Breaking News

รอบ1 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ1 โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 4 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : วันที่ 22 มกราคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23-27 มกราคม 2567

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 มกราคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS1 : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์ เปิดปีแรก 12 ที่นั่ง

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต  เกรดเฉลี่ยมไม่ต่ำกว่า 3.50 รับเด็กม.6 และเด็กซิ่ว

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS CU-TEP KU-EPT TOEIC

BMAT

Portfolio

สอบสัมภาษณ์

เกรดเฉลี่ย

 

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 154 ที่นั่ง ปี66 216 ที่นั่ง ปี67 216 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรเขตร้อน การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ คหกรรมศาสตร์ เคมีการเกษตร เทคโนโลยีระบบเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตร สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม , อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ TGAT

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะประมง จำนวนรับ ปี65 90 ที่นั่ง ปี66 139 ที่นั่ง ปี67 180 ที่นั่ง มีทุนการศึกษา

สาขาวิชา การประมง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป ตามคุณสมบัติ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 150 ที่นั่ง ปี66 200 ที่นั่ง ปี67 230 ที่นั่ง

สาขาวิชา วนศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ TGAT

คะแนนสอบ TPAT3

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 245 คน ปี66 256 ที่นั่ง ปี67 262 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์(นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (นานาชาติ)  สถิติ(ภาคพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) พฤษศาสตร์ ฟิสิกส์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ชีวเคมี ,วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ พันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวืชา  เคมี ชีววิทยา ชีววิทยา (เอกสัตววิทยา) เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ    เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา สถิติ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ TGAT  บางสาขา

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปี 65 140 คน ปี66 169 ที่นั่ง ปี67 248 ที่นั่ง มีทุน

สาขาวิชา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งหมดเป็นภาคพิเศษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ) การจัดการเทคโนโลยีการบิน(ภาคพิเศษ) วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ) วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ)  วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหาร(ภาคพิเศษ)   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ TGAT  TPAT3 ตามสาขากำหนด

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ ปี 65 51 คน ปี66 85 ที่นั่ง ปี67 73 ที่นั่ง

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา พาณิชยศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ TGAT  TPAT5 ตามสาขากำหนด

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 16 คน ปี66 45 ที่นั่ง ปี67 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ TGAT  ตามสาขากำหนด

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 86 ที่นั่ง ปี66 98 ที่นั่ง ปี67  98 ที่นั่ง

สาขาวิชา จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ จิตวิทยาคลีนิค จิตวิทยาคลีนิคภาคพิเศษ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาพัฒนาการภาคพิเศษ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ), นิติศาสตร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติและภาคพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น(ภาคปกติและพิเศษ), ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(ภาคปกติและภาคพิเศษ), บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ), รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ), เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ TGAT  ตามสาขากำหนด

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 10 ที่นั่ง ปี66 5 ที่นั่ง ปี67 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ TGAT TPAT3 และคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามสาขากำหนด

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ ปี65 140 ที่นั่ง ปี66 175 ที่นั่ง ปี67 202 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ ตามสาขากำหนด

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ ปี 65 134 ที่นั่ง ปี 66 148 ที่นั่ง ปี63 163 ที่นั่ง

สาขา ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ภาษาไทย ( เกณฑ์2) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา วรรณคดี (ภาษาอังกฤษ เกณฑ์2)  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ(ภาคปกติและภาคพิเศษ) ภาษาเกาหลีธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา วรรณคดี (ไทย ภาษาอังกฤษ) ภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ TGAT และอื่นๆ ตามสาขากำหนด

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ ปี 65 7 ที่นั่ง ปี66 15 ที่นั่ง ปี67 25 ที่นั่ง

สาขาวิชา การนจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.60

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวนรับ  ปี65 และ 66 40 คน ปี67 38 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา การพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ ตามสาขากำหนด

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 80 ที่นั่ง ปี66 84 ที่นั่ง ปี67 95 ที่นั่ง

สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบรูณาการ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ TGAT TPAT4

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ ปี65 64 ที่นั่ง ปี66 81 ที่นั่ง ปี67 173 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวล้อม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

TGAT TPAT3

ผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 40 ที่นั่ง ปี66 30 ที่นั่ง ปี 67 40 ที่นั่ง

สาขาวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวนรับ ปี65และ66 30 ที่นั่ง ปี67 50 ที่นั่ง

-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย) การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี65 1,453 ที่นั่ง ปี 66 1,956 ที่นั่ง ปี67 2,165 ที่นั่ง

*1 คน เลือกได้ 1 สาขา

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย ใช้ 5 เทอม สำหรับน้องม.6 ใช้ 6 เทอม สำหรับ จบม.6 แล้ว

คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

สอบสัมภาษณ์

อื่นๆ อ่านต่อระเบียบการด้านล่าง

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0