Breaking News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาล

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

รอบ 2 โควตา 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่2 โควตา โครงการอื่นๆ ปีการศึกษา2566

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-16 มีนาคม 2566

 

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง จำนวนรับ 1 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี 2. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เกรดเฉลี่ย

 

ทุน โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก หมดเขตแล้ว 

 

รอบที่2 โควตา เฉพาะโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-16 มกราคม 2566

 

จำนวนรับ กรุงเทพ 1 ที่นั่ง 51 จังหวัด 7 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษารระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  5 ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

ผู้ปกครองมีฐานะยากจน มีรายได้ที่ไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี

จังหวัดที่อยู่ ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ต้องมีภูมิสำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน

 

จังหวัดที่เปิดรับ

กรุงเทพและ 51 จังหวัด

เขตภาคกลาง คือ จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบศีรีขันธ์ ปทุมธานี อุทัยธานี นครสวรรค์ สมุทรสงคราม

เขตภาคตะวันออก คือ จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด นครนายก ชลบุรี จันทบุรี

เขตภาคเหนือ คือ จังหวัดลำปาง ตาก สุโขทัย น่าน แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี บีงกาฬ ร้อยเอ็โ

เขตภาคใต้ คือ จังหวัดระนอง ตรัง พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒พิจารณาจากข้อมูลใบสมัครและหลักฐานการเอการ ประกอบด้วย ด้านสามารถทางวิชาการ ได้แก่ GPAX 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 ด้านทักษะของผู้สมัคร พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ และผลงานทางด้านวิชาการ/กิจกรรมเด่น ด้านคุณสมบัติเฉพาะ

⇒พิจารณาผู้ที่ได้รับการสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจและหรือการสอบสัมภาษณ์

⇒พิจารณาผลการทดสอบของผู้สมัคร TGAT ไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย- 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ A-Level ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

ส่วนใช้วิชาอะไรบ้าง รอประกาศอีกครั้ง

อ้างอิงจากปีที่แล้ว ของวิชาใดวิชาหนึ่ง มหาวิทยาลัยเลือกเพียง 1 วิชาที่มีคะแนนสูงสุด ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

รายละเอียดของทุน

ทุนเต็มจำนวน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 10 เดือนต่อปี จำนวน 5,000 บาท ต่อเดือน ค่าแต่งกาย ปีแรก 1,200 บาท ปีต่อไป 800 บาท ค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าหนังสือตำรา ภาคเรียนละ 2,000 ปี

ทุนบางส่วน ค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าหนังสือตำรา ภาคเรียนละ 2,000 ปี

 

โครงการนักเรียน 3 จังหวัดภาคใต้

เป็นทุนเต็มจำนวน จังหวัดละ 3 ที่นั่ง ประกอบดว้ย จังหวัด นราธิวาส ยะลา ปัตตานี

 

รายละเอียดของทุน

ทุนเต็มจำนวน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 10 เดือนต่อปี จำนวน 5,000 บาท ต่อเดือน ค่าแต่งกาย ปีแรก 1,200 บาท ปีต่อไป 800 บาท ค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าหนังสือตำรา ภาคเรียนละ 2,000 ปี

 

โครงการนักเรียนพลเมืองจิตอาสา จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

⇒พิจารณาผลการทดสอบของผู้สมัคร TGAT ไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย- 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ A-Level ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ส่วนใช้วิชาอะไรบ้าง รอประกาศอีกครั้ง

 

โครการส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ภาคกลาง  จำนวนรับ 1 ที่นั่ง 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี 2. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา จำนวนรับ 1 ที่นั่ง 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ (2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ (3) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เทียบวุฒิการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission
กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครกับทปอ. : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

 

ประเภทไม่รับทุน จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT  30 %

A-Level คณิตศาสตร์2 10 % วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 20 % ชีววิทยา 30 % ภาษาอังกฤษ 10 %

 

ประเภทรับทุน จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT  30 %

A-Level คณิตศาสตร์2 10 % วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 20 % ชีววิทยา 30 % ภาษาอังกฤษ 10 %

 

รายละเอียดของทุน

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท/ปี เป็นเวลา 4 ปี และปฏิบัติงานชดใช้ทุน 2 เท่า (8 ปี) ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาขอรับทุนกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทันทีภายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และไม่สามารถ ยกเลิก การขอรับทุนได้

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นานาชาติ

รายละเอียดรอประกาศ

 

รอบ 1.2 Portfolio  หมดเขตแล้ว

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-29 ธันวาคม 2565

 

จำนวนรับทั้งหมด

45 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่่า 3.00

มีผลการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00

มีแฟ้มสะสมงานผลงานที่มีผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์

 

เกณฑ์คัดเลือก

พิจารณาจากแฟ้มสะสมงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Portfolio) ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)
ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

Portfolio 70 %

เกรดเฉลี่ย 30 %

 

รายละเอียดแฟ้มสะสมงาน

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

หน้า 2 ประวัติการศึกษา

หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่างๆ

หน้า 5 ระเบียนแสดงวผลการเรียน (ถ้ามี)

หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

หน้า 7-10 ผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป

*ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดเอกสารเป็นไฟส์ PDF 1 ไฟส์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง ไม่มีต้องคำนำ สารบัญ โดยขนาดของไฟส์ไม่เกิน 20 MB

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รอบ1 ครั้งที่ 1 หมดแล้ว 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครออนไลน์ : วันที่ 1-17 ตุลาคม 2565 

 

จำนวนรับทั้งหมด

15 ที่นั่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *