Breaking News

รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 Portfolio

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566

ขยายเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2566

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 16-22 ธันวาคม 2566  เป็น วันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ (บางสาขา) : วันที่ 9 มกราคม 2567

สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์/สอบภาษาอังกฤษ-จีน : วันที่ 13 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 22 มกราคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ ระบบ TCAS ทปอ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

 

รอบ 1 pretcas

โครงการ CMRU education expo2024

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 25 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 25 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 20 ตุลาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรหัสนักศึกษา : วันที่ 22 มกราคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ ระบบ TCAS ทปอ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

โครงการ CMRU model รับเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 25 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 25 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565

ประกาศผังที่นั่งสอบ : วันที่ 17 ตุลาคม 2566

สอบวัดความรู้ : วันที่ 28 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติออนไลน์ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566

ยืนยันสิทธิ์ ระบบ TCAS ทปอ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่เชียงใหม่

คณะครุศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 58 ที่นั่ง

รอบ 1 เปิดรับสมัคร สาขาวิชา จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาองค์กร)

 

สาขาวิชา การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย  คณิตศาสตร์  ภาษาจีน  ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ พลศึกษา ศิลปศึกษา  การศึกษาพิเศษ เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาองค์กร)  รับทุกแผนการเรียน

สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ทั่วไป รับเฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สัตวศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน  นิติศาสตร์ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ดนตรีสากล ศิลปะการแสดง ศิลปะและการออกแบบ  รับทุกแผนการเรียน

⇒สาขาวิชา ภาษาจีน รับเฉพาะแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน

 

คณะวิทยาการจัดการ

⇒สาขาวิชา การจัดการ (4ปี เทียบโอน) การตลาด การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การบัญชี (4ปี เทียบโอน) การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4ปี เทียบโอน ) ธุรกิจระหว่างประเทศ นวัตกรรมธุรกิจบริหาร นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

 

วิทยาลัยนานาชาติ 

⇒สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการธุรกิจนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ รับทุกแผนการเรียน

 

เรียนที่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

⇒สาขาที่เปิดรับ การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาธารณสุขชุมชน

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

⇒สาขาที่เปิดรับ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี และเทียบโอน) คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและโภชนาการ) เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีการก่อสร้าง เทคโนโลยีเว็บ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ สาธารณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

เฉพาะรอบ 1 Portfolio

⇒2,084 ที่นั่ง

 

เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

⇒994 ที่นั่ง

 

เฉพาะรอบ CMRU Education Expo

⇒2,199 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะหรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน

ตามประเภทที่น้องสมัคร

 

รายละเอียเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร โครงการ CMRU Education Expo 2024 <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร โครงการ CMRU model หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0