Breaking News

รับตรง60 มหาวิทยาลัยมหิดล

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87
รับตรง60 มหาวิทยาลัยมหิดล

เส้นทางพิชิตฝัน
?สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2559
?ชำระเงิน :วันที่ 1 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559
?ส่งเอกสารการสมัคร(เฉพาะโครงการโอลิมปิกและโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) :วันที่ 1 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559
?ประกาศรายชื่อผู้สมัคร :วันที่ 21 ธันวาคม 2559
?ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/วิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด :วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
?ส่งเอกสารสมัคร :วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2560
?สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2560
?ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก :วันที่ 17 มีนาคม 2560

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter                         คลิกติดตามข่าวทาง google+

1.สาขาที่เปิดรับแบบฉบับย่อ
?กายอุปกรณศาสตร์
?การแพทยแผนไทยประยกต์
?พยาบาลศิริราช/รามา
?เภสัชศาสตร์
?วิทยาศาสตร์
?เทคนิคการแพทย์ (สอบเพิ่มPAT2), รังสีเทคนิค (สอบเพิ่มPAT2)
?สาธารณสุขศาสตร์,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
?กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
?สัตวแพทยศาสตร์
?ความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สอบเพิ่มPAT2)
?วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
?วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย, การออกกำลังกายและการกีฬา
?วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขาสอบเพิ่มPAT3)
?เทคโนโลยีการอาหาร,ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ,วิทยาศาสตร์การเกษตร, ธรณีศาสตร์
?การจัดการ, บัญชี
?เวชระเบียน
?ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ศาสนศึกษา
?แพทยศาสตร์
?นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.คณะและสาขา คุณสมบัติและเกณฑ์คัดเลือก ฉบับเต็ม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 5 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 เกดวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00 ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า35 % คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า35 %

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 195 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย จำนวนรับ 12 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดเฉลี่ยGPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 เกรดวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 สังคม ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวนรับ 3 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้ทุกสาขา
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 65 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดเฉลี่ยGPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 330 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

(ทุน พสวท. เกรดเฉลี่ยGPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 เกรดวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 GPA )
(ทุน ศรีตรังทอง เกรดเฉลี่ยGPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00)

9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
?หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 42 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

?หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 28 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 65 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวนรับ 55 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด จำนวนรับ 25 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับ 250 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
รับจบผู้ช่วยพยาบาล GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวนรับ 25 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 60 คน
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดเฉลี่ยGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 เกรดวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00 ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
?เกรดเฉลี่ยGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 เกรดวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00 ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า35 % คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า,วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 44 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 เกรดวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวนรับ 43 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้ทุกสาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า35 % คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวนรับ 17 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดเฉลี่ยGPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 เกรดวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า3.00 สังคม ไม่ต่ำกว่า3.00

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 22 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดเฉลี่ยGPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 เกรดวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า3.00 สังคม ไม่ต่ำกว่า3.00
9วิชาสามัญที่ใช้ทุกสาขาคณะศิลปศาสตร์
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

วิทยาลัยศาสนศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
?หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน จำนวนรับ 36 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดเฉลี่ยGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 เกรดวิชาอังกฤษ 3.00วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทุน
?เกรดเฉลี่ยGPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 เกรดวิชาอังกฤษ 3.50วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 50 ที่นั่ง (เปิดใหม่)
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
? หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 40 ที่นั่ง
?หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง
? หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร จำนวนรับ 40 ที่นั่ง
? หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง
?หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง
? หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง
คุณสมบัติด้านบนทั้งหมด
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

? หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

? หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 60 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
?หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

?หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 40 ที่นั่ง (เปิดใหม่)
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 5 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
?เกรดGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
9วิชาสามัญที่ใช้
?ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

3.โครงการที่เปิดรับ

?โครงการส่งเสริมวิทยาเขต  จำนวนรับ 501 ที่นั่ง
สำหรับน้องม.6 อยู่ในเขตจังหวัดต่อไปนี้
1.กลุ่มกาญจนบุรี เช่น กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรีและนครปฐม ยกเว้นรร.มหิดลวิทยานุสรณ์
2.กลุ่มนครสรรค์ เช่น นครสรรค์ ชัยนาท กำแพงเพชน พิจิตรและเพชรบรูณ์
3.กลุ่มอำนาจเจริญ เช่น อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
4.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
?โครงการพื้นที่ จำนวนรับ 189 ที่นั่ง
?โครงการพิเศษ จำนวนรับ 359ที่นั่ง
?โครงการส่งเสริมความภนัดทางวิชาชีพ จำนวนรับ 1,201 ที่นั่ง (ทั่วประเทศ)
?โครงการรับนักศึกษาพิการ จำนวนรับ 13 ที่นั่ง

4.เกณฑ์การคัดเลือก
?9 วิชาสามัญของปีนี้เท่านั้น PAT ตามที่สาขาระบุ
?สอบความถนัด หรือ สอบวิชาเฉพาะ ตามที่คณะระบุไว้
?สอบสัมภาษณ์ (ควรมีแฟ้มสะสมงาน)

5.ค่าสมัครสอบ
100 บาท. ที่ธนาคารทหารไทย,ไทยพาณิชย์, กรุงไทยและกรุงเทพ

6.เกร็ดความรู้ก่อนสมัคร
เปรียบเทียบจำนวนรับ ปี2558 2,135 ที่นั่ง ปี2559 2,148 ที่นั่ง ปี2560 2,127 ที่นั่ง

ข้อควรระวัง
1.รับตรงที่นี้ถือว่าระเบียบมาก ให้ทำทุกขั้นตอนโดยดูระเบียบการที่จะออกมาให้เข้าใจก่อนสมัคร ไม่อย่างงั้นอาจจะไม่มีสิทธิ์คัดเลือก
2.สัมภาษณ์ปีที่แล้วมีการคัดออกด้วย แนะนำให้เตรียมแฟ้มสะสมงาน
3.วิชาที่ใช้สอบพี่นัท เกิน 7 วิชาสามัญอยู่แล้ว ถ้าคนไหนไม่รู้ว่าจะสมัครอะไรให้ลง7 วิชาสามัญไปก่อน
4.รับตรงที่นี้ค่าเทอมไม่แพงแต่ในบางคณะจะต้องเสียค่าอย่างอื่นมากกว่าค่าเทอมชะอีก

วิธีการสมัคร
1.อ่านระเบียบการทั้งหมด (หลายฉบับ) ลิงค์อยู่ด้านล่างแล้ว
2.เข้าไปในเว็บไซต์แล้วคลิกสมัครออนไลน์
*พี่นัทไม่มีข้อมูลว่าถ้าสมัครผิดแก้ไงนะครับ เดี้ยวจะรีวิวให้อีกที
3.สร้างบัญชีใหม่ โดยกรอบข้อมุลให้ถูกต้องและครบถ้วนทำตามขั้นตอน
4.ชำระค่าสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
?เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  คลิกที่นี้
?ประเภทรับตรงแต่ละโครงการ คลิกที่นี้
?คุณสมบัติของผู้สมัคร คลิกที่นี้
?กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี้
?เงื่อนไข หลักสูตรที่เปิดรับ คณะที่ใช้ คลิกที่นี้ ควรอ่านให้มากๆ
?ขั้นตอนการสมัคร คลิกอ่านที่นี้ ควรอ่านให้มากๆ

 

———————————————————————————————
คลิกช่องทางการติดต่อ
มือถือพี่นัทเข้าศูนย์ทางไลน์@อาจจะไม่ได้ตอบอย่าโกรธนะครับ
คุยทางfacebookจะตอบได้รวดเร็วกว่านะครับ

รับตรง60 โควตาแหล่งฝึก ห

รวมรับตรงทั่วประเทศใกล้หมดเขต                 คลิกที่นี้

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
และอย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ
รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *