รับตรง65 รอบรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

รับตรงอิสระ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565

 

รอบรับตรง คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 มิถุนายน 2565

ชำระเงินรายงานตัว : วันที่ 7-12 มิถุนายน 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.สาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 285 ที่นั่ง 

สาขาวืชา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ เครื่องกล ภาษาไทย ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 

สาขาวิชา การสอนภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ตามจำนวนที่เหลือจากรอบ1 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด ตามจำนวนที่เหลือจากรอบ1 

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด14 ที่นั่ง

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ในส่วนรับตรงอิสระ

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด ตามจำนวนที่เหลือจากรอบ1 

สาขาวิชา การเงิน  คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต(บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธูรกิจ) การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศและสื่อใหม่ การประชาสัมพันธ์และสื่อองค์การ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอล) การบัญชี การจัดการ การตลาด การตลาด(สหกิจ) การบัญชี  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ตามจำนวนที่เหลือจากรอบ1

สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์กราฟิ นิติศาสตร์ ดนตรี สารสนเทศศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภูมิสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์)  ดนตรี ศิลปะการแสดง

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีน

สาขาวิชา ภาษาจีน

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด ตามจำนวนที่เหลือจากรอบ1 

สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนวัติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิศวกรรมพลังงาน การจัดการอุตสาหกรรม โยธาสถาปัตยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาหารและบริการ ธุรกิจการเกษตร ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ตามจำนวนที่เหลือจากรอบ1 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวะ หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบรับตรง คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เว็บไซต์รับสมัคร รอบรับตรง คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อัพเดทล่าสุด!  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0