Breaking News

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบTCAS64 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2564 โดยมีโครงการให้สมัครกว่า 20 โครงการ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2564

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาต่อ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563

ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1-16 ธันวาคม 2563

ส่งเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร  Portfolio หรืออื่น ตามที่คณะกำหนด ทั้งด้วยตัวเองและไปรษณีย์ : วันที่ 1-16 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบความถูกต้อง : วันที่ 17-21 ธันวาคม 2563

ลงทะเบียน mytcas : วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มกราคม 2564

ตรวจร่างกาย : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 2 มีนาคม 2564

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.โครงการที่เปิดรับ

1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ 405 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   รับเกรด 2.00 ขึ้นตามสาขาที่ระบุ

คณะวิทยาศาสตร์ บางสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพเพลยเซน รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.50

คณะเภสัชศาสตร์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.50

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขันต่ำ

คณะสหเวชศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

คณะนิติศาสตร์  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำแต่ต้องติดอันดับ 1 ใน5 ของโรงเรียน กรณี อันดับ 6-10 โรงเรียนใหญ่พิเศษ หรือขนาดใหญ่ต้องมีหนังสือรับรอง

คณะมนุษยศาสตร์   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.50

คณธบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.20

คณะศึกษาศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

คณะสังคมศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

วิทยาลัยนานาชาติ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 526 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปตามสาขาที่ระบุ

คณะวิทยาศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปตามสาขาที่ระบุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน   รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปตามสาขาที่ระบุ

คณะเภสัชศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไปตามสาขาที่ระบุ

คณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

คณะสหเวชศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

คณะนิติศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปตามสาขาที่ระบุ

คณะมนุษยศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

คณะศึกษาศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

คณะสังคมศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

วิทยาลัยนานาชาติ รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไปตามสาขาที่ระบุ

 

3 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 108 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตรทางการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ฺ

คณะสังคมศาสตร์

 

4 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) 61 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตรทางการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ฺ

คณะสังคมศาสตร์

 

5 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ดนตรี 49 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ 

 

6 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา 75 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์  บางสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

 

7 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 78 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

 

8 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม 25 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

 

9 โครงการทายาทผู้ประกอบการ 3 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

 

10 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(สอวน.) 64 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่น่ตำ

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะเภสัชศาสตร์   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ตามสาขาที่กำหนด

คณะนิติศสาตร์  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

 

11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 17 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

12 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) 94 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์  บางสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

คณะเภสัชศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.25 ตามสาขาที่ระบุ

คณะพยาบาลศาสตร์   ไม่ได้ระบุข้อมูล รับ 3 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะสหเวชศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

13 โครงการทายาทเกษตรกร 98 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปตามสาขาที่ระบุไว้

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 90 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาที่ระบุ

15 โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร 47 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาที่ระบุ

16 โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ 21 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาที่ระบุ

17 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)  13 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาที่ระบุ

 

18 โครงการช้างศึกพระนเรศวร 22 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป

 

19 โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว 188 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ตามสาขาที่กำหนด

 

20 โครงการ Law for Languages 10 ที่นั่ง

คณะที่เปิดัรบ

คณะนิติศาสตร์   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

21 โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร 29 ที่นั่ง

คณะที่เปิดัรบ

คณะนิติศาสตร์   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

22 โครงการพิเศษสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 30 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

23 โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 167 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะโลจิกสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

24 โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ 30 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสังคมศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

25 โครงการพิเศษสำหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

26 โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์  25 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

 

*กรณีพี่นัทลงผิด รบกวนแจ้งพี่นัทด้วยนะ

*ระเบียบการแนะนำให้น้องอ่านที่ละโครงการนะจ้า

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

2,375 ที่นั่ง

 

3.คณะและสาขาที่เปิดรับ 

⇒คณะเกษตรศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒คณะพยาบาลศาสตร์

⇒คณะเภสัชศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

⇒คณะสหเวชศาสตร์

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒คณะนิติศาสตร์

⇒คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

⇒คณะมนุษยศาสตร์

⇒คณะสังคมศาสตร์

⇒วิทยาลัยนานาชาติ

 

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นตอนปลาย และอาชีวะ รายละเอียดอื่นรอประกาศแต่ละโครงการ

 

5.องค์ฺประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒ทดสอบความสามารถพิเศษ รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

6.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

18 comments

 1. **กำลังศึกษาอยู่มัธยมปลาย**
  แบบนี้คือไม่รับเด็กซิ่วใช่ไหมคะพี่

 2. จบ ม.6 ปี62ค่ะ แต่ยังไม่เคยเรียนมหาลัย เรียกว่าเด็กซิ่วไหมค่ะ แล้วสามารถยื่นรอบพอตได้ไหม?

 3. รอประกาศค่ะ

 4. ผมจบ64ครับน่าจะได้นะครับบ้านเกิดเพชรบูรณ์

 5. ทำไมไม่มีคณะศึกษาศาสตร์คะในรอบพอต รอๆ

 6. 64อยากเรียน

  เรียน กศน สามารถ สมัครรอบพอตนี้ได้ไหมคะ โดยปกติ

 7. เด็กซิ่วมีโอกาสรอบพอตไหมคะ

 8. กศนอยากเรียนครู

  เกรด กศน สามารถสมัคร ศึกษาศาสตร์ รอบไหนได้บ้างคะ

 9. ปี้นี้เขาไม่เปิดรับคณะทันตแพทยศาสตร์หรอคะ

 10. รอบ1 มีรับพยาบาลใช่มั้ยคะ

 11. อยู่ จ.อ่างทอง ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไหมคะ

 12. ปี 64 รอบไหนบ้างครับที่รับเด็กซิ่ว

 13. ไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่เขากำหนดสมัครได้มั้ยคะ

 14. ทำไมโครงการเด็กดีมีที่เรียนของมน.ทำไมมึงขึ้นว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขคะ ทั้งๆที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *