Breaking News

รวมทุนการศึกษาเด็ดๆมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมทุนการศึกษาเด็ดๆมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา2561

1.ทุนประกายเพชร 

หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

2. มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป

**ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่นทาง ด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนประกายเพชร

 

เงื่อนไขของทุน

1.ทุกคณะและสาขาวิชา ยกเว้น การบริหารกิจการ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาคพิเศษ

2.ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ ตามหลักสูตร

3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวนเงินเดือนละ 6,500 บาท

4.สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาท

5.ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา

 

2.ทุน BU Creative

เปิดรับสมัครแล้ว :หมดเขตวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ

2.คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์

กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยต้องนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่

 

เงื่อนไขของทุน

1.ทุกคณะและสาขาวิชา ยกเว้น หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาคพิเศษ

2.ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ และอื่นๆเอง

3.เมื่อได้รับทุน ต้องรักษาเกรดในขณะศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00

 

3.ทุน BUCA Talent

คุณสมบัติ

1.ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

 

เงื่อนไขเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์

 1. เป็นทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าอื่นๆ เอง
 2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา
 3. คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษา

 

4.ทุนโครงการสร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น

เปิดรับสมัครถึงวันที่ comingsoon

คุณสมบัติ

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่มีผลงานความสามารถพิเศษด้านผู้ประกอบการ ริเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง และดำเนินการมาแล้ว 2 ปี มีแบรนด์ของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่น

 

เงื่อนไข

 1. เฉพาะคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ
 2. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร แต่ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บปีละ 1 ครั้ง
 3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

 

5.ทุน Best choice

เปิดรับสมัครภายในวันที่ comingsoon

ทุกคณะและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

  ยกเว้น

 • – หลักสูตรสองภาษา
 • – หลักสูตรนานาชาติ
 • – หลักสูตรภาคพิเศษ
 • – คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ
 • – หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้จบ ปวส เทียบโอนหน่วยกิต
 • – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่ MBA

สิทธิของผู้ได้รับทุนฯ

ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

 

6.ทุนเรียนดียอดเยี่ยม

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

 

คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. มีผลการเรียน 2 ภาคการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 โดยสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร
 3. มีผลการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในรุ่นของคณะ ภาควิชาและชั้นปี ทั้งนี้ต้องมีคะแนนฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.80 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา และสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร

เงื่อนไข

รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการทุกภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่ได้รับทุน แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบ

 

7.ทุนการศึกษานักกีฬา

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 

คุณสมบัติ

 1. ระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลงานความสามาถพิเศษด้านกีฬา ในระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ฯลฯ
 3. เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย

 

เงื่อนไข

 1. ทุกคณะและสาขาวิชา
 2. รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการกภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่ได้รับทุนแต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบ
 3. นักกีฬาโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ มหาวิทยาลัยจะมอบเงินสนับสนุนแก่นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และมหาวิทยาลัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  คลิกที่นี้

 

   ————————————————————————

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิตแถมไม่แพงด้วย มีติวฟรีอีก คลิกที่รูปได้เลยนะ

>>คลิกสมัครที่นี้<<

————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

>>คลิกติดตามข่าวทางfacebook<<

>>คลิกติดตามข่าวทางline<<

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *