รอบ3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง66 รอบ3 ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

ชื่อหลักสูตร ระดับ รหัส
สาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา กรอกใบสมัคร คุณสมบัติและพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 102 ภาษาอังกฤษ สมัคร มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 104 ดนตรีศึกษา สมัคร กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 110 สังคมศึกษา สมัคร GPA เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) อย่างน้อย 2.50
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 123 จิตวิทยาและการแนะแนว สมัคร มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 135 การสอนภาษาจีน สมัคร มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 140 คณิตศาสตร์ สมัคร – GPA เฉลี่ยรวม ๔ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕) อย่างน้อย ๒.๕๐ มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต – มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 155 คอมพิวเตอร์ สมัคร มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 156 วิทยาศาสตร์ทั่วไป สมัคร – GPA เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) อย่างน้อย 2.00 – มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 157 ชีววิทยา สมัคร – GPA เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) อย่างน้อย 2.00 – มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 158 เคมี สมัคร – GPA เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) อย่างน้อย 2.00 – มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 159 ฟิสิกส์ สมัคร – GPA เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) อย่างน้อย 2.00 – มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 170 อุตสาหกรรมศิลป์ สมัคร กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมี GPA เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 188 การประถมศึกษา สมัคร มีคะแนนเฉ ลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป นักศึกษาปี 1 อยู่หอพัก 1 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 239 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร สมัคร กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 250 เกษตรศาสตร์ สมัคร กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 266 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สมัคร กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 215 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในหลักสูตรประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 301 ภาษาไทย สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 302 ภาษาอังกฤษ สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 307 การพัฒนาชุมชน สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน และ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 427 การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
ศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 472 การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ สมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส.สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ทุกสาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 411 การจัดการ สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 423 การจัดการธุรกิจดิจิทัล สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 430 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สมัคร ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดย การสอบสัมภาษณ์ จะต้องใช้ ใบตรวจสุขภาพที่ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ หมายเหตุ เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียนภาคทฤษฏีในมหาวิทยาลัย สลับกับการฝึกปฏิบัติงานจริง
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 440 บริหารธุรกิจ(การตลาด) สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 441 บริหารธุรกิจ(เศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน) สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 442 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจเอเซีย) สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 443 บริหารธุรกิจ(การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ) สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 490 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ สมัคร กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 410 การจัดการ สมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส.สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือ สาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 432 การจัดการธุรกิจดิจิทัล สมัคร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 445 บริหารธุรกิจ(การตลาด) สมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นอนุปริญญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์ หรือมีคุณสมบัติ อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกำหนด
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 502 บัญชีบัณฑิต สมัคร กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) 415 บัญชีบัณฑิต สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี
ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 336 ศิลปะและการออกแบบ สมัคร ให้วัสดุศิลปะฟรีตลอด 1 ปีการศึกษา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 294 สาธารณสุขชุมชน สมัคร – GPA เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) อย่างน้อย 2.00 – มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 354 นิเทศศาสตร์ สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 338 นิติศาสตรบัณฑิต สมัคร
รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 334 การเมืองและการปกครอง สมัคร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 333 รัฐประศาสนศาสตร์ สมัคร
เทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปี(ต่อเนื่อง) 207 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 801 พยาบาลศาสตรบัณฑิต สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักและส่วนสูงต้องสัมพันธ์กัน 3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์เข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป้นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 214 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม สมัคร กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 216 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมัคร กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0