Breaking News

รับตรงTCAS63 รอบที่1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรงTCAS63 รอบที่1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรงTCAS63 รอบที่1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจำนวนรับ 30 คน

 

1.คุณสมบัติทั่วไป

ก. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระบบโรงเรียนปกติ

หรือ

ข. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในระบบนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และได้รับการเทียบความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

3.คุณสมบัติด้านผลการศึกษา / ผลการสอบ (เพียงข้อใด ข้อหนึ่ง)

3.1 มีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร > 3.50 และมีคะแนนแต่ละรายวิชาเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลายทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่(ก) ชีววิทยา (ข) เคมี และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยแต่ละรายวิชา > 3.5

หรือ

3.2 มีผลการสอบระดับ A level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่(ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics หรือ Physics โดยแต่ละวิชา > A

หรือ

3.3 มีผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา(ก) Biology: Molecular (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics level 2 หรือ Physics โดยแต่ละวิชา > 700 คะแนน

หรือ

3.4 มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่(ก) Biology (ข) Chemistry หรือ Physics โดยมี 2 รายวิชา ที่มีคะแนนแต่ละรายวิชา > 6 ร่วมกับ (ค) Mathematics – Standard level (not included Mathematics Studies) > 6 หรือ Mathematics-Higher level > 5

 

4. คุณสมบัติเฉพาะ

4.1 Portfolio เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาเรียกผู้สมัครมาสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน (พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ดังนี้

(ก) Personal statement ที่อย่างน้อยควรอธิบาย

  • เหตุผลที่สมัครเรียนแพทย์
  • แรงจูงใจในการอยากเรียนแพทย์
  • จุดมุ่งหมายในชีวิต

(ข) กิจกรรม/ผลงานพร้อมรายละเอียด และหลักฐานของกิจกรรม/ผลงานต่างๆ(ค) มีอาจารย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี จำนวน 2 ท่าน เขียนแนะนำผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์เพราะอะไร

 

4.2 มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ IBT (Internet based test) > 80 คะแนน หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules) > 6.5 ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่คณะฯ ปิดรับสมัคร

4.3 มีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) ของการสอบในปี พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2562 ที่มีผลคะแนนขั้นต่ำรวมทั้ง 3 sessions > 12.0 และ session 3 (Quality of written English) > C

 

5. การสัมภาษณ์

ทำแบบประกอบการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMIs) ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ หากผู้มีสิทธิ์ไม่มารายงานตัว ตามกำหนดของคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีสุขภาพดี ทั้งทางกายและทางจิต มีวุฒิภาวะ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี การตัดสินให้สิทธิ์เข้าศึกษาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

การสมัคร รอบที่ 1 ระบบรับด้วย portfolio และรอบที่ 1 ระบบรับด้วย Portfolio: M.D., M.Eng program (Biomedical Engineering) ผู้สนใจ ต้องเลือกสมัครเพียงประเภทเดียวเท่านั้นและไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

กรณีการรับบุคคลเข้าศึกษาในรอบที่ 1 ไม่ครบจำนวนตามที่กำหนด คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนไปรับนักศึกษาเพิ่มในรอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน กสพท

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

แพทยศาสตรบัณฑิต – วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมชีวการแพทย์ – เรียน 7 ปี)

รอบที่ 1การรับด้วย Portfolio : พ.บ. – วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)จำนวนรับ 20 คน

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

 

1.คุณสมบัติทั่วไป

ก. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระบบโรงเรียนปกติ

หรือ

ข. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในระบบนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และได้รับการเทียบความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

 

3.คุณสมบัติด้านผลการศึกษา / ผลการสอบ (เพียงข้อใด ข้อหนึ่ง)

3.1 มีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร > 3.50 และมีคะแนนแต่ละรายวิชาเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลายทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่(ก) ชีววิทยา (ข) เคมี และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยแต่ละรายวิชา > 3.5

หรือ

3.2 มีผลการสอบระดับ A level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่(ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics หรือ Physics โดยแต่ละวิชา > A

หรือ

3.3 มีผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา(ก) Biology: Molecular (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics level 2 หรือ Physics โดยแต่ละวิชา > 700 คะแนน

หรือ

3.4 มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่(ก) Biology (ข) Chemistry หรือ Physics โดยมี 2 รายวิชา ที่มีคะแนนแต่ละรายวิชา > 6 ร่วมกับ (ค) Mathematics – Standard level (not included Mathematics Studies) > 6 หรือ Mathematics-Higher level > 5

 

4. คุณสมบัติเฉพาะ

4.1 Portfolio เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาเรียกผู้สมัครมาสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน (พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ดังนี้

(ก) Personal statement การสมัคร พ.บ. – วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ที่อย่างน้อยควรอธิบาย

  • เหตุผลที่สมัครเรียนแพทย์ และ Biomedical Engineering
  • แรงจูงใจในการอยากเรียน
  • จุดมุ่งหมายในชีวิต

(ข) กิจกรรม/ผลงานพร้อมรายละเอียด และหลักฐานของกิจกรรม/ผลงานต่างๆ(ค) มีอาจารย์ที่รู้จักท่านเป็นอย่างดี จำนวน 2 ท่าน เขียนแนะนำผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์ทาง Biomedical Engineering เพราะอะไร

 

4.2 มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ IBT (Internet based test) > 80 คะแนน หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules) > 6.5 ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่คณะฯ ปิดรับสมัคร

4.3 มีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) ของการสอบในปี พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2562 ที่มีผลคะแนนขั้นต่ำรวมทั้ง 3 sessions > 12.0 และ session 3 (Quality of written English) > C

 

5. การสัมภาษณ์

ทำแบบประกอบการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMIs) ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม6 ราชเทวี กรุงเทพฯ หากผู้มีสิทธิ์ไม่มารายงานตัว ตามกำหนดของคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีสุขภาพดี ทั้งทางกายและทางจิต มีวุฒิภาวะ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี การตัดสินให้สิทธิ์เข้าศึกษาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

 

การสมัคร รอบที่ 1 ระบบรับด้วย portfolio และรอบที่ 1 ระบบรับด้วย Portfolio : พ.บ. – วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ผู้สนใจ ต้องเลือกสมัครเพียงประเภทเดียวเท่านั้น และไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

 

กรณีการรับบุคคลเข้าศึกษาในรอบที่ 1 ไม่ครบจำนวนตามที่กำหนด คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนไปรับนักศึกษาเพิ่มในรอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน กสพท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0