ทุนเรียนฟรี เรียนต่อปริญญาตรี มูลนิธิกำลังใจ ปีการศึกษา2567

ทุนเรียนฟรี ระดับม.ปลาย เรียนต่อปริญญาตรี มูลนิธิกำลังใจ ปีการศึกษา2567 ให้กับน้องม.ปลาย และผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนเรียนฟรี เรียนต่อปริญญาตรี มูลนิธิกำลังใจ ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 23 พฤษภาคม 2567

ประกาศผล : วันที่ 5 กรกฏาคม 2567

 

******************************************************

คลิกค้นหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ <<คลิกหาที่นี่>>

******************************************************

 

 

ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ยังไม่เปิดรับ รอประกาศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษารัฐบาลเท่านั่น
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป
5. ไม่เป็ นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
6. ผู้ที่กู้กยศ.สามารถขอทุนได้ แต่หากได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง
เท่านั่น  (หากกู้กยศ. เฉพาะค่าครองชีพ สามารถกู้ต่อไปได้)

 

รายละเอียดของทุน : ทุนให้เปล่า จ่ายตามจริง/เทอม

รอประกาศ

 

ทุนกำลังใจสร้างครูของชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
2. สอบเข้าศึกษาต่อ หรือ กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา
4. เป็ นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
5. มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการเป็นครูมืออาชีพ
6. มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป
7. ไม่เป็ นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
8. ผู้ที่กู้กยศ.สามารถขอทุนได้ แต่หากได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง เท่านั่น(หากกู้กยศ. เฉพาะค่าครองชีพ สามารถกู้ต่อไปได้)

 

ทุนคุณหมอของกำลังใจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
2. สอบเข้าศึกษาต่อ หรือ กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา
4. เป็ นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
5. มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการเป็นแพทย์
6. มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป
7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
8. ผู้ที่กู้กยศ.สามารถขอทุนได้ แต่หากได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง
เท่านั่น (หากกู้กยศ. เฉพาะค่าครองชีพ สามารถกู้ต่อไปได้)

 

ทุน Gumlungjai Scholars

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

2. สอบเข้าศึกษาในภาควิชา มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ กำลังศึกษาอยู่ในคณะ ภาควิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต และแพทยศาสตรบัณฑิต)

3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป
6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
7. ผู้ที่กู้กยศ.สามารถขอทุนได้ แต่หากได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง เท่านั่น (หากกู้กยศ. เฉพาะค่าครองชีพ สามารถกู้ต่อไปได้)

 

รายละเอียดของทุน

โครงการกำลังใจสร้างครูของชาติ รับสมัคร 2 ทุน ให้ทุนปีละ 30,000 บาท (เบิกจ่ายเทอมละ 30,000 บาท)

โครงการคุณหมอของกำลังใจ รับสมัคร 10 ทุน ให้ทุนปีละ 50,000 บาท (เบิกจ่ายเทอมละ 50,000 บาท)

โครงการ Gumlungjai Scholars รับสมัคร 8 ทุน ให้ทุนปีละ 40,000 บาท (เบิกจ่ายเทอมละ 40,000 บาท)

 

เอกสารที่ใชส้มัคร

รูปถ่าย

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

แบบคำรับรองความคิดเห็ของอาจารย์ที่ปรึกษา

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวของผู้รับทุน

สำเนาเกียรติบัตร ภาพถ่าย หลักฐาน แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสม

ภาพถ่าย แสดงที่พักอาศัยปัจจุบันและที่อยู่ตามภูมิสำเนาของผู้ขอรับทุน

หลักสูตรแสดงการยืนได้รับเข้าศึกษาต่อ  ( เช่น บัตรนักศึกษา ประกาศกาศจากมหาวิทยาลัย ประกาศจากTCAS เป็นต้น)

เรียงความ 2 เครื่อง ตามโครงการที่สมัคร อ่านต่อระเบียบการด้านล่าง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการและใบสมัคร  <<คลิกโหลดที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

10 comments

 1. ชมพูนุท พุทธสุนทร

  เพิ่งเห็นทุนนี้วันนี้วันที่25/พ.ค. เสียใจมากค่ะ เพราะลูกเป็นเด็กดีเรียนเก่งมาก สอบติดม.สวนสุนันทา
  ต้องการทุนเพืาอเรียนให้จบมากค่ะ

 2. ทุนครูยังเปิดอยู่ไหมค่ะ? เพิ่งมาเจอวันนี้ 25/5

 3. ถ้าเพึ่งรียนจบปวส.แล้วกำลังจะเรียนต่อมหาลัย ตรงที่เป็น”แบบฟอร์มความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา” เราต้องให้อาจารย์จากทางวิลัยที่เราจบเป็นคนเซนต์ใช่ไหมคะ

 4. -สำเนาบัตรประชาชนใช้ด้านหน้าอย่างเดียวหรือใช้หน้า-หลังเลยคะ
  -ใบปพ.1ใช้แทนใบเกรดปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ไหมคะ

 5. นิรูฮายา

  ถ้าเรียนรามยื่นขอทุนนี้ได้ไหมคะ

 6. ทุนยังส่งได้อีกไหมคะ มาเปิดเจอวันนี้ เพิ่งประกาศผลมหาลัยค่ะ

 7. จีรพัฒน์

  สามารถตรวจสอบว่าได้รับทุนหรือไม่ได้รับทุนที่ไหนครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0