Breaking News

TCAS66 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 ทุกรอบ ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS66 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

*เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

รอบ 1 Portfolio จำนวนรับทั้งหมด 90 ที่นั่ง

รอบ 1/2 กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น – 23 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 มกราคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 มกราคม 2566 (ทดสอบระบบ ถ้ามี 20 มกราคม 2566)

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 25 มกราคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ใน MU-TCAS : วันที่ 26 มกราคม เวลา 12.00 – 27 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 28 มกราคม 2566

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

⇒เกรดเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ ภาษาไทย สังคมศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒ได้รับรางวัลเหรียญทอง หรือ เงิน หรือ ทองแดง จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน วิชาที่แข่งขัน ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ เคมี ภูมิศาสตร์ ชีววิทยา ดาราศษสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

หรือ

⇒ผ่านอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ จัดย สสวท สาขาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา หรือ อบรมคัดเลือก IBO Challenge

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒หนังสือรับรองจาก สอวน

⇒สำเนาเกียรติบัตรผ่านอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ หรือ ชีววิทยา (ถ้ามี)

⇒Portfolio แสดงถึงกิจกรรมที่ทำในโรงเรียน ความสำเร็จทางด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น การประกวดมารยาท ติดลายมือ รำไทย ดนตรีไทย ผู้นำกิจกรรมด้านอื่นๆ เป็นต้น และการทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม หรือสังคม จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ

⇒Statement of Purpose / Personal Statement อธิบายและ/หรือ แนะนำตัวเองในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อให้รู้จักผู้สมัครมากขึ้น พร้อมกับเหตุผลที่ทำให้สนใจเข้าศึกษา ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยภาษาไทย

 

โครงการความสามารถพิเศษ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา2565 ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับอุมศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันของรัฐ เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ลาออกก่อน วันที่ 1 ธันวาคม 2565

⇒เกรดเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ ภาษาไทย สังคมศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00  ยกเว้น นานาชาติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลสอบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1 ปี นับวันที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 หรือ MU GRAD PLUS ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 หรือ MU ELT ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 6.0 หรือ TOEFL แบบ iBT ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 79

⇒ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 1 ข้อ เช่น ภาษาต่างประเทศ ธุรกิจ การเงิน Al Roet ความเป็นผู้นำชุมชน/สังคม การวิจัย (แสดงผลงานเฉพาะ้านที่เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รือ ได้รับรางวัลพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย เกียรติบัตรระดับชาติหรือระดับนานาชาติด้านต่างๆ)

⇒หลักฐานแสดงผลการสอบ BMAT ปี 2564-2565 section 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 4.5 section 3 ไม่ต่ำกว่า C และผลรวมทั้ง 3 section ไม่ต่ำกว่า 12 หรือ ผลการสอบ MCAT ปี 2565 ที่มีผลคะแนนรวมทั้ง 4 section ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

⇒Portfolio

⇒Statement of Purpose/Personal statement

⇒หลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ

⇒หลักฐานแสดงผลการสอบ ฺBMAT หรือ MCAT

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

รอบ 2 โควตา

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. – 7 เมษายน 2566 ภายใน 12.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : วันที่ 20 เมษายน 2566

⇒ทดสอบวิชาเฉพาะ : วันที่ 21 เมษายน 2566 (ถ้ามี)

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) : วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง และยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 26-27 เมษายน 2566 ภายใน 12.00 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรองและยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.30-15.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษาภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น 

⇒กีฬา 1 ที่นั่ง

⇒ดนตรีแสดงเดี่ยว 1 ที่นั่ง

 

รับบุคคลจบปริญญาตรี จำนวนรับทั้งหมด 8 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒อายุไม่เกิน 35 ปี นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

⇒ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว หรือ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเท่านั่น ไม่กำนดสาขา

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.25

 

เอกสารประกอบการสมัคร

⇒เอกสารที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

⇒ใบแสดงผลคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.25

⇒Statement of Purpose / Personal Statement

⇒ใบสมัครสอบ TPAT1

 

รอบ 3 admission ผ่าน กสพท จำนวนรับทั้งหมด 192 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครสอบ TPAT1 : ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน นี้

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

⇒สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร TCAS66 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *