Breaking News

ช่วงน้องขอมาพี่จัดให้(6)!รับตรง61 clearing house รอบที่1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

1.รอบที่ 1 คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนรับทั้งหมด 557 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  จำนวนรับ 11 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 36 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จำนวนรับ 32 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 21 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวนรับ 11 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 32 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด จำนวนรับ 16 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสตุ  จำนวนรับ 22 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 36 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นานาชาติ จำนวรับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ จำนวนรับ 32 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  นานาชาติ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ นานาชาติ จำนวนรับ 16 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ่าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ นานาชาติ จำนวนรับ 16 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นานาชาติ จำนวนรับ 16 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) จำนวรับ 12 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน) จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จำนวนรับ  จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (มจธ ราชบุรี) จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ่าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน) มจธ ราชบุรี จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ.ราชบุรี จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มจธ.ราชบุรี จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

GPAX GPA วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ,แฟ้มสะสมงาน และสอบสัมภาษณ์

 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

จำนวนรับทั้งหมด 175 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ค.อ.บ. จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอกอิเล็กทรอนิกส์  ค.อ.บ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอกคอมพิวเตอร์  ค.อ.บ. จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอกไฟฟ้ากำลัง ค.อ.บ. จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ค.อ.บ.  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ. จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  ทล.บ.  จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  ทล.บ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมิเดีย   จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน  จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย  จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชามีเดียอาตส์  จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒เฉพาะค.อบ.สอบวิชาสามัญ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ,แฟ้มสะสมงาน ,สอบสัมภาษณ์,สอบวิชาวัดแววความเป็นครู

⇒เฉพาะทล.บ  สอบวิชาสามัญ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ,แฟ้มสะสมงาน ,สอบสัมภาษณ์

⇒สาขาอื่น GPAX แฟ้มสะสมงาน และสอบสัมภาษณ์

 

คณะวิทยาศาสตร์

จำนวนรับทั้งหมด 129 ที่นั่ง

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชาเคมี   จำนวนรับ 45 ที่นั่ง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จำนวนรับ 8 ที่นั่ง

สาขาวิชาสถิติ    จำนวนรับ 6 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จำนวนรับ 35 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GPAX, GPA วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน

⇒สัมภาษณ์

*เฉพาะจุลชีววิทยา ทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

จำนวนรับทั้งหมด 78 ที่นั่ง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   จำนวนรับ 21 ที่นั่ง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวนรับ 17 ที่นั่ง

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จำนวนรับ 17 ที่นั่ง

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศฺลป์   จำนวนรับ 17 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒แฟ้มสะสมงาน ,เกรดเฉลี่ย 5 เทอม  ,ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิทยาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา)  จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GPAX, สอบสัมภาษณ์

 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาคสนาม  จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT/PAT วิชาสามัญ, แฟ้มสะสมงาน ,สอบสัมภาษณ์

 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒1,054 ที่นั่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คลิกที่นี้

 

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter

คลิกติดตามข่าวทาง google+

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

อยากรู้รับตรงไหน สามารถคลิกรูปตรามหาวิทยาลัยด้านล่างเลยนะ

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *