Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบTCAS66 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2566 โดยมีโครงการให้สมัครกว่า 20 โครงการ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

ตัวอยา่งผู้ที่สอบติด

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 มกราคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

*ระเบียบการแต่ละโครงการอยู่ด้านล่าง

 

1.โครงการที่เปิดรับ

1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ ปีที่แล้ว 572 ที่นั่ง ปีนี้ 520 ที่นั่ง

คูณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น

ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อรับรองว่ามีผลการเรียนลำดับที่ 1-5 ของโรงเรียน อ่านต่อประกาศรับสมัคร

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์,เกษตรแม่นยำ,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ, วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์, เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพเพลยเซน

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท),ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล,พยาธิวิทยากายวิภาค 

 

คณะสหเวชศาสตร์

⇒สาขาวิชา กายภาพบำบัด,เทคนิคการแพทย์,รังสีเทคนิค,ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต,เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม, ชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี นาฏศิลป์ไทย

⇒หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย,ดุริยางคศาสตร์สากล

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา พัฒนาสังคม

 

วิทยาลัยนานาชาติ

 

2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน  โรงเรียนสังกัด สพม. สพฐ  744 ที่นั่ง และ โรงเรียนไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ  331 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์,เกษตรแม่นยำ,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50) ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ ,เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท),ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล,พยาธิวิทยากาพวิภาค 

 

คณะสหเวชศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์,กายภาพบำบัด

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อนามัยชุมชน,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา พม่าศึกษา ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ไทย

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา การพัฒนาสังคม

 

วิทยาลัยนานาชาติ 

 

3 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ปีที่แล้ว 132 ที่นั่ง ปีนี้ 103 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตรทางการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ฺ

คณะสังคมศาสตร์

 

4 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) ปีที่แล้ว 72 ที่นั่ง ปีนี้ 66 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

คณะศึกษาศาสตร์ฺ

คณะสังคมศาสตร์

 

5 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ดนตรี ปีที่แล้ว 44 ที่นั่ง ปีนี้ 45 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย

⇒หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต

 

 

6 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา ปีที่แล้ว 100 ที่นั่ง ปีนี้ 125 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา พม่าศึกษา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี

7 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ ปีที่แล้ว 75 ที่นั่ง ปีนี้ 73 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสื่อนวัตกรรม ทัศนศิลป์

 

8 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม ปีที่แล้ว 25 ที่นั่ง ปีนี้ 29 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

 

9 โครงการทายาทผู้ประกอบการ 3 ที่นั่ง รับเท่าเดิม

คณะที่เปิดรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

10 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(สอวน.) ปีที่แล้ว 102 ที่นั่ง ปีนี้ 67 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ, วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์, เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน  

⇒สาขาวิชา โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน 

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์สำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาิชา จุลชีววิทยา ชีวเคมีและชีวโมเลกุล

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ปีที่แล้ว 4 ที่นั่ง ปีนี้ 7 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

12 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ปีที่แล้ว 109 ที่นั่ง ปีนี้ 83 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

13 โครงการทายาทเกษตรกร 120 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่แล้ว 55 ที่นั่ง ปีนี้ 40 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เกษตรแม่นย้ำ

 

15 โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีที่แล้ว 21 ที่นั่ง ปีนี้ 160 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เกษตรแม่นยำ

 

16 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)  ปีที่แล้ว 15 ที่นั่ง ปีนี้ 30 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรแม่นยำ

 

17 โครงการช้างศึกพระนเรศวร ปีที่แล้ว 21 ที่นั่ง ปีนี้ 26 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 

18 โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว ปีที่แล้ว 176 ที่นั่ง ปีนี้ 201 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

⇒หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ธุรกิจดิจิทัล การเงิน

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์

 

19. โครงการ Law for Languages ปีที่แล้ว 20ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะนิติศาสตร์

 

20 โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร 10 ที่นั่ง รับเท่าเดิม

คณะที่เปิดรับ

คณะนิติศาสตร์

 

21 โครงการพิเศษสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปีที่แล้ว 45 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา อนามัยชุมชน การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

22 โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 243 ที่นั่ง รับเท่าเดิม

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะโลจิกสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

 

23 โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ 30 ที่นั่ง รับเท่าเดิม

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์

 

25 โครงการพิเศษสำหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปีที่แล้ว 5 ที่นั่ง ปีนี้ 3 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

25 โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์ ปีที่แล้ว 10 ที่นั่ง ปีนี้ 7 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์

26. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 12 ทีนั่ง ปีที่แล้วไม่เปิดรับ

คณะที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์

 

27. โครงการ สควค 8 ทีนั่ง ปีที่แล้วไม่เปิดรับ

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

28. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ปีที่แล้ว 25 ที่นั่ง ปีนี้ 30 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ

 

29. โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่อุดมศึกษา 20 ที่นั่ง ปีที่แล้วไม่เปิดรับ

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ

 

30. โครงการทายาทผู้ประกอบการทางด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 15 ที่นั่ง ปีที่แล้วไม่เปิดรับ

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

*กรณีพี่นัทลงผิด รบกวนแจ้งพี่นัทด้วยนะ

* 1 คน สามารถเลือกได้ 1 โครงการ 1 สาขาวิชา

*ประกาศรับสมัครอยู่ด้านล่าง แนะนำให้น้องอ่านที่ละโครงการนะจ้า

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

2,375 ที่นั่ง ในปี 64  ปี 65 3,086 ที่นั่ง ปี 66 3,161 ที่นั่ง

เยอะกว่าปีที่แล้ว

 

3.คณะและสาขาที่เปิดรับ 

⇒คณะเกษตรศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒คณะพยาบาลศาสตร์

⇒คณะเภสัชศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

⇒คณะสหเวชศาสตร์

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒คณะนิติศาสตร์

⇒คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

⇒คณะมนุษยศาสตร์

⇒คณะสังคมศาสตร์

⇒วิทยาลัยนานาชาติ

 

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นตอนปลาย และอาชีวะ รายละเอียดอื่นรอประกาศแต่ละโครงการ

*จากที่พี่นัทเช็คเบื้องต้น หลายสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยด้วย อย่าลืมเช็คโครงการที่น้องสมัครด้วย ว่ารับเกรดเท่าไร ใช้ผลงานอะไรบ้าง 

 

5.องค์ฺประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒ทดสอบความสามารถพิเศษ รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

6.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร ทุกโครงการ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

วิธีดูทีละโครงการ

 

1.กดที่รอบ 1 แล้วไปที่คู่มือระเบียบการได้เลย

 

 

24 comments

 1. **กำลังศึกษาอยู่มัธยมปลาย**
  แบบนี้คือไม่รับเด็กซิ่วใช่ไหมคะพี่

 2. จบ ม.6 ปี62ค่ะ แต่ยังไม่เคยเรียนมหาลัย เรียกว่าเด็กซิ่วไหมค่ะ แล้วสามารถยื่นรอบพอตได้ไหม?

 3. รอประกาศค่ะ

 4. ผมจบ64ครับน่าจะได้นะครับบ้านเกิดเพชรบูรณ์

 5. ทำไมไม่มีคณะศึกษาศาสตร์คะในรอบพอต รอๆ

 6. 64อยากเรียน

  เรียน กศน สามารถ สมัครรอบพอตนี้ได้ไหมคะ โดยปกติ

 7. เด็กซิ่วมีโอกาสรอบพอตไหมคะ

 8. กศนอยากเรียนครู

  เกรด กศน สามารถสมัคร ศึกษาศาสตร์ รอบไหนได้บ้างคะ

 9. ปี้นี้เขาไม่เปิดรับคณะทันตแพทยศาสตร์หรอคะ

 10. รอบ1 มีรับพยาบาลใช่มั้ยคะ

 11. อยู่ จ.อ่างทอง ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไหมคะ

 12. ปี 64 รอบไหนบ้างครับที่รับเด็กซิ่ว

 13. ไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่เขากำหนดสมัครได้มั้ยคะ

 14. ทำไมโครงการเด็กดีมีที่เรียนของมน.ทำไมมึงขึ้นว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขคะ ทั้งๆที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะ

 15. ถ้าไม่ส่งแบบรอบโครงการจะได้ไหมคะ

 16. มน.รอบ1 ไม่รับเด็กนอกพื้นที่​ใช่ไหมครับ หรือเป็นบางคณะ

 17. ไม่มีเกียรติภาษาเลยค่ะ มีเเต่เกียรติบัติสายวิทย์ อยากเข้ามนุษยอิ้งมากค่ะ เเต่ถ้ายื่นไปโอกาศติดจะน้อยมากเลยใช่ไหมคะ

 18. ส่งแบบไม่เข้าโครงการได้มั้ยคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *