Breaking News

รับตรง60 ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับตรง60 ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เส้นทางพิชิตฝัน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 27 ตุลาคม -27 ธันวาคม 2559
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน :วันที่ 10 มกราคม 2560
สอบข้อเขียน :วันที่ 16-20 มกราคม 2560
ประกาศผลผู้มีสอบเข้ารับการศึกษาต่อ :วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter                         คลิกติดตามข่าวทาง google+
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
?เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
รับตรง60 มหาวิทยาลัยราชภ
รับตรง60 มหาวิทยาลัยราชภ
รับตรง60 มหาวิทยาลัยราชภ

2.คณะและสาขาที่เปิดรับ
2.1คณะครุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 180 ที่นั่ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
?สังคมศีกษา ,ภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษ ,คณิตศาสตร์ ,การศึกษาปฐมวัย ,วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2.2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 536 ที่นั่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
?วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,เคมี,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,คณิตศาสตร์สารสนเทศ,เทคโนโลยีชีวภาพ,สถิติประยุกต์,ชีววิทยา,จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ,นิติวิทยาศาสตร์

2.3คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 588 ที่นั่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
?การจัดการอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่่องานสถาปัตยกรรม,เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย,การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ,การบริหารทรัพยากรอาคาร,การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย,อุตสาหกรรมการพิมพ์(เทคโนโลยีการพิมพ์,การออกแบบสิ่งพิมพ์,การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์),เทคโนโลยีไฟฟ้า(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์,เทคโนโลยีพลังงาน),การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,นวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์),การสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
?วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 1,120ที่นั่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
?ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
?ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษธุรกิจ,การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก,การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ,การจัดการสังคมและวัฒนธรรม(การจัดการพัฒนาสังคม,การจัดการทางวัฒนธรรม)

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
?สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
?รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น,การบริหารรัฐกิจ,การบริหารภาครัฐและเอกชน),การบริหารงานตำรวจ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

2.5คณะศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 164 ที่นั่ง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
?จิตรกรรม,การออกแบบนิเทศศิลป์,การออกแบบเครื่องแต่งกาย,ดนตรี,ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย,ศิลปะการละคร),การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

2.6คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 861 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
?บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยาการมนุษย์,การเงินการธนาคาร,การตลาด,ธุรกิจระหว่างประเทศ,การประกอบการธุรกิจ,การจัดการธุรกิจบริหาร),คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
?นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์,การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร,การโฆษณาและสื่อสารองค์กร,การโฆษณาและสื่อสารการตลาด,วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์,ภานยนตร์และสื่อดิจิทัล)

2.7วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 342 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
?การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ,การจัดการคุณภาพ,การจัดการทุนมนุษย์และองค์กร

หลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
?เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

2.8วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนรับทั้งหมด 288 ที่นั่ง
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต
?วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลสุขภาพเด็ก,การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ,การดูแลสุขภาพและความงาม),เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

2.9วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จำนวนรับทั้งหมด 416 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
?การจัดการโลจิสติกส์,การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี,การจัดการธุรกิจการค้าปลิก,การจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหรและบริการ,การจัดการการขนส่ง,การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ),การจัดการโลจิสติกส์(หลักสูตรนานาชาติ)

2.10ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จำนวนรับทั้งหมด 273 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
?บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
?ธุรกิจการบิน,การจัดการท่องเที่ยว,การโรงแรม(การจัดการโรงแรม,ธุรกิจภัตตาคาร) นานาชาติทุกสาขา

2.11ศูนย์การจัดการศึกษาจังหวัดอุดรธานี จำนวนรับ 240 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
?การจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
?การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริหาร

3.จำนวนรับทั้งหมด
?5,008 ที่นั่ง

เปรียบเทียบจำนวนรับ 2559 4,211 ที่นั่ง ปี2560 5,008 ที่นั่ง

4.เกณฑ์การคัดเลือก
?สอบข้อเขียน
?สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี้
เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คลิกที่นี้

———————————————————————————————
คลิกช่องทางการติดต่อ
มือถือพี่นัทเข้าศูนย์ทางไลน์@อาจจะไม่ได้ตอบอย่าโกรธนะครับ
 คุยทางfacebookจะตอบได้รวดเร็วกว่านะครับ

รับตรง60 โควตาแหล่งฝึก ห
รวมข่าวต่างๆจาก           ชมรมคนรักการศึกษา

รวมรับตรงทั่วประเทศ  คลิกที่นี้

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0