Breaking News

รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 ครั้งที่1 โควตา ปีการศึกษา2566 มีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

<< รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านที่นี่

 

รอบ2 ครั้งที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566  คลิกอ่านที่นี่ >>

 

กำหนดการรับสมัคร

โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมัครทางออนไลน์ : ครั้งที่ 1 5 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2 10 มีนาคม – 10 เมษายน 2566

ประกาศผล : วันที่ 2 มีนาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 26 เมษายน 2566

ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 28 เมษายน 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

เปิดรับสมัครวันที่ 16-31 มกราคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 88 ที่นั่ง ปีนี้ 36 ที่นั่ง

ใช้ TGAT 50 % TPAT3 50 %

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหม 120 ที่นั่ง

สาขา สาธารณสุขศาสตร์ ใช้คะแนนสอบ TGAT

สาขาวิชา โภชนาการและการกำหนดอาหาร ใช้ TGAT TPAT3

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งมหด 161 ที่นั่ง 

สาขาวิชา พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ใช้ TGAT

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 84 ที่นั่ง ปีนี้ 89 ที่นั่ง

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวนรับ 20 ที่นั่ง รับเท่าเดิม

ใช้ TGAT 40 % TPAT3 60 %

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 48 ที่นั่ง ปีนี้ 41 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อ ใช้ TGAT 70 % TPAT 3 30 %

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ TGAT 30 % TPAT 3 70 %

สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา ใช้ TGAT

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวนรับปีที่แล้ว 229 ที่นั่ง ปีนี้ 179 ที่นั่ง 

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ วิทยาการข้อมูลประยุกต์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ใช้ TGAT 100 %

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว รับ 100 ที่นั่ง ปีนี้ 188 ที่นั่ง

ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT3 60 %

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์  จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว รับ 88 ที่นั่ง ปีนี้ 32 ที่นั่ง 

 

คณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 743 ที่นั่ง ปีนี้ 346 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ใช้คะแนนสอบ TGAT 100 %

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 402 ที่นั่ง ปีนี้ 220 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) ศิลปะการปรุงอาหารและการจัการบริการ้วยไมตรีจิต

ใช้คะแนนสอบ TGAT 100 %

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 270 ที่นั่ง ปีนี้ 273 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม ลาว) ใช้ TGAT 100 %

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว รับ 380 ที่นั่ง ปีนี้ 290 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองการปกครอง

ใช้คะแนนสอบ TGAT 100 %

 

คณะศึกษาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว รับ 391 ที่นั่ง ปีนี้ 320 ที่นั่ง

 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว รับ 95 ที่นั่ง ปีนี้ 60 ที่นั่ง

 

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 10 ที่นั่ง ปีนี้ 15 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ดุริยรางคศาสตรบัณฑิต .ใช้คะแนนสอบ TGAT 50 % TPAT22 50 %

⇒สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ใช้คะแนนสอบ TGAT 50 % TPAT5 50 %

 

คณะนิติศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 80 ที่นั่ง ปีนี้ 90 ที่นั่ง

ใช้คะแนนสอบ TGAT 100 %

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

คณะแพทยศาสตร์  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย 10% สังคมศึกษา 10% คณิตศาสตร์ 15% ฟิสิกส์ 15% เคมี 15% ชีววิทยา 15% ภาษาอังกฤษ 20%

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี64 3,452 ที่นั่ง + 60 ที่นั่ง แพทย์ชนบท เปิดครั้งเดียว มีเรียกตัวสำรอง ครั้งที่ 2

ปี65 3,640 ที่นั่ง + 60 ที่นั่ง แพทย์ชนบท เปิดครั้งเดียว มีเรียกตัวสำรอง ครั้งที่ 2

ปี 66 ครั้งที่ 1 2,480 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 875 ที่นั่ง รวม 3,415 ที่นั่ง + แพทย์ชนบท 60 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

เฉพาะโควตาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

หรือ

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 • เด็กซิ่ว เฉพาะโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่รวมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เป็นโครงการที่คณะเปิดรับเอง  อาจจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติม

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT PAT หรือA-Level ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

450 บาท เลือกได้ 4 อันดับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

25 comments

 1. แพทย์นี่ไม่มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหรอคะรอบ2 หรือยังไง

 2. ทำไมของมนุษยศาสตร์ถึงได้เป็นตัวข้อมูลของสถาปัตยกรรมศาสตร์ล่ะคะ

 3. ปณิตา​ กะมุล

  ศึกษา​ศาสตร์​เรียนกี่ปีคะ

 4. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ไม่จำเป็นต้องสอบ 9 วิชาสามัญใช่ไหมครับ

 5. แพทย์ชนบท รับเด็กซิ่วไหมครับ

 6. เภสัชรอบโควต้าใช้เกรดเท่าไหร่คะ

 7. รอบโควต้าของมมส ถ้าเป็นเด็กซิ่ว คณะสัตวแพทย์จะรับมั้ยคะ พอดีสมัครกสพทไม่ทันค่ะของเด็ก65

 8. พยาบาลกับแพทย์รับเด็กซิ่วมั้ยคะ

 9. มีสถิติคะเเนนสูงสุดต่ำสุดของคณะเภสัชมั้ยคะ

 10. การสอบเข้าที่มมส.ต้องดูสายการเรียนไหมค่ะ ถ้าเป็นเด็กสายศิลป์หน่วยกิตวิทย์แค่12จะเข้าแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ไหมค่ะ

 11. คุณสมบัติคณะมนุษย์ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรนานาชาติกำหนดมั้ยคะว่าเกรดขั้นต่ำเท่าไหร่

 12. จะดูได้ตรงไหนคะว่า คณะไหนรับเด็กซิ่วบ้าง

 13. อยากรู้ว่านาฏศิลป์ ต้องสอบวิชาอะไรบ้างครับ

 14. ในการสอบสัมภาษณ์ต้องใข้พอร์ตไหมคะ

 15. บริหารธุร มมส มีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไหมคะ

 16. รบกวนสอบถามจ้า จบ ปวช.จากกรุงเทพ
  แต่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ สามารถสมัครรอบโควตา
  ที่ ม.สารคาม ได้ไหมคะ

 17. ธนพร สุดาชาติ

  คะแนนต่ำสุดของสัตวแพทย์ปีที่แล้วเท่าไหร่หรอคะ

 18. คะแนนต่ำสุดคณะสัตวแพทย์ปีที่แล้วเท่าไหร่เหรอคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *