Breaking News

TCAS64 รอบที่1 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่1 โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา2564 โดบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 5 ธันวาคม – 10 มกราคม 2564 เปิดรับครั้งที่1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มกราคม 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 มกราคม 2564

 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดรับครั้งที่2 ถ้ามี

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด 43 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรเขตร้อน การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ คนหกรรมศาสตร์ เคมีการเกษตร เทคโนโลยีระบบเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตร สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม อาหาร โภชนาการและการกำหนดอาหาร  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะประมง  จำนวนรับทั้งหมด 80 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ประมง เกรดเฉลี่ยตตามผลงาน

 

คณะวนศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วนศาสตร์  ไมกำหนด GPAX ขั่นต่ำ โดยกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 175 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เคมี เคมีบูรณาการ(นานาชาติ)  เคมีอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ) วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ สัตววิทยา สถิติ สถิติ(ภาคพิเศษ)    เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 117 ที่นั่ง

ภาคปกติ

⇒สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีการบิน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปตามสาขาที่กำหนด

 

ภาคพิเศษ

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ บางสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะศึกษาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 64 ที่นั่ง

⇒วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พาณิชยศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป- (เคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์)  การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย  รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ตามสาขาที่กำหนด

 

คณะเศรษฐศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 11 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75

 

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 61 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา จิตวิทยา (จิตวิทยาคลีนิค จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา่อุตสาหกรรมและองค์การ)    ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น(ภาคปกติ ภาคพิเศษ) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคปกติและภาคพิเศษ บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) ) รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร  จำวนรับทั้งหมด 117 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  รับเกรดเฉลี่ยไมต่ำกว่า 2.75 ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวืชา ดนตรีตะวันตก  ดนตรีไทย นวัตกรรมการท่องเที่ยว ภาษาไทย  ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) วรรณคดี (วรรณคดีไทย วรรณคดีอังกฤษ ) บางสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะบริหารธูรกิจ

⇒สาขาวิชา การจัดการ การจัดการการผลิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

⇒สาขาวิชา เทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ)  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบรูณาการ สถาปัตยกรรม (5 ปี) สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

คณะสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

วิทยาลัยบรูณาการศาสตร์

⇒สาขาวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น  ไม่ระบุคุณสมบัติ

 

วิทยาลัยการชลประทาน

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

⇒สาขาวชิา การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒1,022 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบสาขาวิชา

⇒อยู่ในระเบียบการ อ่านต่อด้านล่าง

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒200 บาท ชำระที่ counter service

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่าย

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

⇒ประวัติผลงาน (Portfolio)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร นิสิตใหม่ในระบบ TCAS64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0