Breaking News

รับตรง60 ฉบับสมบรูณ์KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87
รับตรง60 ฉบับสมบรูณ์KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เส้นทางพิชิตฝัน
?สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 20 ธันวาคม 2559 -30 มกราคม 2560
?ชำระเงิน : ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
?สอบสัมภาษณ์รอบทื่1 :วันที่ 7-8 มีนาคม 2560
?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่2 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อรอบที่1 : วันที่ 17 มีนาคม 2560

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter                         

คลิกติดตามข่าวทาง google+

1.คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
?กำลังหรือสำเร็จศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ปวช ปวส หรือเทียบเท่าตามที่คณะและสาขาระบุไว้
?แผนการเรียนตามที่คณะและสาขาได้ระบุไว้
?มีคะแนนสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญตามที่คณะและสาขาระบุไว้

2.คณะและสาขาที่เปิดรับ
วิทยาเขตบางเขน
คณะเกษตร
สถิติจำนวนรับปี58 205 ที่นั่ง ปี 59 205 ที่นั่ง ปี60 205 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT ภาษาอังกฤษ และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?วิทยาศาสตร์เกษตร
?คมีการเกษตร
?การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
?คหกรรมสัตว์
?เกษตรเขตร้อน
?อาหารและโภชนาการ
?สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
?เกษตรเขตร้อนนานาชาติ

คณะประมง
สถิติจำนวนรับปี58 142 ที่นั่ง ปี 59 140 ที่นั่ง ปี60 140
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT ภาษาอังกฤษ และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?ประมง

คณะวนศาสตร์
สถิติจำนวนรับปี58 60 ที่นั่ง ปี59 140 ที่นั่ง ปี60 coming soon
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT ภาษาอังกฤษ และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?วนศาสตร์
?เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติและนานาชาติ
สถิติจำนวนรับปี58 390 ที่นั่ง ปี59 450 ทีนั่ง ปี60 165  ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT ภาษาอังกฤษ และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?เคมี
?เคมีอุตสาหกรรม
?พฤกษศาสตร์
?พันธุศาสตร์
?จุลชีววิทยา
?วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
?วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
?วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
?สถิติ
?ฟิสิกส์
?วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี นานาชาติ
?เคมีบรูณาการ นานาชาติ

แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT ภาษาอังกฤษ  และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?ชีววิทยา
?สัตววิทยา
?ชีวเคมี

แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิตและศิลป์คำนวณ
ใช้คะแนนGAT ภาษาอังกฤษ PAT1 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?คณิตศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถิติจำนวนรับปี58 900 ทีนั่ง ปี59 885 ที่นั่ง ปี60 905 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ ไม่จำกัด
ใช้คะแนนGAT PAT1 PAT3 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?การบินและอวกาศ
?คอมพิวเตอร์
?เคมี
?เครื่องกล
?ไฟฟ้า
?ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
?โยธา
?โยธา-ทรัพยาการน้ำ
?วัสดุ
?สิ่งแวดล้อม
?อุตสาหการ
?เคมี ภาคพิเศษ
?เครื่องกล ภาคพิเศษ
?ไฟฟ้า ภาคพิเศษ
?ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาคพิเศษ
?วัสดุ ภาคพิเศษ
?สำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ภาคพิเศษ
?อุตสาหการ ภาคพิเศษ
?เครื่องกล นานาชาติ
?ซอฟต์แวร์และความรู้ นานาชาติ
?ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต นานาชาติ
?การบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ นานาชาติ
?ไฟฟ้า ภาคภาษาอังกฤษ
?สิ่งแวดล้อม ภาคภาษาอังกฤษ
?อุตสาหการ ภาคภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์
สถิติจำนวนรับ ปี58 15 ที่นั่งปี 59 20 ที่นั่ง ปี60 4 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ ไม่จำกัด
ใช้คะแนนGAT PAT5 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?พสศึกษา 5ปี

คณะเศรษฐศาสตร์
สถิติจำนวนรับปี58 180 ที่นั่ง ปี59 210 ที่นั่ง ปี60 210 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณ
ใช้คะแนนGAT PAT1 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?เศรษฐศาสตร์
?เศรษฐศาสตร์เกษตร
?ธุรกิจการเกษตร
?เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ
?เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
?เศรษฐศาสตร์การเกษตร ภาคพิเศษ
?ธุรกิจการเกษตร  ภาคพิเศษ

