เฉพาะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
๑.๖ มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
๑.๗ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๘ สามารถปฏิบัติการระเบียบวิธีการศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์โดยไม่มีข้อยกเว้น

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก

นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้สมัครสอบต้องมีคะแนนกลุ่มสาระวิชา O-NET วิชาภาษาอังกฤษ (๐๓) ไม่ต่ำกว่า ๓๐% จึง
 
จะนำมาพิจารณาด้วยน้ำหนักคะแนนดังต่อไปนี้
 
๖.๑.๑ คะแนนกลุ่มสาระวิชา O-NET (คิดเป็น ๔๕%) ประกอบไปด้วย ภาษาไทย (๐๑)
 
(๗.๕%), สังคมศึกษา (๐๒) (๗.๕%), ภาษาอังกฤษ (๐๓) (๑๐%), คณิตศาสตร์ (๐๔)
 
(๑๐%) และวิทยาศาสตร์ (๐๕) (๑๐%)
 
คะแนนการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT๒ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์คิด
 
เป็น ๔๕%
 
คะแนนสอบสัมภาษณ์ คิดเป็น ๑๐%

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อดำเนินการคัดเลือก และส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมหลักฐาน มาที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒  ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๕.๑ ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๕.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ตลอด ๖ ภาคการศึกษา
(รบ. ๑ป.) จำนวน ๑ ชุด (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
๕.๔ หลักฐานการรับทุนจาก อบต. ในภูมิลำเนาเขต ๒๐ จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรอกตามแบบฟอร์ม อบต.๑ ที่แนบท้ายประกาศ)
๕.๕ ใบแสดงผลคะแนนสอบ O-NET พร้อมสำเนาบัตรที่นั่งสอบ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
๕.๖ ใบแสดงผลคะแนนสอบ PAT๒ ครั้งที่ดีที่สุด พร้อมสำเนาบัตรที่นั่งสอบและรหัสผ่านเข้าดูข้อมูล (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) หากมีการแก้ไขปลอมแปลงเอกสารมีความผิดตามกฎหมาย
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง พร้อมติดรูปถ่ายและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดพร้อมธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวน ๒๐๐ บาท สั่งจ่าย ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามคุณนาถฤดี เกียรติพนมแพ คณะเทคนิค-การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒
เมื่อยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัคร ให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส
๕.๑ ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๕.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ตลอด ๖ ภาคการศึกษา
(รบ. ๑ป.) จำนวน ๑ ชุด (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง พร้อมติดรูปถ่ายและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย

6.ค่าสมัครสอบ

200 บาท ติดตามในระเบียบการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์    คลิกที่นี้

 

———————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รวมรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คลิกที่นี้ 
ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0