Breaking News

รับตรง60 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับตรง60 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เส้นทางพิชิตฝัน

สมัครทางออนไลน์ :วันที่ 13 มีนาคม – 3 เมษายน 2560

ชำระเงินค่าสมัคร :วันที่ 13 มีนาคม – 3 เมษายน 2560

ส่งเอกสารการสมัคร : วันที่ 13 มีนาคม – 3 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ :วันที่ 10-11 เมษายน 2560 ในเวลา08.30 น.เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา :วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

 

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter                         

คลิกติดตามข่าวทาง google+

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

⇒สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ไม่ได้ระบุ

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

⇒เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

⇒เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

⇒เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

⇒เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

⇒ ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพต้องมีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรดังนี้

– ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

– ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50

– ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

– ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

⇒ผู้ที่สมัครสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องมีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ดังนี้

– ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

– ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50

– ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

– ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาวงการกีฬาในประเทศไทยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือตนเอง

⇒สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “นักอนามัยสิ่งแวดล้อมในยุค Thailand 4.0” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือตนเอง

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาเท่านั้น) จำนวน 1 ใบ

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

⇒สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ – สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) จำนวน 1 ฉบับ

⇒สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ

⇒เรียงความหัวข้อ “การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาวงการกีฬาในประเทศไทย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย” เฉพาะผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

⇒เรียงความหัวข้อ “นักอนามัยสิ่งแวดล้อมในยุค Thailand 4.0” และเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษหรือกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เคยผ่านการเข้าร่วม (ถ้ามี) เฉพาะผู้ที่สมัครสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

⇒สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคารหรือไปรษณีย์

6.ค่าสมัครสอบ

⇒300 บาทที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือกรุงไทย หรือที่ทำการไปรษณีย์

7.ขั้นตอนการสมัคร

1.กรอกข้อมูลการสมัครให้สมบูรณ์และเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

2.สั่งพิมพ์เอกสาร

3.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท

4. ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร    คลิกอ่านที่นี้

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา โครงการรับสมัคร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  คลิกที่นี้

 

———————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รับตรงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิกที่นี้

ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *