Breaking News

รับตรง + ทุนเรียนฟรี65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ รับตรง และ ทุนเรียนฟรี65 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง + ทุนเรียนฟรี65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

ภาคปกติ รอบ 1

⇒สมัครด้วยตัวเอง หรือ ทางเว็บไซต์ : วันที่ 16 กันยายน – 21 พฤศจิกายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

⇒สอบคัดเลือก ใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

 

ทุนเพชรอินทนิล

⇒สมัครด้วยตัวเอง หรือ ทางเว็บไซต์ : วันที่ 16 กันยายน – 6 ธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ : วันที่ 9 ธันวาคม 2564

⇒สัมภาษณ์หรือ ประเมินทักษะเฉพาะทาง : วันที่ 18 ธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพชรอินทนิล : วันที่ 22 ธันวาคม 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 25 ธันวาคม 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 300 ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย  พลศึกษา การประถมศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวนรับทั้งหมด 240 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 695 ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คหกรรมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 315 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ เคมีประยุกต์ ชีววิทยาเชิงสร้างสรรค์ สาธารณสุขศาสตร์ คณิตศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 250 ที่นั่ง

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 550 ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นาฏศิลป์  จำนวนรับทั้งหมด 300 ที่นั่ง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาสังคม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทัศนศิลป์และการออกแบบ จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 80 ที่นั่ง

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง

หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 395 ที่นั่ง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสวตร์การพัฒนาชุมชน จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาดสมัยใหม่ (การจัดการตลาดสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจค้าปลีก)  นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด 230 ที่นั่ง

หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา บัญชีบัญฑิต บัญชีบัญฑิต่ต่อเนื่อง จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร จำนวนรับทั้งหมด 25 ที่นั่ง

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวนรับทั้งหมด 195 ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม จำนวนรับ่ทั้งหมด 40 ที่นั่ง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวนรับ่ทั้งหมด 70 ที่นั่ง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ จำนวนรับ่ทั้งหมด 25 ที่นั่ง

 

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ จำนวนรับ่ทั้งหมด 60 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ จำนวนรับ่ทั้งหมด 60 ที่นั่ง

 

2. จำนวนรับทั้งหมด

จำนวนรับรอบ 1 ทั้งหมด 2,255 ที่นั่ง

 

จำนวนทุน 100 ทุน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบ1

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้ อ่านต่อที่ระเบียบการด้านล่าง

 

ผู้ที่ต้องการทุน

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องสมัครเข้าสอบ ใน รอบที่ 1 ปีกรศึกษา 2565 และต้องผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเป็นนักศึกษา

 

ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 20 ทุน

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 มีความประพฤติดี ได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา

 

ประเภททุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา 10 ทุน

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ/อาเซียน ระดับชาติ ระดับจังหวัด/ภาค อันดับ 1 2 และ 3 เท่านั่น

 

ประเภททุนความสามารถพิเศษด้านผลงานความคิดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 10 ทุน

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ/อาเซียน ระดับชาติ ระดับจังหวัด/ภาค อันดับ 1 2 และ 3 เท่านั่น

 

ประเภททุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม  10 ทุน

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ/อาเซียน ระดับชาติ ระดับจังหวัด/ภาค อันดับ 1 2 และ 3 เท่านั่น

 

ประเภททุนความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ 10 ทุน

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ/อาเซียน ระดับชาติ ระดับจังหวัด/ภาค อันดับ 1 2 และ 3 เท่านั่น

 

ประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นำ 20 ทุน

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 มีความประพฤติดี ได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา

 

ประเภทรางวัลด้านประพฤติ คุณธรรม หรือ จริยธรรม 10 ทุน

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ/อาเซียน ระดับชาติ ระดับจังหวัด/ภาค อันดับ 1 2 และ 3 เท่านั่น

 

4. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สอบสัมภาษณ์ / สอบประเมินความรู้

 

5. ค่าสมัครสอบ

⇒300 บาท เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11 ทุกสาขา

 

6. รายละเอียดของทุน 

⇒ผู้ที่ได้รับทุนเพชรอินทนิล ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร สามารถกู้เงิน กยศ กรอ ได้

⇒ต้องมีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และมีจิตอาสา สามารถเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ

⇒อื่นๆ อ่านต่อระเบียบการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 1 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ทุนเพชรอินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *