Breaking News

TCAS64 รอบ3 Admission1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศจำนวนรับและองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกทั้งวิชาสามัญ GAT-PAT ในรอบ3 Admission1 ระบบTCAS64 โดยมีทั้งบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ3 Admission1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2564

 

เส้นทางพิชิตฝัน

รอบที่3 admission1

สมัครกับเว็บไซต์ทปอ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่1 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ยืนยันิสทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่2 : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่2 : วันที่  1 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะที่เปิดรับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต ทุกสาขาวิชา  กำหนดเกณฑ์โอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ขั่นต่ำ

คณะที่เปิดรับ TCAS64 รอบที่3 admission1

 

1.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวนรับทั้งหมด 3,118 ที่นั่ง

⇒คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 137 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 และวิชาสามัญขั่นต่ำ

⇒คณะประมง จำนวนรับ 100 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

⇒คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 70 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

⇒คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 304 ที่นั่ง  บางสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 704 ที่นั่ง  เกือบทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ยกเว้นสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

⇒คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 72 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

⇒คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 400 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

⇒คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 313 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

⇒คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับกสพท

⇒คณะอุตสาหกรรมการเกษตร  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไปตามสาขา

⇒คณะมนุษยศาสตร์  บางสาขาไม่กำหนดเฉลี่ย  

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

.⇒คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 273 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ย2.75 ขึ้นไป

⇒คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวนรับ 115 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยขั่นต่ำไม่ต่ำกว่า 2.50

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวนรับ 58 ที่นั่ง ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 30 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

⇒วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวนรับ 30 ที่นั่ง  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒วิทยาลัยชลประทาน จำนวนรับ 11 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ 3.00

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

1.2วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนรับทั้งหมด 1,049 ที่นั่ง

 

คณะที่เปิดรับ TCAS64 รอบที่3 admission1

⇒คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 39 ที่นั่ง เกือบทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 114 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

⇒คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 760 ที่นั่ง  บางสาขาวิชาไม่กำหนดเฉลี่ย

⇒คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวนรับ 64 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ตามสาขาวิชา

⇒คณะวิทยาศาสตร์กีฬา  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒คณะประมง จำนวนรับ 30 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

⇒คณะสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

1.3 วิทยาเขตศรีราชา จำนวนรับทั้งหมด 965 ที่นั่ง

 

คณะที่เปิดรับ TCAS64 รอบที่3 admission1

⇒คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 375 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.25

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 90 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

⇒คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 310 ที่นั่ง ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ย2.50 ขึ้นไป

⇒คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ จำนวนรับ 130 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ย2.25ขึ้นไป

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

1.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร จำนวนรับทั้งหมด 1,928 ที่นั่ง

 

คณะที่เปิดรับ TCAS64 รอบที่3 admission1

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

*บางคณะมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำไว้ด้วยนะ อย่าลืมเช็คให้ดีๆ ขาดวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ได้

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

7,060ที่นั่ง *จำนวนรับนี้อาจจะมีการเปลีย่นแปลงเช่น อาจจะรับเยอะขึ้นกว่าเดิมนะจ้า

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามสาขา ระบุไว้

 

4.ค่าสมัครสอบ

⇒สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

⇒สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

⇒สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

⇒สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

⇒สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

⇒สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

⇒สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

⇒สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร 700 บาท

⇒สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท

⇒สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีคิดคะแนนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร ล่าสุด   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission1 ทปอ   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

One comment

  1. ปี63ไม่รับวิชาสามัญ คณิต2เลยหรอคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *