Breaking News

เตรียมตัวให้พร้อม!รวมทุน7โครงการจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ประเทศไทย

1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี

สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี

เริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

2. ทุนระดับนักศึกษาวิจัย
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาในญี่ปุ่นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้รับทุนเฉพาะช่วงที่ศึกษาตามหลักสูตรปกติจนจบเท่านั้น (ตามหลักสูตรมาตฐานกำหนดไว้ และรวมทั้งเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนซึ่งแล้วแต่กรณี)

รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา

รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

4.ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

5.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 3 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

6.ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 1-2 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา

ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป
7.ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่สถาบันและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี

ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ 5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปีสำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป

 

ประเภทของทุน

ทุนการศึกษาประเทศญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์การจำแนก เช่น
 
 1. แบ่งตามลักษณะผลประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น ทุนการศึกษา (แบบเต็มจำนวน แบบช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน) การลดหย่อนหรืองดเว้นค่าใช้จ่าย (ค่าสมัครสอบ ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าเทอม) เงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น เป็นต้น
 2. แบ่งตามเงื่อนไขการใช้ทุนคืน ได้แก่ ทุนกู้ยืมประเภทมีดอกเบี้ย ทุนกู้ยืมประเภทไม่มีดอกเบี้ย และทุนให้เปล่า ทุนการศึกษาประเทศญี่ปุ่นที่มอบให้แก่นักศึกษาต่างชาตินั้นส่วนใหญ่เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด
 3. แบ่งตามเงื่อนไขการสมัคร ได้แก่
      –  ทุนที่สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่คัดเลือกผ่านการสอบและเอกสารต่าง ๆ
      –  ทุนที่ต้องสมัครผ่านสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กร กล่าวคือ ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าวจึงจะสามารถสมัครได้ 
 4. แบ่งตามเงื่อนไขการสมัคร ได้แก่
      –  ทุนที่สามารถสมัครและทราบผลได้ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น เช่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและทุน JASSO บางประเภท
      –  ทุนที่สมัครได้หลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว ทุนการศึกษาประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นทุนที่สมัครได้หลังจากเข้าเรียนในสถานศึกษาแล้ว
*เงื่อนไขการสมัครทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีรูปแบบและการคัดเลือกแตกต่างกันไป ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขการสมัครทุนอย่างละเอียดก่อนดำเนินการ และควรเตรียมความพร้อมทางการเงินอย่างรอบคอบและรัดกุม ไม่ควรหวังพึ่งพาเงินทุนหรือคาดหวังเงินจากการทำงานพิเศษในประเทศญี่ปุ่น เพราะอาจทำให้ประสบปัญหาทางการเงินในภายหลังได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดของทุนต่างๆ 2017-2018  คลิกที่นี้

หรือ

เว็บไซต์หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานประเทศไทย)  คลิกที่นี้

 

ทุนที่พีลงไปในระเบียบการ พี่นัทจะไม่แปลให้นะ กรณีน้องแปลไม่ออก ถ้าไปเรียนจริงๆพี่เชื่อว่าน้องไม่น่าจะมีความสามารถพอที่จะเรียนได้ ภาษาทั้งนั้น ชะงั้นพยายามแปลด้วยตัวเองจ้า

*รายละเอียดของทุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้น้องรอติดตามในไลน์ได้เลยนะครับ

 

 

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter

คลิกติดตามข่าวทาง google+

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

อยากรู้รับตรงไหน สามารถคลิกรูปตรามหาวิทยาลัยด้านล่างเลยนะ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

หน่วยงานอิสระของรัฐ
องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานประเทศไทย)

 

 

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

One comment

 1. เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนในการศึกษาต่อได้ดีมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0