Breaking News

รวมทุนการศึกษาเด็ดๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ60

%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

รวมทุนการศึกษาเด็ดๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ60

 

1.ทุนประกายเพชร 

หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

2. มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป

**ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่นทาง ด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนประกายเพชร

 

เงื่อนไขของทุน

1.ทุกคณะและสาขาวิชา ยกเว้น การบริหารกิจการ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาคพิเศษ

2.ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ ตามหลักสูตร

3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวนเงินเดือนละ 6,500 บาท

4.สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาท

5.ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา

 

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter                         

คลิกติดตามข่าวทาง google+

 

 

2.ทุน BU Creative

เปิดรับสมัครแล้ว :หมดเขตวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ

2.คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์

กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยต้องนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่

 

เงื่อนไขของทุน

1.ทุกคณะและสาขาวิชา ยกเว้น หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาคพิเศษ

2.ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ และอื่นๆเอง

3.เมื่อได้รับทุน ต้องรักษาเกรดในขณะศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00

 

3.ทุน BUCA Talent

คุณสมบัติ

1.ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

 

เงื่อนไขเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์

 1. เป็นทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าอื่นๆ เอง
 2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา
 3. คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษา

 

4.ทุนโครงการสร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 มกราคม 2560

คุณสมบัติ

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่มีผลงานความสามารถพิเศษด้านผู้ประกอบการ ริเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง และดำเนินการมาแล้ว 2 ปี มีแบรนด์ของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่น

 

เงื่อนไข

 1. เฉพาะคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ
 2. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร แต่ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บปีละ 1 ครั้ง
 3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

 

5.ทุน Best choice

เปิดรับสมัครภายในวันที่ 16 มกราคม 2560

คณะสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา

ทุกคณะและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

  ยกเว้น

 • – หลักสูตรสองภาษา
 • – หลักสูตรนานาชาติ
 • – หลักสูตรภาคพิเศษ
 • – คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ
 • – หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้จบ ปวส เทียบโอนหน่วยกิต
 • – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่ MBA

สิทธิของผู้ได้รับทุนฯ

ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

 

6.ทุนเรียนดียอดเยี่ยม

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

 

คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. มีผลการเรียน 2 ภาคการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 โดยสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร
 3. มีผลการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในรุ่นของคณะ ภาควิชาและชั้นปี ทั้งนี้ต้องมีคะแนนฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.80 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา และสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร

เงื่อนไข

รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการทุกภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่ได้รับทุน แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  คลิกที่นี้

 

———————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รวมข่าวต่างๆจาก           ชมรมคนรักการศึกษา

รวมทุนๆทั่วประเทศ  คลิกที่นี้

มือถือพี่นัทเข้าศูนย์ทางไลน์@อาจจะไม่ได้ตอบอย่าโกรธนะครับ
คุยทางfacebookจะตอบได้รวดเร็วกว่านะครับ

รับตรง60 โควตาแหล่งฝึก ห

พี่นัทแนะนำน้อง
ไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหน ถ้าน้องได้ทุนการศึกษารับรองมีงานทำแน่นอนครับป๋ม

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0