Breaking News

ทุน รอบ3 Admission วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา2567

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประกาศแผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบ TCAS67 พร้อมทุน ปีการศึกษา2567 โดยมีทุนการศึกษา

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุน รอบ3 Admission วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ วิชาเฉพาะ TPAT1 : วันที่ 1-20 กันยายน 2566

⇒สอบวิชาเฉพาะ TPAT1 : วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ให้เสร็จสิ้น เวลา 08.30 – 12.30 น.

⇒สมัครสอบ A-Level วิชาสามัญ : วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2567

⇒สอบA-Level : วันที่ 16-18 มีนาคม 2567

*กสพทจะเตรียมอุปกรณ์การสมัครให้ ดินสอ ยางลบ มีกบเหลาดินสอ

 

Review ขั้นตอนการสมัครสอบ TPAT1 ความถนัดแพทย์ กสพท  คลิกอ่านที่นี่<<

 

รับสมัคร  TCAS รอบ3 :

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

⇒ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

⇒ประกาศรหัสนิสิตใหม่ : วันที่ 7 มิถุนายน 2567

 

กำหนดวันสอบ กสพท

วันที่ 16 ธันวาคม 2566

เวลา 08.30-12.30 น. สอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะกสพท

 

กำหนดการสอบ TGAT-TPAT ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

กำหนดการสอบ A-Level ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่  <<

 

กำหนดการ TCAS67 ปีการศึกษา2567  คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ได้รับรองจากแพทยสภาแล้ว

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ประเภททุนกองทัพบก จำนวน 20 นาย เฉพาะเพศชาย มีสถานภาพเป็น นักเรียนแพทย์ทหาร

⇒ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน 90 นาย เพศชาย 45 นาย เพศหญิง 45 นาย มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์

 

รอบที่3  Admission รับเพศชาย 65 ที่นั่ง รับเพศหญิง 45 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ้การคัดเลือก ของกสพท <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒อายุไม่เกิน 20 ปี

⇒มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

⇒บิดา มารดาผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

⇒สำหรับผู้ที่มีปู่ และ/หรือ ย่า ตา ยาย และ/หรือ ยายไม่เกิดในประเทศไทยให้นำหลักฐานเพิ่มเติม (สำเนาสูติบัตรของบิดา และ/หรือ มารดาผู้ให้กำเนิด หรือ หลักฐานหนังสือรับรองที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่า บิดา และ/หรือ มารดาผู้สมัครเป็นผู้เกิดในประเทศไทย) มาแสดงเมื่อผ่านการคัดเลือก

⇒ผู้ที่เป็นเพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกกรัม และมีความขยายของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร หายใจออกไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร สำหรับผู้ที่เป็นเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

*อื่นๆ อ่านต่อระเบียบการ โดยถ้าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ให้ข้อมูลเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษานักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

 

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒A-Level วิชาสามัญ 70 % จัดสอบโดย สทศ . วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) 40 % คณิตศาสตร์ 1 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 % ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละวิชา

⇒วิชาเฉพาะ TPAT1 30 % จัดสอบโดย กสพท.

 

5.รายละเอียดของทุน

ประเภททุนกองทัพบก 

มีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2

⇒ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย และที่พัก

⇒เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีและบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการกองทัพบก สังกัดกระทรวงกลาโหม

⇒การชดใช้ทุน สำเร็จการศึกษาแล้ว ชดใช้ทุน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา

 

ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

⇒มีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2

⇒ชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนด

⇒เมือสำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องปฏิบัติราชการ หรือ ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา สถาบันพระราชชนก กำหนด

⇒การชดใช้ทุน ปฏิบัติราชการ หรือ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน 3 ปี

 

 

6.ค่าสมัครสอบ

รอประกาศเป็นทางการอีกครั้ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดของการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท และ การรับแบบกสพท <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการสอบ TGAT-TPAT ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

กำหนดการสอบ A-Level ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่  <<

 

กำหนดการ TCAS67 ปีการศึกษา2567  คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

7 comments

 1. อยากเข้าเรียนสามารถสมัครเรียนได้ด้วยวิธีไหน อะไร ยังไง บ้างครับ

 2. ระบุภูมิลำเนาไหมคะ

 3. วัชรกร พรพิพัฒน์

  เรียนจบกศน.สอบแพทย์พระมงกุฎได้มั้ยค่ะ

  • วรวิทย์ คงบางปอ หรือ“น้องวิทย์”
   – สอบติด วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จากการสอบคัดเลือกระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ปีการศึกษา 2557
   – จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ (กศน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก กศน.อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

 4. ประเภททุนกองทัพบกมีเฉพาะเพศชายหรอคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0