Breaking News

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบTCAS65 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีโครงการให้สมัครกว่า 20 โครงการ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

 

*การกำหนดเกรดเฉลี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้น้องติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2564

⇒ชำระเงิน : ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

⇒ส่งเอกสาร หลักฐานการสมัคร และ Portfolio ด้วยตัวเอง หรือ ทางไปรษณีย์  : วันที่ 15 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564

*อ่านต่อที่ระเบียบการ ด้านล่าง

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  วันที่ 18 มกราคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มกราคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่  27 มกราคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

*ระเบียบการแต่ละโครงการอยู่ด้านล่าง

 

1.โครงการที่เปิดรับ

1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ 572 ที่นั่ง

คูณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น

ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อรับรองว่ามีผลการเรียนลำดับที่ 1-5 ของโรงเรียน

 

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์,เกษตรแม่นยำ,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพเพลยเซน

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท),ชีวเคมีและชีววิทยา,พยาธิวิทยากาพวิภาค 

 

คณะสหเวชศาสตร์

⇒สาขาวิชา กายภาพบำบัด,เทคนิคการแพทย์,รังสีเทคนิค,ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อนามัยชุมชน,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี

⇒หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย,ดุริยางคศาสตร์สากล

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา พัฒนาสังคม

 

วิทยาลัยนานาชาติ

 

2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน  โรงเรียนสังกัด สพม. สพฐ  744 ที่นั่ง และ โรงเรียนไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ  344 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์,เกษตรแม่นยำ,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50) ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท),ชีวเคมีและชีววิทยา,พยาธิวิทยากาพวิภาค 

 

คณะสหเวชศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์,กายภาพบำบัด

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อนามัยชุมชน,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา พม่าศึกษา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ไทย

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา การพัฒนาสังคม

 

วิทยาลัยนานาชาติ 

 

3 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 132 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตรทางการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ฺ

คณะสังคมศาสตร์

 

4 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) 72 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตรทางการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ฺ

คณะสังคมศาสตร์

 

5 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ดนตรี 44 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย,ดุริยางคศาสตร์สากล

 

 

6 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา 100 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา พม่าศึกษา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ไทย

 

7 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 75 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสื่อนวัตกรรม ทัศนศิลป์

 

8 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม 25 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

9 โครงการทายาทผู้ประกอบการ 3 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

10 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(สอวน.) 102 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50) ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน  

⇒สาขาวิชา โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน 

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์สำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะนิติศาสตร์

 

11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 4 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

 

12 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) 109 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

 

13 โครงการทายาทเกษตรกร 120 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประมง สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

15 โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร 25 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง เกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

16 โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ 21 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประมง สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

17 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)  15 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ เกษตรแม่นยำ

 

18 โครงการช้างศึกพระนเรศวร 21 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 

19 โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว 176 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

⇒หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การเงิน

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรวิทยศาตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์

 

20 โครงการ Law for Languages 20ที่นั่ง

คณะที่เปิดัรบ

คณะนิติศาสตร์

 

21 โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร 10 ที่นั่ง

คณะที่เปิดัรบ

คณะนิติศาสตร์

 

22 โครงการพิเศษสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 45 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา อนามัยชุมชน การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

 

23 โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 243 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะโลจิกสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

 

24 โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ 30 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์

 

25 โครงการพิเศษสำหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

สาขาวิชา การแพทย์แผนไยทยประยุกต์บัณฑิต

 

26 โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์  10 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

*กรณีพี่นัทลงผิด รบกวนแจ้งพี่นัทด้วยนะ

*ระเบียบการแนะนำให้น้องอ่านที่ละโครงการนะจ้า

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

2,375 ที่นั่ง ในปี 64  ปี 65 3,086 ที่นั่ง

เยอะกว่าปีที่แล้ว

 

3.คณะและสาขาที่เปิดรับ 

⇒คณะเกษตรศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒คณะพยาบาลศาสตร์

⇒คณะเภสัชศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

⇒คณะสหเวชศาสตร์

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒คณะนิติศาสตร์

⇒คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

⇒คณะมนุษยศาสตร์

⇒คณะสังคมศาสตร์

⇒วิทยาลัยนานาชาติ

 

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นตอนปลาย และอาชีวะ รายละเอียดอื่นรอประกาศแต่ละโครงการ

*จากที่พี่นัทเช็คเบื้องต้น เกือบทุกโครงการไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยเลย 

 

5.องค์ฺประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒ทดสอบความสามารถพิเศษ รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

6.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร ทุกโครงการ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

การดูแบบฟอร์ม เมื่อน้องเข้าไปดู ในระเบียบการรับสมัคร ของทุกโครงการด้านบน

 

1.ให้กดไปที่ฟอร์มดาวน์โหลดได้เลย

 

24 comments

 1. **กำลังศึกษาอยู่มัธยมปลาย**
  แบบนี้คือไม่รับเด็กซิ่วใช่ไหมคะพี่

 2. จบ ม.6 ปี62ค่ะ แต่ยังไม่เคยเรียนมหาลัย เรียกว่าเด็กซิ่วไหมค่ะ แล้วสามารถยื่นรอบพอตได้ไหม?

 3. รอประกาศค่ะ

 4. ผมจบ64ครับน่าจะได้นะครับบ้านเกิดเพชรบูรณ์

 5. ทำไมไม่มีคณะศึกษาศาสตร์คะในรอบพอต รอๆ

 6. 64อยากเรียน

  เรียน กศน สามารถ สมัครรอบพอตนี้ได้ไหมคะ โดยปกติ

 7. เด็กซิ่วมีโอกาสรอบพอตไหมคะ

 8. กศนอยากเรียนครู

  เกรด กศน สามารถสมัคร ศึกษาศาสตร์ รอบไหนได้บ้างคะ

 9. ปี้นี้เขาไม่เปิดรับคณะทันตแพทยศาสตร์หรอคะ

 10. รอบ1 มีรับพยาบาลใช่มั้ยคะ

 11. อยู่ จ.อ่างทอง ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไหมคะ

 12. ปี 64 รอบไหนบ้างครับที่รับเด็กซิ่ว

 13. ไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่เขากำหนดสมัครได้มั้ยคะ

 14. ทำไมโครงการเด็กดีมีที่เรียนของมน.ทำไมมึงขึ้นว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขคะ ทั้งๆที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะ

 15. ถ้าไม่ส่งแบบรอบโครงการจะได้ไหมคะ

 16. มน.รอบ1 ไม่รับเด็กนอกพื้นที่​ใช่ไหมครับ หรือเป็นบางคณะ

 17. ไม่มีเกียรติภาษาเลยค่ะ มีเเต่เกียรติบัติสายวิทย์ อยากเข้ามนุษยอิ้งมากค่ะ เเต่ถ้ายื่นไปโอกาศติดจะน้อยมากเลยใช่ไหมคะ

 18. ส่งแบบไม่เข้าโครงการได้มั้ยคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น