คณะสังคมศาสตร์
สถิติจำนวนรับปี58 56 ที่นั่ง ปี59 56 คน ปี60 131 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT PAT1 PAT2 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?จิตวิทยา(จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ
?จิตวิทยา(จิตวิทยาคลีนิค) ภาคพิเศษ
?จิตวิทยา(จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ
?จิตวิทยา(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ
?ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
*ยกเว้นสาขาภูมิศาสตร์ ไม่จำกัดแผนการเรียน

แผนการเรียนที่รับ ไม่จำกัด
ใช้คะแนนGAT กับPATหรือ PAT2หรือPAT7 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?นิติศาสตร์
?นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

แผนการเรียนที่รับ ไม่จำกัด
ใช้คะแนนGAT กับPATหรือ หรือPAT7 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
?รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์) ต้องสอบPAT1 หรือ PAT7

แผนการเรียนที่รับ ไม่จำกัด
ใช้คะแนนGAT กับPATหรือ หรือPAT7ยกเว้นบาลี และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม  คณิตศาสตร์1 คณิต2พื้นฐาน วิทย์ทั่วไป
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
?รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ
?รัฐศาสตร์(การปกครอง) ภาคพิเศษ
?รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ
?รัฐศาสตร์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ

แผนการเรียนที่รับ ไม่จำกัด
ใช้คะแนนGAT กับPATหรือ หรือPAT7 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
?รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)
?รัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
?ประวัติศาสตร์
?เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคพิเศษ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถิติจำนวนรับปี58 20 ที่นั่ง ปี 59 20 ที่นั่ง ปี60 50 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?สัตวแพทยศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถิติจำนวนรับปี58 140 ทีนั่ง 59 365 ที่นั่ง ปี60 375 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?เทคโนโลยีบรรจุ
?เทคโนโลยีชีวภาพ
?วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
?วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
?พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
?เทคโนโลยีการบรรจุ ภาคพิเศษ
?เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคพิเศษ
?พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
?วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคพิเศษ
?วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาคพิเศษ
?นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร นานาชาติ เฉพาะนานาชาติไม่จำกัดแผนการเรียน

คณะมนุษยศาสตร์
สถิติจำนวนรับปี58 330 ที่นั่ง ปี59 365 ที่นั่ง ปี60 160 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ ไม่จำกัด
ใช้คะแนนGAT PAT7 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?วรรณคดีไทย
?ภาษาไทย
?ภาษาฝรั่งเศส  ใช้PAT1 และ PAT7 รหัส 77 วิชาภาษาฝรั่งเศส
?ภาษาเยอรมัน ใช้PAT1 และ PAT7 รหัส 78  วิชาภาษาเยอรมัน
?ภาษาจีน       ใช้PAT1 และ PAT7 รหัส  80  วิชาภาษาจีน
?ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
?ภาษาตะวันออก(จีนธุรกิจ) ภาคพิเศษ
?ภาษาตะวันออก(ญี่ปุ่นธุรกิจ) ภาคพิเศษ
?สื่อสารมวลชน  ใช้PAT1 และ PAT7 รหัส 77-82

ปีนี้งดรับเอกญี่ปุ่นนะครับ

แผนการเรียนที่รับ ไม่จำกัด
ใช้คะแนนGAT PAT7 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทย์ทั่วไป
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?นวัตกรรมการท่องเที่ยว

คณะบริหารธุรกิจ
สถิติจำนวนรับปี58 300 ที่นั่ง ปี 59 290 ที่นั่ง ปี60 180 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ
ใช้คะแนนGAT PAT1 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?การเงิน
?การจัดการ
?การจัดการการผลิต
?การตลาด

แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ และศิลป์-ภาษา
ใช้คะแนนGAT PAT1 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?บัญชี
?บัญชี ภาคพิเศษ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
สถิติจำนวนรับปี58 60 ที่นั่ง ปี59 60 ที่นั่ง ปี60 60 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?เทคนิคการสัตวแพทย์
?การพยาบาลสัตว์

คณะสิ่งแวดล้อม
สถิติจำนวนรับปี58 20 ที่นั่ง ปี59 30 ที่นั่ง ปี60 30 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

*เพิ่มเติมนิดนึง ปีที่แล้วคณะสถาปัตยศาสตร์จำนวนรับ 60 คนเข้าร่วมโครงการรับตรงด้วย แต่ปี60 ยังไม่มีข้อมูลนะครับ

วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะเกษตร
สถิติจำนวนรับปี58 85 ที่นั่ง ปี 59 85 ที่นั่ง ปี60 70 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT ภาษาอังกฤษ และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
?สัตวศาสตร์
?เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
?เกษตรศาสตร์ ไม่สังกัดสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถิติจำนวนรับปี58 175 ที่นั่ง ปี59 112 ที่นั่ง ปี60 58 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT PAT1 PAT2 PAT3 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?วิศวกรรมเกษตร
?วิศวกรรมเครื่องกล
?วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
?วิศวกรรมโยธา
?วิศวกรรมการอาหาร
?วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
?อุตสาหการ-โลจิสติกส์
?คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพิเศษ
?วิศวกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
?วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์
สถิติจำนวนรับปี58 45 ทีนั่ง ปี59 45 ที่นั่ง ปี60 26 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ ไม่จำกัด
ใช้คะแนนGATอังกฤษ PAT5 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?การจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 5 ปี
?การจัดการเรียนรู้ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 5 ปี

แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ
ใช้คะแนนGATอังกฤษ PAT1 PAT5 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?การจัดการเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา 5ปี

แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGATอังกฤษ  และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ  เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 4ปี

แผนการเรียนที่รับ ไม่จำกัด
ใช้คะแนนGATอังกฤษ PAT5  และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?การจัดการเรียนรู้ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 5 ปี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สถิติจำนวนรับปี58 205 ที่นั่ง  ปี59 245 ที่นั่ง ปี60 163 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGATอังกฤษ และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
?เคมี
?ฟิสิกส์
?คณิตศาสตร์ประยุกต์

แผนการเรียนที่รับ ไม่จำกัด
ใช้คะแนนGATอังกฤษ PAT1 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ  คณิตศาสตร์1 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
?การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

แผนการเรียนที่รับ ไม่จำกัด
ใช้คะแนนGATอังกฤษ PAT7 และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ  
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?ภาษาอังกฤษ ไม่ใช้PAT7
?นวัตกรรมการท่องเที่ยว
?ภาษาตะวันออก ใช้PAT7 80 ความถนัดทางภาษาจีนเท่านั้น
?ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริหาร

แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ
ใช้คะแนนGATอังกฤษ และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย อังกฤษ  คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?วิทยาการคอมพิวเตอร์
?วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

.แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGATอังกฤษ และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย อังกฤษ  คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?เทคโนโลยีสารสนเทศ
?เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สถิติจำนวนรับปี58 30 ที่นั่ง ปี59 30 คน ปี6 20 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGATอังกฤษ และ9วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
?วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ภาคพิเศษ

วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
สถิติจำนวนรับปี58 560 ที่นั่ง ปี59 630 ที่นั่ง ปี60 420 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ
ใช้คะแนนGAT PAT1 และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
?การจัดการ
?การตลาด
?ธุรกิจระหว่างประเทศ
?การจัดการโลจิสติกส์
?การบัญชีบริหาร
?การเงินและการลงทุน

แผนการเรียนที่รับไม่จำกัด
ใช้คะแนนGAT PAT1 และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
?การจัดการ ภาคพิเศษ
?การตลาด ภาคพิเศษ
?ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
?การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
?การบัญชีบริหาร ภาคพิเศษ
?การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
สถิติจำนวนรับปี58 80 ที่นั่ง ปี 59 254ที่นั่ง ปี60 70 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?คณิตศาสตร์ประยุกต์
?เคมี
?วิทยาการคอมพิวเตอร์
?วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
?ฟิสิกส์

แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต  ศิลป์-คำนวณ
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สถิติจำนวนรับปี58 60ที่นั่ง ปี59 60 ที่นั่ง ปี60 30 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT PAT1 PAT3 และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1  ฟิสิกส์ เคมี 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
?เครื่องกลและการออกแบบ
?ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
?อุตสาหการและระบบ
?โยธา
?เครื่องกลและระบบการผลิต ภาคพิเศษ

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
สถิติจำนวนรับปี58 40ที่นั่ง 59 40ที่นั่ง ปี60 40 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม สังคมอังกฤษ คณิตศาสตร์1  
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?เศรษฐศาสตร์

คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ
สถิติจำนวนรับปี58 60ที่นั่ง ปี59 60ที่นั่ง ปี60 60 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT PAT1 PAT3 และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1  ฟิสิกส์ เคมี 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGAT PAT1 PAT2 และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1  ฟิสิกส์ เคมี 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?วิทยาศาสตร์การเดินเรือ รับเฉพาะเพศชาย
?การขนส่งทางทะเล รับทุกแผนการเรียน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สถิติจำนวนรับปี58 200ที่นั่ง  ปี59 200ที่นั่ง ปี60 200 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?ทรัพยากรเกษตร
?ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
?เทคโนโลยีการอาหาร
?อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
?ประมง
?สัตวศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สถิติจำนวนรับปี58 270 ที่นั่ง ปี59 330ที่นั่ง ปี60 330 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต อาชีวะ
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ PAT3 และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
?วิศวกรรมโยธา
?วิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ
?วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ อาชีวะ
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ PAT2 และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?เทคโนโลยีสารสนเทศ
?วิทยาการคอมพิวเตอร์

แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ PAT3 และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?วิศวกรรมไฟฟ้า
?วิศวกรรมอุตสาหการ
?วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ PAT2 และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?เคมีประยุกต์
?คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สถิติจำนวนรับปี58 350 ที่นั่ง 59 330ที่นั่ง ปี60 280 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา อาชีวะ
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ PAT1และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?การจัดการ
?การบัญชี
?การตลาด
?การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
?การเงิน

แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา อาชีวะ
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์1
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?ภาษาอังกฤษ
?รัฐประศาสนศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สถิติจำนวนรับปี58 100 ที่นั่ง ปี59 40คน ปี60 10 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ วิทย์-คณิต
ใช้คะแนนGATภาษาอังกฤษ PAT2และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?สาธารณสุขศาสตร์
?อนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
สถิติจำนวนรับ เปิดปีแรก ปี60  50 ที่นั่ง
แผนการเรียนที่รับ ทุกแผนการเรียน
ใช้คะแนนGAT และ9 วิชาสามัญที่ใช้ วิชาภาษาอังกฤษ สังคม ไทย คณิตศาสตร์1 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
?การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

3.จำนวนรับทั้งหมด
?ปี2558 จำนวนรับ5,118 ที่นั่ง
?ปี2559 จำนวนรับ 5,572 ที่นั่ง
?ปี2560  จำนวนรับ 4,491 ที่นั่ง

เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง
?ในการสอบรับตรงKU Admissions ใช้ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
?ต้องสอบGAT-PAT 9 วิชาสามัญให้ครบ ไม่อย่างงั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในคณะและสาขานั้นๆ
?สมัครได้ 4 อันดับ
?ถ้ากรณีสมัครอันดับเดียว จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรองในคณะและสาขาที่เราสมัคร
?ในระเบียบการยังไม่มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ปี2559 น้องจะต้องสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมด้วย ปี60 ยังไม่มีมานะครับ
?รับตรงระบบนี้ปี2559 เปิดรับถึง 3 ครั้งเลยที่เดียว

สถิติน้องๆเลือกมากที่สุดในปี2559
1.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มียอดผู้สมัคร 6221 คน รับ 20 คน
2.คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มียอดผู้สมัคร 5578 คน รับ 30 คน
3.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (วิทย์-คณิต) มียอดผู้สมัคร 5078 คน รับ 35 คน
4.คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มียอดผู้สมัคร 4528 คน รับ 40 คน
5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มียอดผู้สมัคร 4093 คน รับ 55 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม
?เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี้
?เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คลิกที่นี้
?เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา      คลิกที่นี้
?เว็บไซต์โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี คลิกที่นี้
?ระเบียบการรับสมัคร       คลิกที่นี้

?Update แก้ไขจำนวนรับ    คลิกที่นี้
?เว็บรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    คลิกที่นี้
?เพจรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                 คลิกที่นี้

———————————————————————————————
คลิกช่องทางการติดต่อ
มือถือพี่นัทเข้าศูนย์ทางไลน์@อาจจะไม่ได้ตอบอย่าโกรธนะครับ
 คุยทางfacebookจะตอบได้รวดเร็วกว่านะครับ

รับตรง60 โควตาแหล่งฝึก ห
รวมข่าวต่างๆจาก           ชมรมคนรักการศึกษา

รวมรับตรงทั่วประเทศ  คลิกที่นี้

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0