Breaking News

รวมกว่า 500 ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รวมกว่า 500 ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

อัพเดทวันที่ 1 มิถุนายน 2560

คณะนิเทศศาสตร์ ให้ทุนเรียนดี 50% สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนได้

1. จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยรวม 3.00

กำหนดการรับสมัคร

– เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2560
– สอบชิงทุน 26 กรกฎาคม 2560
– ประกาศผล 1 สิงหาคม 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสมัคร
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทร 02-954-7300 ต่อ 300,301 หรือ 085-8269302 (อ.ต้นรัก)
อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์สาขา
http://www.dpu.ac.th/commarts/digic/

ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี

1. ทุนเรียนดีไสว – สนั่น

วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมให้รับทุนการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญของ มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติ
1. นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
2. นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป

วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

จำนวนเงินทุน
1.ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
2.ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาเดือนละ 4,000 บาท

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

——————————————————————————————————————–

2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี

คุณสมบัติ
1. นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
2. นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป

วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์
2.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับหลักสุตรนานาชาติ
และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13
——————————————————————————————————————–

3. ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยพี่ – โรงเรียนน้อง

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ มหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง

คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ ไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

 

ทุนสนับสนุนการศึกษา

1. ทุนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนักเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวส จากโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกผู้มาขอรับทุน
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13

——————————————————————————————————

2. ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวส จากโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นผู้คัดเลือกผู้มาขอรับทุน
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13

————————————————————————————————–

3. ทุนตัวแทนจังหวัด

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทำกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ โรงเรียน หรือจังหวัด
คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส GPA. 3.00ขึ้นไป โดย ผอ. โรงเรียนคัดเลือกมา และผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13

————————————————————————————————–

4. ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนักเรียนในโครงการสถาบันเครือข่าย
คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบ ปวช , ปวส GPA. 3.00ขึ้นไป โดย ผอ. โรงเรียนคัดเลือกมา และผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13

 

 

ทุนเสริมโอกาส

1. ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีความจำเป็นทางการเงิน
คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไป มีความจำเป็นทางการเงินเป็นอย่างยิ่ง
วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13

————————————————————————–

2. ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่า เป็นผู้ที่สมควรให้เพิ่มพูนความรู้ ู้เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ
ผู้ที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไปรับราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุนค่าหน่วยกิต
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13

 

ทุนความสามารถพิเศษ

1. ทุนความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอื่นๆ

คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส โดยมีเอกสารรับรองผลงาน หรือการได้รับรางวัล

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

————————————————————————————————-

2. ทุนศิลปินและสื่อมวลชน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น

คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช , ปวส และเป็นศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

—————————————————————————————–

3. ทุนนักกีฬาดีเด่น

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับเขต ระดับกีฬาแห่งชาติ หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช , ปวส มีความสามารถด้านกีฬา เคยเป็นนักกีฬาระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ หรือเทียบเท่า โดยมีใบรับรองผลการแข่งขันประกอบการพิจารณา

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ และสอบคัดเลือกภาคปฎิบัติ

จำนวนเงินทุน
ให้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริงปีละ 3 ภาคการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยที่ยังมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันกีฬาให้มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ
1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00
2.ไม่ขยันขันแข็งและไม่อุทิศตนให้แก่กีฬามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
3.ไม่อยู่ในระเบียบวินัยของนักกีฬาที่ดีและทำความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
4.เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13
———————————————————————————————————
4. ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถนอกเหนือจากด้านวิชาการ ด้านกีฬาและด้านกิจกรรม

คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช , ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไป มีเอกสารรับรองผลงาน

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

 

ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์หรือดนตรี

คุณสมบัติเฉพาะ
1.นักเรียนที่จบชั้นม.6,ปวช,ปวสGPA. 2.00ขึ้นไป มีเอกสารรับรองผลงาน
2.มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์หรือดนตรี
3.มีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์หรือดนตรีของมหาวิทยาลัยโดยอุทิศเวลาในการฝึกซ้อมและการแสดงอย่างเต็มที่สม่ำเสมอ
วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาผลงาน

จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา2ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ4ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร4ปีโดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง2ภาคการศึกษาต่อปีสำหรับภาคปกติ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13

 

รายละเอียดของทุน

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  คลิกที่นี้

 

———————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รวมข่าวต่างๆจาก           ชมรมคนรักการศึกษา

ทุนการศึกษากำลังจะมา  คลิกที่นี้
ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนจะสมัครทุน ควรศึกษารายละเอียดของทุนให้ก่อนนะครับ ได้ทุนไม่ต้องหวง น้องมีโอกาสได้งานทำสูงมากๆครับ

อาจจะได้เป็นอาจารย์ในอนาคตก็ได้นะ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *